Σάββατο, 18 Μαΐου 2024, 8:09:14 μμ
Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2017 11:23

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες όλων των αντιδημάρχων Κιλκίς και Παιονίας

Στην καθημερινή εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ δημοσιεύθηκαν σήμερα οι αποφάσεις των δημάρχων Κιλκίς και Παιονίας για τους ορισμούς των αντιδημάρχων και τις αρμοδιότητές τους. Αναλυτικά λοιπόν έχουμε για τους δυο δήμους:


ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ     
ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Κιλκίς, με θητεία από 01.03.2017 έως και 31.08.2019, και ανάθεση αρμοδιοτήτων»
Ο Δήμαρχος Κιλκίς ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
(1) Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κιλκίς, με θητεία από 01.03.2017 έως και 31.08.2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και μεταβιβάζουμε σε αυτούς τις παρακάτω αρμοδιότητες, όπως αυτές προκύπτουν από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κιλκίς:
1ο. Τον κ. Νικολαΐδη Αιμίλιο του Δημητρίου ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κιλκίς και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Για θέματα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Τμήμα Ληξιαρχείου, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας)
2. Για θέματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Τμήμα Μισθοδοσίας, Τμήμα Προμηθειών, Τμήμα Ταμείου)
Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μουριών:
1. Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Μουριών
2. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Μουριών
3. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Μουριών
4. Συνεργασία με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Μουριών για την επίλυση των προβλημάτων τους
5. Περισυλλογή αδέσποτων ζώων, εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Μουριών
2ο. Τον κ. Ταχτσίδη Νικόλαο του Χρήστου ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Για θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Συντονισμού, Ελέγχου και Διοικητικής Στήριξης, Τμήμα Κτηριακών και Συγκοινωνιακών Έργων, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Σηματοδότησης, Τμήμα Κτηματολογίου, Τοπογραφίας και Κυκλοφορίας, Τμήμα Υδραυλικών Έργων και Συντήρησης Κατασκευών, Τμήμα Συνεργείων και Αποκατάστασης Βλαβών)
2. Για θέματα του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδάτινων Πόρων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς
Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Δοϊράνης:
1. Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Δοϊράνης
2. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Δοϊράνης
3. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Δοϊράνης
4. Συνεργασία με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Δοϊράνης για την επίλυση των προβλημάτων τους
5. Περισυλλογή αδέσποτων ζώων, εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Δοϊράνης
3ο. Τον κ. Πιπερίδη Χριστόφορο του Οδυσσέα ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήμου Κιλκίς και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1.Για θέματα του Τμήματος Περιβάλλοντος και Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου  
Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Γαλλικού:
1. Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Γαλλικού
2. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Γαλλικού
3. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Γαλλικού
4. Συνεργασία με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού για την επίλυση των προβλημάτων τους
5. Περισυλλογή αδέσποτων ζώων, εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού
4ο. Την κ. Γιαννακούλα – Ζιούτα Αικατερίνη του Ιωάννη ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Κιλκίς και της μεταβιβάζει τις παρακάτω, καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:
1. Για θέματα του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Στήριξης, του Τμήματος Καθαριότητας, του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων πλην του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου
5ο. Τον κ. Πογέλη Ανέστη του Δημητρίου ως Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών Δήμου Κιλκίς και του μεταβιβάζει τις παρακάτω, κατά τόπο, αρμοδιότητες:
1. Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κρουσσών
2. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Κρουσσών
3. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κρουσσών
4. Συνεργασία με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών για την επίλυση των προβλημάτων τους
5. Την περισυλλογή αδέσποτων ζώων, εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών
