Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2021, 4:26:23 μμ
etpa
Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020 21:12

Σε δημοπρασία όλος ο σχολικός κλήρος των οικισμών του δήμου Κιλκίς στις 30/9/2020

Συντάκτης:

Σε δημοπρασία βγάζει ο δήμος Κιλκίς τα αγροτεμάχια των σχολικών κλήρων όλων των οικισμών του.

Πρόκειται για τον δημοτικό κλήρο 56 οικισμών του δήμου και για εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Αναλυτικός πίνακας με τους οικισμούς και τα στρέμματα που δημοπρατούνται δημοσιεύεται στην εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ του Κιλκίς στο φύλλο του Σαββάτου.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου θα διεξαχθεί φανερή προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 8 το πρωί, στο Δημαρχείο Κιλκίς.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί δημότες  κάτοικοι του Δήμου Κιλκίς. Ορίζεται κατώτατο όριο μισθώματος (πρώτη προσφορά) για όλα τα αγροτεμάχια, το ποσό των ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ  (15) ευρώ κατά στρέμμα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:

α) ως εγγύηση, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ως εγγύηση της δημοπρασίας, σε ποσοστό Δέκα τοις εκατό(10%) του ορίου πρώτης προσφοράς. Η εγγύηση αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, ποσού ίσου με το Δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των υπό της διακήρυξης οριζόμενων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος και γενικά για την τήρηση των όρων της δημοπρασίας.

β) Βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο Κιλκίς.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για τις επόμενες ΠΕΝΤΕ (5) ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ, 2020-2021, 2021-2020, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 μέχρι τις 31-8-2025.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις υπηρεσίες του Δήμου Κιλκίς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα Τηλ: 2341 352 231, -251.