Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024, 4:02:51 πμ
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009 06:19

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) «2007 – 2013», καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας για συμμετοχή στο πρόγραμμα, είτε απευθείας, είτε μέσω των Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γεωργίας) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, από τη 16η Φεβρουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2009.


Στόχος του μέτρου είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση  και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων τους  με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.
Το συνολικό ποσό πιστώσεων για την παροχή οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 1.1.2  ανέρχεται για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε 17.800.000 ευρώ.
Το μέτρο 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (Ευρωπαϊκό  Γεωργικό Ταμείο  Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρησης και  Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που:
- Εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
- Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους  και δεν έχουν ξεπεράσει  το 40ο   έτος.
- Κατοικούν σε ορεινό  ή μειονεκτικό Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα και Οικισμό, Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα κανονικής περιοχής  με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.
- Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων εργασίας (0,5 ΜΑΕ) (1ΜΑΕ=1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος).
- Υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας   πέντε ετών.
- Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξη τους.
- Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία οριστικής ένταξης τους.
Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί είναι 40.000 ευρώ και το ελάχιστο 20.000 ευρώ. Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης των νέων γεωργών καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.
Για  πληροφορίες και έντυπα συμμετοχής (φάκελο υποψηφιότητας, οδηγό συμπλήρωσης – αξιολόγησης) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
Στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς αρμόδιο για πληροφορίες και παραλαβή φακέλων υποψηφιότητας είναι το Γραφείο Εφαρμογών 2οςόροφος Γραφείο Νο 4. τηλ 23410-37116 (κος Κυριακού) και 23410-37119 (κος Οικονόμου).
Στην Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ναυαρίνου 28 και Καραολή Δημητρίου, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσ/νίκη και στα τηλέφωνα 2310409522(2313309522) ή 2310409517(2313309517)).
Στο διαδίκτυο και στη διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας   www.minagric.gr  ή  www.agrotikianaptixi.gr/simmetoxi/.