6ο. Τον κ. Τσαντάκη Δημήτριο του Βασιλείου ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας, Πολιτισμού και Ποιότητας Ζωής Δήμου Κιλκίς και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Για θέματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας)
2. Για θέματα του Τμήματος Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς
Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Πικρολίμνης:
1. Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Πικρολίμνης
2. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Πικρολίμνης
3. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Πικρολίμνης
4. Συνεργασία με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης για την επίλυση των προβλημάτων τους
5. Περισυλλογή αδέσποτων ζώων, εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης
7ο. Τον κ. Δημητριάδη Ιωάννη του Δημητρίου ως Αντιδήμαρχο Δόμησης και Κ.Ε.Π. Δήμου Κιλκίς και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Για θέματα της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών, Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών και Αυθαιρέτων, Τμήμα Γραμματείας και Αρχειοθέτησης)
2. Για θέματα της Διεύθυνσης Ε.Κ.Ε. Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης, Αυτοτελές Γραφείο Γαλλικού, Αυτοτελές Γραφείο Δοϊράνης, Αυτοτελές Γραφείο Μουριών, Αυτοτελές Γραφείο Πικρολίμνης)
Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Χέρσου:
1. Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Χέρσου
2. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Χέρσου
3. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Χέρσου
4. Συνεργασία με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Χέρσου για την επίλυση των προβλημάτων τους
5. Περισυλλογή αδέσποτων ζώων, εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Χέρσου
(2) Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας, Πολιτισμού και Ποιότητας Ζωής κ. Τσαντάκης Δημήτριος του Βασιλείου
(3) Όταν ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας, Πολιτισμού και Ποιότητας Ζωής κ. Τσαντάκης Δημήτριος του Βασιλείου απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί o Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Νικολαΐδης Αιμίλιος του Δημητρίου
(4) Όταν ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Νικολαΐδης Αιμίλιος του Δημητρίου απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί o Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήμου Κιλκίς κ. Πιπερίδης Χριστόφορος του Οδυσσέα
(5) Όλοι οι ανωτέρω οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι θα έχουν την αρμοδιότητα της έκδοσης και υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, των Διοικητικών Πράξεων και των εγγράφων, βεβαιώσεων, συμβάσεων – πλην των προγραμματικών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - κ.λ.π., που εκδίδονται στα πλαίσια λειτουργίας των υπηρεσιών των οποίων έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης, κατεύθυνσης και ελέγχου.
Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι θα επιβλέπουν, θα κατευθύνουν και θα ελέγχουν τις υπηρεσίες με το αντίστοιχο προσωπικό, στα θέματα αρμοδιότητας του καθενός και θα μελετούν και θα εισηγούνται προτάσεις για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία τους.
(6) Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι θα εκπροσωπούν το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή, για θέματα του τομέα των αρμοδιοτήτων τους
(7) Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κιλκίς κ. Νικολαΐδης Αιμίλιος του Δημητρίου θα συνυπογράφει (με τον αρμόδιο προϊστάμενο) τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
(8) Μεταβιβάζει στους Αντιδημάρχους κ. Δημητριάδη Ιωάννη του Δημητρίου, κ. Νικολαΐδη Αιμίλιο του Δημητρίου, κ. Πιπερίδη Χριστόφορο του Οδυσσέα, κ. Πογέλη Ανέστη του Δημητρίου, κ. Ταχτσίδη Νικόλαο του Χρήστου και κ. Τσαντάκη Δημήτριο του Βασιλείου την αρμοδιότητα της Τέλεσης των Πολιτικών Γάμων στο Δήμο Κιλκίς και τους αναθέτει την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με την πιο πάνω ανατιθέμενη αρμοδιότητα
(9) Από το σύνολο των επτά (7) Αντιδημάρχων θα λαμβάνουν αντιμισθία οι κάτωθι τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι:
1. Γιαννακούλα – Ζιούτα Αικατερίνη του Ιωάννη
2. Δημητριάδης Ιωάννης του Δημητρίου
3. Νικολαΐδης Αιμίλιος του Δημητρίου
4. Πογέλης Ανέστης του Δημητρίου
(10) Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
(11) Ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κιλκίς τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας, Πολιτισμού και Ποιότητας Ζωής κ. Τσαντάκη Δημήτριο του Βασιλείου
(12) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Κιλκίς και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κιλκίς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς
Ο Δήμαρχος
Σισμανίδης Δημήτριος

