Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024, 10:24:24 πμ
Δευτέρα, 07 Απριλίου 2008 11:28

Προτάσεις Επιμελητηρίου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Ο Ν. Κιλκίς,  το βόρειο άκρο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από αγροτικός κατ’ εξοχήν Νομός την προηγουμένη εικοσαετία, σήμερα, με την υποστήριξη των κατά καιρούς ευεργετικών κινήτρων, καθώς και με την λειτουργία της πρότυπης ΒΙΠΕ και των περιοχών βιομηχανικής συγκέντρωσης στην Ν. Σάντα, το Πολύκαστρο και την Αξιούπολη, κατόρθωσε να έχει μια δυναμική αναπτυξιακή πορεία.

Το Επιμελητήριο του Κιλκίς με σκοπό την ανάπτυξη του τόπου κα τη συνεχή βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, αξιοποιεί έως σήμερα στο μέγιστο τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες.
Αυτή του την προσπάθεια θα συνεχίσει και στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη, την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και την δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος στην περιοχή.
1. Δομή Στήριξης Επιχειρήσεων με one stop shop παροχή υπηρεσιών προς τους επενδυτές - επιχειρήσεις
Έως σήμερα η επικρατούσα κατάσταση στον τομέα υποστήριξης των επιχειρήσεων είναι χαοτική για τον επιχειρηματία και ειδικότερα για την μικρή επιχείρηση που δεν έχει την δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης συμβούλων.
Σε αυτόν τον τομέα εμπλέκονται διάφοροι φορείς, Νομαρχίες, Δήμοι, Επιχειρηματικοί φορείς, Επιμελητήρια που είναι και ο φυσικός χώρος των επιχειρήσεων, που δεν έχουν την αναγκαία συνεργασία και συντονισμό μεταξύ τους, αλλά ούτε και μια κοινή πλατφόρμα αντιμετώπισης του «πελάτη». Αποτέλεσμα αυτού δεν είναι η έγκαιρη και έγκυρη διάχυση της πληροφόρησης που είναι το επιθυμητό.
Οι διάφορες προσπάθειες από το Β’ και Γ’ Κ.Π.Σ. με τα Γραφεία Βιομηχανικής Αλλαγής, τα Κέντρα Υποδοχής Επενδύσεων και τα Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ήταν μεν σε καλή κατεύθυνση αλλά ήταν αποσπασματικές και δεν δημιουργούσαν τις κατάλληλες συνθήκες για τη συνέχισή τους.
Πιστεύουμε ότι τα Επιμελητήρια με την συμπαράσταση και συμβολή της πολιτείας θα πρέπει να αναλάβουν αποκλειστικά την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός φορέα μόνιμου και ισχυρού με ενιαία δομή πανελλαδικά, που θα έχει την δυνατότητα για πλήρη υποστήριξη των επιχειρήσεων.
Ο φορέας αυτός μπορεί να είναι η συνέχεια των ΚΕΤΑ.
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον φορέα πρέπει να αφορούν τα :
- Την προσέλκυση επενδύσεων.
- Την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την προώθηση των τοπικών προϊόντων. Παρέχοντας στις επιχειρήσεις πληροφορίες, έρευνες, εκπαίδευση, επιχειρηματικές αποστολές και επιδότηση της συμμετοχής σε Διεθνείς εκθέσεις.
- Την εξατομικευμένη υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών με οργανωμένη πληροφόρηση και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.
- Την εξατομικευμένη υποστήριξη και υποκίνηση των γυναικών επιχειρηματιών με οργανωμένη πληροφόρηση και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.
- Την υποστήριξη των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων.
- Την εκπαίδευση με εξειδικευμένα σεμινάρια, των επιχειρηματιών και των στελεχών τους καθώς και των νέων ή δυνητικών  επιχειρηματιών,
- Την δημιουργία επιχειρηματικής βιβλιοθήκης μέσω της οποίας θα παρέχεται πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και πληροφόρηση για κλάδους/δείκτες, ανά κλάδο, τάσεις της αγοράς, μελέτες κλπ. Επίσης ενημέρωση on target σε θέματα δημοσιότητας σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες.
- Την λειτουργία της δομής ως περιφερειακό ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης, τουλάχιστον για μικρές επενδύσεις.
- Την ενημέρωση των επενδυτών για χρηματοδοτικά, εξαγωγικά, τεχνολογικά θέματα,
- Την καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος,
- Την παρακολούθηση της ανταγωνιστικότητας,
- Την ενημέρωση – Πληροφόρηση - Καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος
2.  Δημιουργία Virtual Θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων.
Στόχος είναι η παροχή των υπηρεσιών θερμοκοιτίδας σε νέες ή παλαιότερες επιχειρήσεις που έχουν δυναμική αλλά αδυνατούν τη συγκεκριμένη στιγμή να έχουν την αναγκαία υποστήριξη.
