Τρίτη, 16 Απριλίου 2024, 4:40:33 μμ
Σάββατο, 09 Μαϊος 2009 15:41

Δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) 2009

Οι νέοι αγρότες και όσοι θα υποβάλλουν για πρώτη φορά δήλωση καθώς και όσοι παραγωγοί θα κάνουν δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) 2009 καλούνται να απευθύνονται στα κατά τόπους αρμόδια συνεργεία της Ε.Α.Σ. Ν. ΚΙΛΚΙΣ το ταχύτερο δυνατόν για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η σχετική προθεσμία λήγει την Παρασκευή 15 Μαϊου 2009.ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2009
Ο γεωργός κατά την υποβολή της αίτησης υποχρεούται να υποβάλει μαζί και τα παρακάτω παραστατικά:
- Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας,
- Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου του,
- Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου γεωργού,
- Φωτοτυπία Βιβλιαρίου ΟΓΑ,
- Τίτλοι ιδιοκτησίας ή Ε9 για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια,
- Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου (καρτέλες και σχετικά τιμολόγια),
- Παραστατικά νομής ενοικιαζόμενων τεμαχίων. Η αναγραφή του ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή είναι απαραίτητη,
- Παραστατικά αγοράς λιπασμάτων,
- Στις περιπτώσεις που ο γεωργός χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση στη οποία αναγράφεται η  ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής,
- Αντίγραφο του μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,
- Πιστοποιητικά έγγραφα κατά περίπτωση για την ελαιοκαλλιέργεια (σχετικά με τη χορήγηση του  ποιοτικού παρακρατήματος),
- Συμβάσεις για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, καπνού, βάμβακος, ζαχαρότευτλων, βάμβακος και γεώμηλων αμυλοποιίας, ντομάτα προς μεταποίηση, εσπεριδοειδή προς μεταποίηση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις σχετικές ΚΥΑ.
Αν επιθυμεί επιπλέον δικαιώματα από το Εθνικό απόθεμα 2009 υποβάλλει επιπροσθέτως τα εξής:
- Αντίγραφο της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα νέων αγροτών στα πλαίσια του Καν. (ΕΚ) 1257/99,
- Αντίγραφο της απόφασης έγκρισης του σχεδίου βελτίωσης στα πλαίσια του Καν (ΕΚ) 1257/99,
- Βεβαίωση έναρξης γεωργικής δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
- Πιστοποιητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την πραγματοποιηθείσα αύξηση της εκμετάλλευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί να απευθύνονται στα τηλέφωνα: ΕΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2341 0 25991 και στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης και ΟΣΔΕ.