Quantcast
Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2023, 4:58:14 πμ
Κυριακίδης 380
Γκουντενούδης 380
Σιωνίδης 380
Φωτακέλης-380
Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023 10:47

Βαφειάδης: Το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς κηρύσσει έκπτωτο τον Βασιλιά Κωνσταντίνο α’ (παππού του νυν εκλιπόντος) στις 28-4-1917

Γράφει ο Θανάσης Βαφειάδης, τοπογράφος, συγγραφέας.

Ο θάνατος ενός ανθρώπου είναι πάντοτε ένα θλιβερό γεγονός, είτε αυτός ανήκει στους κοινούς θνητούς είτε στους γαλαζοαίματος, όπως αποκαλούνται τα άτομα που ανήκουν σε βασιλικούς οίκους. Προφανώς και ο «νεκρός δεδικαίωται από της αμαρτίας», όπως γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος, εννοώντας ότι ο αποθανών λυτρώνεται γιατί δεν μπορεί πλέον να αμαρτήσει, όμως τις αμαρτίες του εκλιπόντος έκπτωτου μονάρχη και της οικογένειας του τις έχει πληρώσει πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός και δεν πρόκειται να τις ξεχάσει.

 

Δεν σκοπεύω να αναφερθώ στα δεινά που επέφεραν στον τόπο μας οι πολιτικές των ξενόφερτων δυναστειών, δεινά που οδήγησαν σε εθνικές καταστροφές, ανώμαλες καταστάσεις και αδελφοκτόνους αλληλοσπαραγμούς.

Θέλω μόνο να υπενθυμίσω ότι ο λαός του Κιλκίς στην πλειοψηφία του υπήρξε πάντοτε δημοκρατικός και πολέμιος της μοναρχίας. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στο δημοψήφισμα της 13ης Απριλίου 1924 το ΝΑΙ στη Δημοκρατία στο σύνολο της χώρας ήταν 69,95% και στην υποδιοίκηση Κιλκίς 96%, αφού επί συνόλου 7.844 ψηφισάντων δόθηκαν 7.556 στο ΝΑΙ και 276 στο ΟΧΙ.

Το δημοκρατικό φρόνημα του λαού Κιλκίς εκδηλώθηκε περίτρανα με την προσχώρηση στο κίνημα της Εθνικής Αμύνης μετά από πάνδημο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στις 25 Αυγούστου 1916. Λίγους μήνες αργότερα το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς κηρύσσει έκπτωτο το βασιλιά Κωνσταντίνο Α’ - παππού του νυν εκλιπόντος- και αποστέλλει στον Πρόεδρο της Προσωρινής Κυβέρνησης το παρακάτω τηλεγράφημα:

«Το Δημοτικό Συμβούλιον Κιλκίς, συγκείμενον εκ του δημάρχου Θεοδ. Αμπατζόπουλου, του προέδρου Πανταζή Καραμανώλη, και των μελών Δη. Χατζή, Κολιούσκα, Ρίζου Ιωαννίδου, Δημ. Σαμαρά, Γεωργίου Ιωαννίδου και Ανέστη Σωτηρίου.

Συνελθόν εις έκτακτον συνεδρίασιν εν Κιλκίς, και εν τω δημαρχιακώ Γραφείω συνήθει αιθούση των συνεδριάσεων αυτού, σήμερον την 28ην του μηνός Απριλίου του έτους 1917 ημέραν Παρασκευήν, και ώραν 5ην μ.μ. συνεπεία προσκλήσεως του κ. δημάρχου, και προέδρου και ευρεθέν εν νομίμω απαρτία κατά το περί τούτου συνταχθέν πρακτικόν, οίτινες εισηγήσαντο τα εξής:

Ότι αποδιωχθείσης πασιφανώς της εθνοκτόνου και προδοτικής πολιτικής του άχρι τούδε βασιλέως των Ελλήνων Κωνσταντίνου, συμμαχήσαντος με τους προαιωνίους και ασπόνδους εχθρούς του Έθνους γερμανο - αυστριακο – βουλγαρο - τούρκους, εκηρύχθη έκπτωτος του ελληνικού θρόνου μεθ’ απάσης της Δυναστείας του παρά της πλειοψηφίας του τε έσω και εν διασπορά ελληνισμού, κατά συνέπειαν δέον το συμβούλιον, αντιπροσωπεύον τον δήμον, απαρτιζόμενον εν όλω εκ φιλελευθέρων στοιχείων, να προβή εις αποκήρυξιν αυτού τε και της Δυναστείας του και των εξ αυτού απορρεουσών αντεθνικών κυβερνήσεων, αναγνωρίζει δε εθνοσωτήριον την υπό την προεδρίαν του κυρίου Βενιζέλου Εθνικήν Κυβέρνησιν, ταχθείσαν παρά το πλευρόν των συμμάχων προστατίδων δυνάμεων, προς ας να εκφράση την ευγνωμοσύνην του δια την υποστήριξιν του Εθνικού Κινήματος κλπ.

Το συμβούλιον ακούσαν την ανωτέρω εισήγησιν επειδή εξηντλήθη ήδη η υπομονή των τε κορυφαίων και σύμπαντος του Έθνους εκ της εμμόνου προδοτικής και αντεθνικής πολιτικής του βασιλέως, εν τω προσώπω του οποίου ωνειρεύετο την πραγματοποίησιν της εθνικής αποκαταστάσεως.

ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ

Κηρύσσει έκπτωτον του ελληνικού θρόνου μεθ’ απάσης της Δυναστείας τον Βασιλέα των Ελλήνων Κωνσταντίνον και τας εξ αυτού απορρεούσας αντεθνικάς κυβερνήσεις.

Δηλοί πίστιν και αφοσίωσιν εις την Προσωρινήν Κυβέρνησιν, εις ην επαφίεται και τον διακανονισμόν του μέλλοντος πολιτεύματος.

Εκφράζει την ευγνωμοσύνην του προς τας συμμάχους φίλας Προστάτιδας Δυνάμεις, δια την υποστήριξιν του Εθνικού Αγώνος και εντέλλεται την υποβολήν αντιγράφου του παρόντος ψηφίσματος εις τε τον Εξοχώτατον πρόεδρον της Εθνικής κυβερνήσεως και τους εξοχωτάτους παρ’ αυτή διαπιστευομένους πρέσβεις των Προστατίδων δυνάμεων, Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας και Ρωσσίας και

Ανατίθησι την περαιτέρω ενέργειαν των κυρίω δημάρχω».

Περισσότερα άρθρα και φωτογραφίες στην ιστοσελίδα και στο fb του τεχνικού γραφείου K4station.