Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, 7:41:01 μμ
Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010 06:35

Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων

Από το Γραφείο Αμπελουργίας του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Κιλκίς ανακοινώνεται ότι θα υλοποιηθεί το «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής των Αμπελώνων  περιόδου 2010–2011». Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Κιλκίς (Γραφείο Αμπελουργίας) από 1 Απριλίου 2010 έως και 15 Μαΐου 2010.
Το πρόγραμμα καλύπτει:
Ί την εκρίζωση και επαναφύτευση αμπελιών οινοποιήσιμων ποικιλιών Νόμιμα ταξινομημένων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια ή άλλη ποικιλία και την Υποστύλωση.
Ί την νέα φύτευση και την Υποστύλωση σε κατόχους δικαιωμάτων φύτευσης από το Αποθεματικό.
Τα Δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα είναι
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση. Στην Υπεύθυνη δήλωση ο αιτών θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκριζώσει το αμπελοτεμάχιο του χωρίς άλλη ειδοποίηση από 16 Οκτωβρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010, να συστήσει εγγυητική επιστολή για τα μέτρα/δράσεις που θα υλοποιήσει μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2010 και τέλος να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος. 
2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών πληροφοριών για το Αμπελουργικό Μητρώο.
3. Δήλωση συγκομιδής, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής όπως κάθε φορά ισχύει, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).
5. Δικαίωμα φύτευσης / αναφύτευσης.
6. Φωτοτυπία των δυο  όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
7. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης.
8. Για ιδιόκτητες εκτάσεις: ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας με το πιστοποιητικό μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο. Εάν υπάρχει αδυναμία προσκόμισης νόμιμου τίτλου, δύναται κατ’ εξαίρεση να υποβληθεί επικυρωμένο ακριβές φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε9 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου, στο οποίο εμφαίνεται το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο. Για περίπτωση επικαρπίας, ακριβές αντίγραφο του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασής της και το πιστοποιητικό μεταγραφής του. Για ενοικιαζόμενες εκτάσεις, το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό της μίσθωσης διάρκειας όχι μικρότερης των δέκα (10) ετών καθώς και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου.