Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024, 2:22:23 πμ
Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2009 09:28

Ρύθμιση οφειλών για επιχειρήσεις

«Σε συνέχεια των άοκνων ενεργειών του Επιμελητηρίου για την ενίσχυση των δοκιμαζόμενων επιχειρήσεων του νομού Κιλκίς, προϊόν των οποίων υπήρξε η ΥΑ του Υπουργού Οικονομίας του 2006 για ρύθμιση των δανείων των επιχειρήσεων του ν. Κιλκίς με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, ήλθε ως αποτέλεσμα νέα τροποποιητική ΥΑ του ανώτερου καθεστώτος προς όφελος των επιχειρήσεων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο Κιλκίς.


«Η βασική πρόνοια της νέας ΥΑ περιλαμβάνει τη σύναψη ενός νέου δανείου με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, στο οποίο περιλαμβάνεται το 80% των τόκων της περιόδου από 01.01.2008 μέχρι σήμερα.
Τούτο είναι αποτέλεσμα των συνεχών παρεμβάσεων και του Επιμελητηρίου μας προκειμένου οι επιχειρήσεις εν μέσω της σοβούσας οικονομικής κρίσης να ελαφρωθούν στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους και να μην κληθούν να καταβάλλουν άμεσα μεγάλα ποσά σε τήρηση των όρων της ΥΑ, γεγονός που θα επηρέαζε αρνητικά την ήδη αποδυναμωμένη ρευστότητά τους. Ειδικότερα η ΥΑ προβλέπει τα κάτωθι:
«Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 80%, για τη ρύθμιση των μέχρι 30.06.2009 εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο, δυνάμει των υπ΄αριθμ. 2/27281/0025/8.8.2006, 2/64067/0025/1.9.2008 και 2/95281/0025/16.1.2009 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών που προέρχονται από δάνεια που έχουν χορηγηθεί για πάγιες εγκαταστάσεις και κεφάλαια κίνησης σε βιοτεχνικές, βιομηχανικές, μεταλλευτικές, κτηνοτροφικές επιχειρήσεις βιομηχανικού τύπου και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους Νομούς Κιλκίς, Φλώρινας  και Καστοριάς, σε ένα ενιαίο με το τρέχον δάνειο, συμπεριλαμβανομένου και του 80% των οφειλομένων τόκων από 1.2.2008 έως 30.62009. Το νέο αυτό δάνειο θα εξοφληθεί σε ίσες εξαμηνιαίες χρεολυτικές ή τοκοχρεολυτικές δόσεις με πρώτη καταβλητέα δόση την 31.12.2010 και τελευταία την 31.12.2018.
Λόγω της παρεχόμενης εγγύησης καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο εξαμηνιαία και μέχρι τη λήξη του δανείου από έκαστο δανειολήπτη προμήθεια ασφαλείας σε ποσοστό 0,4% επί του ανεξόφλητου κάθε φορά υπολοίπου του δανείου. Η πρώτη καταβολή γίνεται με την υπογραφή της νέας δανειακής σύμβασης.
Οι επιχειρήσεις, με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, υποχρεούνται να καταβάλουν το 20% των οφειλόμενων τόκων που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2008 έως 30.6.2009, καθώς και την ανωτέρω προμήθεια ασφαλείας σε ποσοστό 0,4%. Ποσοστό 20% των τόκων του χρονικού διαστήματος από 1.7.2009 έως 31.12.2009, μαζί με προμήθεια ασφαλείας σε ποσοστό 0,4%, βαρύνει τις επιχειρήσεις και καταβάλλεται την 31.12.2009, ενώ το υπόλοιπο των τόκων κεφαλαιοποιείται την 31.12.2009. ποσοστό 20% των τόκων του χρονικού διαστήματος από 1.1.2010 έως 30.6.2010, μαζί με προμήθεια ασφαλείας σε ποσοστό 0,4% βαρύνει τις επιχειρήσεις και καταβάλλεται την 30.6.2010, ενώ το υπόλοιπο των τόκων κεφαλαιοποιείται την 30.6.2010.
Ως επιτόκιο ορίζεται το εκάστοτε επιτόκιο της αγοράς για την κατηγορία της δανειοδότησης για την οποία παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου».