Σάββατο, 13 Απριλίου 2024, 5:44:53 πμ
Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 20:18

Υπογραφή σύμβασης για το έργο "Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Νοσοκομείου Κιλκίς"

Την εκκίνηση των εργασιών αναβάθμισης και ενίσχυσης της ασφάλειας των πολιτών προβλέπει η προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Κιλκίς και του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Νοσοκομείου Κιλκίς», την οποία υπέγραψαν, στο Διοικητήριο στις 19 Δεκεμβρίου 2022, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Ανδρέας Βεργίδης και ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, Ιωάννης Ανδρίτσος.

 

            Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 74.400,00 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, η οποία διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την χρηματοδότηση των  εργασιών, που προέρχονται από το Πρόγραμμα  Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ).

             «Αξιοποιούμε τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας για να επιλύουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών» σημείωσε ο κ. Βεργίδης, έπειτα από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης παρουσία του αναπληρωτή προϊσταμένου της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων Νίκου Γρηγοριάδη και στελεχών της Υπηρεσίας.

            Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι – μεταξύ άλλων- η συνεργασία των δύο συμβαλλόμενων μερών για την αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Γ.Ν. Κιλκίς, καθώς η υλοποίηση των εργασιών κρίνεται αναγκαστική και επείγουσα ουσιαστικά και χρονικά, διότι αφορά στην ασφαλή κίνηση ασθενών, επισκεπτών, οχημάτων και ασθενοφόρων.

            Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, με συνολική προθεσμία 14 μηνών, είναι η εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Νοσοκομείου Κιλκίς”                                                                                                

 και συγκεκριμένα:

  • Φρεζάρισμα σε μία ή δύο στρώσεις, ανάλογα με το βαθμό φθοράς, του υφιστάμενου οδοστρώματος σε τμήματα που παρουσιάζουν φθορές.
  • Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη επί της φρεζαρισμένης επιφάνειας.
  • Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης στα τμήματα που απαιτείται και κατασκευή τάπητα κυκλοφορίας με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου.
  • Επισκευή ρείθρων στα σημεία που απαιτείται
  • Τακτοποίηση (ανύψωση ή ταπείνωση) στάθμης καλυμμάτων φρεατίων και σχαρών υδροσυλλογής στα τμήματα που θα γίνει ασφαλτόστρωση.
  • Κατασκευή διαγράμμισης .

            Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει  - μεταξύ άλλων – τη σύνταξη/έγκριση των τευχών δημοπράτησης , τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, την  υπογραφή της σχετικής σύμβασης εκτέλεσης του έργου, τον ορισμό της Δ/νουσας Υπηρεσίας του Έργου (ορίζεται η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς), η οποία και θα ενημερώνει την επιτροπή του άρθρου 8, της παρούσας, για την πορεία  του έργου, καθώς και την εκτέλεση του έργου/αντικειμένου της σύμβασης.   

            Το  Γ.Ν. Κιλκίς αναλαμβάνει  -μεταξύ άλλων- την ωρίμανση του έργου (σύνταξη/θεώρηση μελετών), τη λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα της σύμβασης.