Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022, 10:25:29 μμ
Τετάρτη, 27 Απριλίου 2022 10:11

Πρώτη επίσκεψη πρωθυπουργού στο Κιλκίς (από το αρχείο του Θανάση Βαφειάδη)

Πρώτη επίσκεψη πρωθυπουργού στο Κιλκίς (από το αρχείο του Θανάση Βαφειάδη).

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ στις 27 Απριλίου 1914.

 

«26 Απριλίου. Την 4.30’ μ.μ. έφθασεν ο κ. Βενιζέλος εις Κιλκίς γενόμενος δεκτός εις τον σταθμόν παρά των αρχών. Αμέσως ηρώτησε περί της εγκαταστάσεως των προσφύγων. Προς τον ιερέα πρόσφυγα Παπαντωνίου συνέστησε να φέρωνται αδελφικώς προς τους Μουσουλμάνους, διότι πάσα παρεκτροπή θα έχη ισχυρόν αντίκτυπον εις την Θράκην και την Μικράν Ασίαν.

Κατόπιν δι’ αυτοκινήτου ανήλθεν εις τους λόφους του Κιλκίς, όπου τα σχολεία έψαλλον τον Εθνικόν Ύμνον. Οι πρόσφυγες ζητωκραυγάζουν. Ο αρχιερατικός επίτροπος προσφωνεί τον κ. Βενιζέλον, τον οποίον ο κ. Πρωθυπουργός ευχαριστεί. Κατόπι εις το διοικητήριον παρουσιάσθη επιτροπή Καυκασίων. Ο κ. Βενιζέλος υπεσχέθη ότι θα ικανοποιήση όλας τας γεωργικάς ανάγκας συστήσας να γράψουν εις Καύκασον να αναχαιτισθή η μετανάστευσις δια να εγκατασταθούν πρώτον οι Θράκες.

Έπειτα παρουσιάσθη επιτροπή βουλγαροφώνων και εξέφρασε παράπονα κατά των ενοικιαζόντων αδέσποτα ακίνητα. Ο κ. Βενιζέλος απήντησεν ότι ο παραβάτης του νόμου θα τιμωρηθή αυστηρότατα. Διεξάγονται ανακρίσεις δια να απονεμηθή δικαιοσύνη. Ουδείς δύναται να απειλήση ή να εκβιάση. Συνέστησε προς αυτούς ησύχως να ασχολούνται εις τα έργα των.

Ακολούθως ο κ. Βενιζέλος από του παραθύρου του διοικητηρίου εθεάτο το πεδίον της μάχης περιγράφοντος και εξηγούντος του ταγματάρχου κ. Μιχαηλίδου, τον οποίον ήκουε μετά προσοχής.

Κατόπιν κατήλθε και επεθεώρησε τα περίπτερα των προσφύγων συνομιλήσας μετ’ αυτών.

Όταν απήρχετο εις τον σταθμόν προεπέμπετο τιμητικώτατα».