Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024, 4:28:53 μμ
Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2007 08:48

Προθεσμίες εγγραφών στις σχολές επιτυχίας

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  ανακοινώνεται ότι η προθεσμία εγγραφής στις σχολές επιτυχίας των εισαγομένων με το σύστημα του απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου στα Πανεπιστήμια, στα ΤΕΙ, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, καθώς και των αποφοίτων Β΄ κύκλου ΤΕΕ στα ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 ορίζεται ως ακολούθως:
α) Από  18 Σεπτεμβρίου   μέχρι και 28  Σεπτεμβρίου 2007 για όσους εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες  και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Ειδικά οι εισαγόμενοι στο Β΄ εξάμηνο των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι) αν δεν εγγραφούν στην παραπάνω προθεσμία, μπορούν να εγγραφούν μέσα στο τελευταίο 10ημερο του Ιανουαρίου 2008. Αν ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για μετεγγραφή θα πρέπει να εγγραφούν οπωσδήποτε από 18 μέχρι 28 Σεπτεμβρίου .
Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
-Αίτηση για εγγραφή.
-Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο  ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
-Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
- Εκτός των παραπάνω και μόνο όσοι πέτυχαν με το σύστημα του Γενικού Λυκείου (90% και 10%) υποβάλλουν και αντίγραφο της βεβαίωσης (πρόσβασης) της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.2909/2001 .
Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες   πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
Μέσα στις ίδιες προθεσμίες  υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και :
- Οι τυφλοί, οι κωφάλαλοι, οι πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, οι πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, καθώς επίσης οι πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων) από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια, θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, οι πάσχοντες από συγγενή αιμορραγική διάθεση-αιμορροφιλίες και υποβάλλονται σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, οι πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, οι πάσχοντες από σύνδρομο Evans,οι πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, οι πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο GAYCHER  και οι έχοντες κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%. Η πάθηση των ανωτέρω πρέπει να πιστοποιείται από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του Νομού, μετά από δωρεάν βεβαίωση ιατρού μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) οποιουδήποτε Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας.
- Οι απόφοιτοι λυκείου οι οποίοι, διακρίθηκαν στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χημείας και τους έχει απονεμηθεί, πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο. Οι υποψήφιοι αυτοί, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, πρέπει να προσκομίσουν: α) Βεβαίωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών ή Χημικών αντίστοιχα,  και β) Βεβαίωση της Δ/νσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων από την οποία να προκύπτει ότι το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που λαμβάνονται υπόψη για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο Τμήμα ανήκουν στα μαθήματα της κατεύθυνσης που παρακολούθησαν στο  Λύκειο οι υποψήφιοι.
- Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους έχουν διακριθεί στην Ολυμπιάδα της Πληροφορικής και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλιο). Οι υποψήφιοι αυτοί, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών πρέπει να προσκομίσουν: α) βεβαίωση της Πληροφορικής Εταιρείας από την οποία να προκύπτει η βράβευσή τους και το βραβείο που τους απονεμήθηκε, και β) Βεβαίωση της Δ/νσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων από την οποία να προκύπτει ότι το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν είναι συναφές με το μάθημα ειδικότητας στο οποίο εξετάζονται οι πτυχιούχοι Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ για την εισαγωγή τους στο συγκεκριμένο Τμήμα ΤΕΙ.
β) Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι όλοι οι νεοεισαχθέντες πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους μέσα στις παραπάνω προθεσμίες και σύμφωνα με το ειδικότερο πρόγραμμα κάθε Σχολής ή Τμήματος. Όσοι δεν θα εγγραφούν στο οριζόμενο χρονικό διάστημα, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής τους.