Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024, 11:58:12 πμ
Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010 23:38

Μέχρι τις 20.12.2010 οι αιτήσεις για την ρύθμιση οφειλών προς ΕΛΓΑ

elga2


Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1895/β/3.12.2010 ) η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία ρυθμίζονται οι οφειλές προς τον ΕΛΓΑ.Ειδικότερα, η ρύθμιση αφορά:
α) Τις  βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 20/9/2010 οφειλές στις Δ.Ο.Υ.,  από την ειδική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ, του άρθρου 5α του νόμου 1790/1988,
β) Τα ποσά των εισφορών, που έχουν παρακρατήσει έμποροι, συνεταιρισμοί ,ομάδες παραγωγών κλπ από αγρότες του ειδικού κατ’ αποκοπή καθεστώτος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και δεν τα έχουν αποδώσει με δήλωσή τους στην αρμόδια ΔΟΥ και ,
γ) Τα ποσά των εισφορών, που οφείλονται από αγρότες του κανονικού καθεστώτος και δεν έχουν αποδοθεί μέχρι τις 20/9/2010.
Για την ένταξη των οφειλετών στην ρύθμιση απαιτείται η υποβολή αίτησης στην ΔΟΥ του οφειλέτη το αργότερο μέχρι την 20η Δεκεμβρίου 2010.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να καταβάλλουν τις οφειλές τους ,είτε εφάπαξ ,είτε σε 48 μηνιαίες δόσεις.
Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής των οφειλών, μέχρι 14 Ιανουαρίου 2011, διαγράφονται όλα τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις και καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στην κύρια οφειλή.
Εάν η οφειλή καταβληθεί σε δόσεις , οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα περιορίζονται στο ήμισυ. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200 ευρώ, ανά αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Σε περίπτωση καταβολής σε δόσεις (μέχρι σαράντα οκτώ) η πρώτη δόση καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την 14η Ιανουαρίου 2011 και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, μέχρι την πλήρη εξόφληση της ρύθμισης.
Στους οφειλέτες που είναι συνεπείς στην ρύθμιση χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας ,ενώ στην περίπτωση που δεν καταβληθούν τρεις συνεχόμενες δόσεις επέρχεται απώλεια της ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο της οφειλής που ρυθμίστηκε και δεν έχει καταβληθεί, επιβαρύνεται με όλες τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης.