Κυριακή, 14 Απριλίου 2024, 11:41:46 μμ
Δευτέρα, 06 Απριλίου 2009 06:00

Πως θα ενταχθείτε στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς ενημερώνει για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες ένταξης ως προς την  Υποβολή Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων  περιόδου 2008–2009, που ανακοίνωσε το Υπουργείο αγροτικής Ανάπτυξης.


Στην ανακοίνωση αναφέρονται:
Το πρόγραμμα καλύπτει:
ύ την εκρίζωση και επαναφύτευση αμπελιών οινοποιήσιμων ποικιλιών στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια ή άλλη ποικιλία και την Υποστύλωση.
ύ την νέα φύτευση και την Υποστύλωση σε κατόχους δικαιωμάτων φύτευσης από το Αποθεματικό.
Όσοι παραγωγοί επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη 15 Απριλίου 2009  να υποβάλλουν στην Υπηρεσία (Γρ. (2) Αμπελουργίας )  ΑΙΤΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος .
Οι παραγωγοί μαζί με την αίτηση θα υποβάλλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά.
1. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο αιτών αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκριζώσει το αμπελοτεμάχιο του χωρίς άλλη ειδοποίηση από 16/10/2009 μέχρι 31/12/2009.
2. Δήλωση συγκομιδής, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής όπως κάθε φορά ισχύει, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα .
3. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).
4. Δικαίωμα φύτευσης / αναφύτευσης.
5. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας
6. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ΑΤΕ
7. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2006.
8. Τίτλους κατοχής για το συγκεκριμένο αμπελοτεμάχιο (συμβόλαια αγοράς, γονικής παροχής κλπ). Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο αμπελοτεμάχιο δεν κατέχεται από τον αιτούντα αλλά ανήκει σε τρίτο απαιτείται μισθωτήριο και Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία να δηλώνει ότι επιτρέπει στον αιτούντα την ένταξη του συγκεκριμένου αμπελοτεμαχίου στο πρόγραμμα με ότι αυτό συνεπάγεται.
9. Φωτοτυπία κτηματολογικού χάρτη που να περιλαμβάνει το αμπελοτεμάχιο το οποίο δηλώνουν την ένταξη στο πρόγραμμα.
10. Φωτοτυπία της Υπεύθυνης Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας για το Νέο Αμπελουργικό Μητρώο .
Για τα μέτρα που δεν μπορούν να εκτελεστούν μέχρι 15 Ιουνίου 2009 θα πρέπει να συσταθεί Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης  το αργότερο μέχρι 15/6/2009.