Quantcast
Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2023, 2:31:46 πμ
Τάτσης 380
Γκουντενούδης 380
Σιωνίδης 380
Φωτακέλης-380
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 19:42

Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2021

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της απόφασης 2454/235853/1.10.2019 (1) [ΦΕΚ 3645/Β/2019]  και την απόφαση 2453/235850/3.10.2019 (2)  [ΦΕΚ 3673/Β/2019]  η Δ.Α.Ο.Κ Κιλκίς ενημερώνει ότι για την αμπελουργική περίοδο 2021-2022 όλοι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες υποχρεούνται αμέσως  μετά το πέρας του τρύγου να υποβάλουν ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ σύμφωνα με τους ΚΑΝ(ΕΕ) 2018/273 και 2018/274.

 

Η υποβολή της ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ γίνεται μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠ.Α.Α.Τ  http://e-services.minagric.gr/ . Οδηγίες για την συμπλήρωση των Δηλώσεων Συγκομιδής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Π.Ε Κιλκίς 

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=241 .

Η εφαρμογή των ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ θα είναι ανοιχτή με καταληκτική ημερομηνία την  30η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Καν. (ΕΕ) 2018/273, στις παρακάτω περιπτώσεις μη υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής εντός τις προβλεπόμενης προθεσμίας προκύπτουν κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου και επιβάλλονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο ν. 4235/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-Καθυστέρηση υποβολής δήλωσης συγκομιδής

Μέγεθος συγκομισθείσας πρώτης ύλης (kg σταφύλια)

Περίπτωση

Καθυστέρησης

Υποβολής

Δήλωσης

Συγκομιδής

(1-5 ημέρες)

Περίπτωση καθυστέρησης υποβολής της Δήλωσης Συγκομιδής  (6-15 ημέρες)

έως 1.000

50€

100€

από 1.000,1 έως 10.000

200€

500€

από 10.000,1 έως 50.000

300€

700€

από 50.001 έως 100.000

500€

1.000€

άνω των 100.000

700€

1.500€

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – Περίπτωση μη υποβολής δήλωσης συγκομιδής

Μέγεθος εκμετάλλευσης (στρέμματα)

 

Πρόστιμο

1-10

200€

10,1 - 30

500€

30,1 - 50

1.000€

50,1 - 100

2.000€

άνω των 100

5.000€

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 της ίδιας απόφασης (1) απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής μόνον οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες των οποίων το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης είναι μέχρι και ένα (1) στρέμμα καθώς και οι νέοι αμπελώνες που δεν είναι ακόμη παραγωγικοί.

Όλοι οι αμπελοκαλλιεργητές οι οποίοι δηλώνουν στην δήλωση συγκομιδής τους «Οινοποίηση από Δηλούντα» ή «Ιδιοκατανάλωση» υποχρεούνται στην συνέχεια να υποβάλουν στην ίδια υπηρεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

Δεν υποχρεούνται σε υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ μόνον οι αμπελουργοί -  μέλη Οργάνωσης/Ομάδας Παραγωγών αμπελοοινικού τομέα που παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της παραγωγής σε οινοποιείο μέσω της ομάδας/οργάνωσης παραγωγών. Οι εν λόγω αμπελουργοί διατηρούν το δικαίωμα παραλαβής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση από τον δηλούντα για οικογενειακή κατανάλωση εφόσον οι ομάδες υπέχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης παραγωγής. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αμπελουργοί στη δήλωση συγκομιδής που υποβάλουν οφείλουν να αποδεικνύουν με τα σχετικά παραστατικά (π.χ. δελτία αποστολής, συνοδευτικά έγγραφα) τον προορισμό και τις κινήσεις των παραγόμενων ποσοτήτων που έχουν δηλώσει.

Επίσης η επιλογή «Άλλοι Προορισμοί» που υπάρχει στη δήλωση συγκομιδής μπορεί να επιλεγεί μόνο στην περίπτωση που με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορούν να οδηγηθούν ποσότητες σταφυλιών μη επιλέξιμων προς οινοποίηση από περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας σε άλλους προορισμούς, σύμφωνα με την σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Ενημερώνουμε ακόμη ότι σύμφωνα με τις ΚΥΡΩΣΕΙΣ του άρθρου 10 της απόφασης 2453/235850/3.10.2019 ΦΕΚ 3673/Β/3.10.2019  η μη υποβολή ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ επιφέρει πρόστιμο 2.000 ευρώ για μέγεθος παραγωγής οίνου μικρότερο των 100 εκατόλιτρων.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ: Οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής για όλα τα αγροτεμάχια, ακόμη και αν είχαν μηδενική παραγωγή. Η μηδενική δήλωση παραγωγής δικαιολογείται όταν υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή της ετήσια σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων ή άλλων μεμονωμένων περιπτώσεων και στις περιπτώσεις νέων αμπελώνων που δεν είναι ακόμη παραγωγικοί. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιλεχθεί το αντίστοιχο πεδίο (π.χ. αναδιάρθρωση, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα, ανωτέρα βία, οικονομικοί λόγοι κλπ). Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω δηλώσεις θα διασταυρωθούν από αρχεία όπως τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ισχύει η υποβολή της δήλωσης θα πρέπει στην ηλεκτρονική εφαρμογή να έχει γίνει «οριστικοποίηση». Μόνο μετά την οριστικοποίηση είναι δυνατή η εκτύπωση της δήλωσης. Σε περίπτωση που ο παραγωγός διαπιστώσει λάθος στη Δήλωση Συγκομιδής, τότε μπορεί να κάνει αίτηση τροποποίησης στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά-παραστατικά για τη διόρθωση της Δήλωσης Συγκομιδής του. Η νέα εκτύπωση θα περιλαμβάνει τις αλλαγές όπως αυτές έγιναν από τη Δ.Α.Ο.Κ.

Αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής έως και πέντε (5) αμπελοοινικές περιόδους θα υπόκεινται σε έλεγχο μέσω του αμπελουργικού μητρώου, για τον χαρακτηρισμό τους σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρ. 1 του στοιχείου  δ) του Καν. (ΕΕ) 2018/273 ως «ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΜΜΕΝΗ καλλιεργούμενη έκταση»: αμπελουργική έκταση στην οποία δεν εκτελούνται πλέον τακτικές καλλιεργητικές εργασίες με σκοπό τη λήψη εμπορεύσιμου προϊόντος. Διευκρινίζεται ότι ο χαρακτηρισμός ενός αμπελοτεμαχίου ως «εγκαταλειμμένη καλλιεργούμενη έκταση» έχει ως αποτέλεσμα να μην δικαιούται ο παραγωγός να λάβει άδεια για αναφύτευση σε περίπτωση εκρίζωσης του (άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013).

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιωαννίδης Βασίλης 2341350149, va.ioannidis@kilkis.pkm.gov.gr

Παμπουκίδου Νένα 2341350202, pa.pampoukidou@kilkis.pkm.gov.gr

Σιάλδας Τρύφωνας 2341041878, tr.sialdas@kilkis.pkm.gov.gr