Η χρήση εργαλείων ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) έχουν την ικανότητα με χαμηλό κόστος να υποστηρίξουν νέες ή και παλαιότερες επιχειρήσεις με καινοτόμα χαρακτηριστικά, προσδίδοντας σε αυτές στρατηγικό πλεονέκτημα. Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα μπορούσαμε ενδεικτικά να παρέχουμε: Εκπαίδευση, Επιχειρησιακό σχεδιασμό, Μεντορινγκ, Διασύνδεση, Πληροφόρηση. Ο στόχος είναι η δημιουργία ευφυούς περιβάλλοντος που θα επαυξήσει την αξία των μερών του.
3.   Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων
Η θερμοκοιτίδα αυτή μπορεί να εστιάσει σε δύο περιοχές – κλάδους στους οποίους ο Νομός έχει στρατηγικά πλεονεκτήματα:
Ζ γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα
Ζ βιομηχανικών προϊόντων - υπεργολαβίες
Η θερμοκοιτίδα θα λειτουργήσει σαν επιχειρηματικό και τεχνολογικό portal των «δημιουργικών επιχειρήσεων»  προωθώντας τεχνολογίες , προγράμματα και συνεργασίες για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις του χώρου που αναζητούν καινοτομικές ή άλλες λύσεις.
Επίσης μπορεί να προσδώσει μια δυναμική στο τοπικό παραγωγικό πρότυπο, να διασυνδέσει τον πολιτισμό με την καινοτομία και να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα.
4. Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων
Το εκκολαπτήριο επιχειρήσεων ως ένας θεσμός μέσω του οποίου θα παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη σε επινοητές να αναπτύξουν  καινοτόμες ιδέες ενώ παράλληλα υποβοηθείται η δημιουργία και οργάνωση νέων εταιριών για την αξιοποίηση των προϊόντων που θα προκύψουν.
Οι ιδέες μπορεί να προέρχονται και από Διαγωνισμούς επιχειρηματικού σχεδίου.
Θα παρέχεται σε νέους ή ανέργους οι αναγκαίοι χώροι, συμβουλές, υποδομή και μικρό κεφάλαιο.
5. Δημιουργία τοπικού Χρηματοδοτικού Εργαλείου
Για την αύξηση των επενδύσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο απαραίτητη είναι η προσέγγιση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.
Η δημιουργία Τοπικό ή Περιφερειακό Venture Capital θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη των ΜΜΕ του Νομού μας.
Η επίτευξη αυτού του στόχου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και σε συνεργασία με άλλα όμορα ή μη Επιμελητήρια.
Επίσης η αξιοποίηση άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως:  Οι  Επιχειρηματικοί άγγελοι και τα Microcredits (Μικροπίστωση-Μικρόδάνεια) θα αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία που θα αποσκοπούν στην οικονομική ενδυνάμωση  και την περαιτέρω ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων.
6. Θέσπιση Νομικού πλαισίου για την υποστήριξη – χρηματοδότηση μικρών επενδύσεων
Ένα σταθερό χρηματοδοτικό εργαλείο, ανάλογο του Αναπτυξιακού Νόμου που θα αφορά επενδύσεις κάτω των 100.000_, με απλές διαδικασίες για την υποβολή και παρακολούθηση των έργων.
Θα μπορούν να εντάσσονται επιχειρήσεις που σήμερα δεν παρουσιάζουν ικανοποιητικά οικονομικά στοιχεία αλλά έχουν προοπτικές ανάπτυξης, και συμβάλουν στην βελτίωση της τοπικής οικονομίας.  
Θα δώσει την ανάλογη ευελιξία στους επιχειρηματίες και θα βοηθήσει στην πραγμάτωση των προσδοκιών τους, με απώτερο σκοπό την βελτίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
7.  Δημιουργία cluster
Η δημιουργία οριζόντιων και κάθετων δικτύων είναι αναγκαία για την ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις ανάγκες της νέας παγκοσμιοποιημένης αγοράς.
Η παρουσία στον Νομό εκπαιδευτικών κέντρων και η ύπαρξη τριών πανεπιστημίων πολύ κοντά θα αποτελέσει έναν πυλώνα πάνω στον οποίο θα στηριχτεί μέρος της στρατηγικής clustering φέρνοντας κοντά την έρευνα με την αγορά.
8. Έρευνα συγκριτικής αξιολόγησης
Στόχος είναι η δημιουργία τοπικού εργαλείου με την υποστήριξη από πανελλαδικές ή διεθνείς βάσεις δεδομένων.
9. Δημιουργία και βελτίωση των αναγκαίων υποδομών
- Βιοτεχνικά Πάρκα και ΒΕ.ΠΕ. (Νέα Σάντα, Πολύκαστρο, Αξιούπολη, επέκταση της ΒΙΠΕ Κιλκίς)
- Οδικό δίκτυο
- Σιδηροδρομικό δίκτυο
- Περιαστικός σιδηρόδρομος
- Υποδομές προστασίας του περιβάλλοντος.