Κυριακή, 21 Απριλίου 2024, 5:36:24 πμ
Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024 19:33

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς αναζητά ιδιώτη ιατρό-παθολόγο με αμοιβή 2.000 ευρώ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς αναζητά ενδιαφερόμενους ιδιώτες ιατρούς ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας, σε συνεργασία με το ΓΝ Κιλκίς - ΟΜΕ Κιλκίς με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους προς το Νοσοκομείο και συγκεκριμένα στο Παθολογικό Τμήμα αυτού και την κλινική Covid-19.

 

Συγκεκριμένα η συνεργασία αφορά στην κάλυψη εκτάκτων αναγκών με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του, διάρκειας της συνεργασίας έως δύο μήνες με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για δύο ακόμη μήνες.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου και λήγει την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024.

Η θέση εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

 • Ιατρός ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας (1 θέση)

Η διάρκεια της απασχόλησης και η αμοιβή

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δύο μήνες με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για δύο μήνες ακόμη, εφόσον οι διατάξεις νόμου μας το επιτρέπουν.

Η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 2.000 ευρώ μηνιαίως. 

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στη γραμματεία του φορέα μας και κατά τις ώρες 07.00-15.00, τις εργάσιμες ημέρες, παίρνοντας το αντίστοιχο πρωτόκολλο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση. Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, Νοσοκομείου 1 Κιλκίς Τ.Κ. 61100.

Με την ένδειξη «Για την πρόσκληση συνεργασίας με ιδιώτη ιατρό’» Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

 1. Ακριβές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας, αν ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας.
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα
 4. ασυμβίβαστα με τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
 5. Έγγραφα απόδειξης εμπειρίας.
 6. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών
 7. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 8. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας.
 9. Βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό Σύλλογο.
 10. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.