 

   
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο Δήμαρχος Παιονίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 που προβλέπουν τον ορισμό έξι (6) Αντιδημάρχων για το Δήμο Παιονίας.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2606/ τεύχος β΄/ 08-11-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αποφασίζουμε
Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Παιονίας, με θητεία από 01-03-2017 μέχρι και             31-08-2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και μεταβιβάζουμε σε αυτούς τις παρακάτω αρμοδιότητες, όπως αυτές προκύπτουν από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Παιονίας:
1. Τον κ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΛΑΖΑΡΟ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ  Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών – Διαφάνειας – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω, καθ΄ ύλην, αρμοδιότητες :
• Για θέματα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Μισθοδοσίας, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών).
Κατά τόπο αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Πολυκάστρου:
• Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Πολυκάστρου
• Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα Πολυκάστρου.
• Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Πολυκάστρου
•  Συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων στην Δημοτική Ενότητα Πολυκάστρου για την επίλυση των προβλημάτων τους σε όλη την δημοτική ενότητα.
• Την τέλεση των πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Πολυκάστρου και την υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών σχετικά με την παραπάνω αρμοδιότητα, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Δημάρχου.
• Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής πολιτών, την υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, καθώς επίσης και την θεώρηση φωτοαντιγράφων  στην Δημοτική ενότητα Πολυκάστρου.
Κατά τόπο αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Ευρωπού:
• Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Ευρωπού
• Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα Ευρωπού
• Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Ευρωπού
Συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων στην Δημοτική Ενότητα Ευρωπού για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Την τέλεση των πολιτικών γάμων στην Δημοτική Κοινότητα Ευρωπού και την υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών σχετικά με την παραπάνω αρμοδιότητα.
• Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής πολιτών, την υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, καθώς επίσης και την θεώρηση φωτοαντιγράφων  στην Δημοτική ενότητα Πολυκάστρου.
2. Τον κ. ΓΑΡΟΠΟΥΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ ως Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και τον μεταβιβάζει τις παρακάτω, καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:
• Για θέματα του γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
Κατά τόπο αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Αξιούπολης:
• Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Αξιούπολης.
• Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα Αξιούπολης.
• Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Αξιούπολης.
• Συνεργασία με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων στην Δημοτική Ενότητα Αξιούπολης για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Περισυλλογή αδέσποτων ζώων, εντός των ορίων στην Δημοτική Ενότητα Αξιούπολης.
• Την τέλεση των πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Αξιούπολης και την υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών σχετικά με την παραπάνω αρμοδιότητα.
• Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής πολιτών, την υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, καθώς επίσης και την θεώρηση φωτοαντιγράφων  στην Δημοτική ενότητα Αξιούπολης.
3. Τον κ. ΠΑΜΠΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΦΩΤΙΟΥ ως Αντιδήμαρχο Φωτισμού, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω, καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:
• Για θέματα των Τμημάτων Πρασίνου - Κοιμητηρίων, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης- Κίνησης- συντήρησης  οχημάτων και μηχανημάτων.
• Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής πολιτών, την υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, καθώς επίσης και την θεώρηση φωτοαντιγράφων  στην Δημοτική ενότητα Πολυκάστρου
4. Τον κ. ΦΡΑΓΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω, καθ΄ ύλην, αρμοδιότητες:
• Για θέματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Λογιστηρίου – Προμηθειών και Προϋπολογισμού, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Τμήμα Ταμείου)
• Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής πολιτών, την υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, καθώς επίσης και την θεώρηση φωτοαντιγράφων  στην Δημοτική ενότητα Πολυκάστρου
Κατά τόπο αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Λιβαδίων:
• Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Λιβαδίων.
• Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα Λιβαδίων.
• Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Λιβαδίων.
• Συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων στην Δημοτική Ενότητα Λιβαδίων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Περισυλλογή αδέσποτων ζώων, εντός των ορίων στην Δημοτική Ενότητα Λιβαδίων.
• Την τέλεση των πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Λιβαδίων και την υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών σχετικά με την παραπάνω αρμοδιότητα.
• Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής πολιτών, την υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, καθώς επίσης και την θεώρηση φωτοαντιγράφων  στην Δημοτική ενότητα Λιβαδίων.
5. Τον κ. ΑΠΟΥΣΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πολεοδομίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω, καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:
• Για θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Κτηριακών και Συγκοινωνιακών Έργων, Τμήμα Τοπογραφίας, Τμήμα συντήρησης κτιρίων έργων & Υποδομών, Τμήμα Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Τμήμα Η/Μ έργων & Σηματοδότησης, Τμήμα Γραμματείας)
• Για θέματα Πολεοδομίας (Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών, Τμήμα ελέγχου κατασκευών, Τμήμα έκδοσης οικοδομικών αδειών)
• Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής πολιτών, την υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, καθώς επίσης και την θεώρηση φωτοαντιγράφων  στην Δημοτική ενότητα Πολυκάστρου.
Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις   αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ευθυμιάδης Λάζαρος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Φράγκο Γεώργιο.
Δ. Όλοι οι ανωτέρω οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι θα έχουν την αρμοδιότητα της έκδοσης και υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, των Διοικητικών Πράξεων και των εγγράφων, αδειών, βεβαιώσεων, συμβάσεων – πλην των προγραμματικών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - κ.λ.π., που εκδίδονται στα πλαίσια λειτουργίας των υπηρεσιών των οποίων έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης, κατεύθυνσης και ελέγχου.
Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι θα επιβλέπουν, θα κατευθύνουν και θα ελέγχουν τις υπηρεσίες με το αντίστοιχο προσωπικό, στα θέματα αρμοδιότητας του καθενός και θα μελετούν και θα εισηγούνται προτάσεις για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία τους.
Ε. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι θα εκπροσωπούν το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή, για θέματα του τομέα των αρμοδιοτήτων τους
ΣΤ. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Παιονίας κ. Φράγκος Γεώργιος του Νικολάου θα συνυπογράφει (με τον αρμόδιο προϊστάμενο) τους βεβαιωτικούς καταλόγους, τις μισθοδοτικές καταστάσεις και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Ζ. Από το σύνολο των παραπάνω πέντε (5) Αντιδημάρχων θα λαμβάνουν αντιμισθία οι κάτωθι τρεις (3) Αντιδήμαρχοι:
1.  ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
2.  ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ
3.  ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Η. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Θ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιονίας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