Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022, 8:15:03 πμ
Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 12:25

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου: Πρόσκληση για επιλογή στελέχους

Συντάκτης:

Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του  Εμπορικού Συλλόγου Κιλκίς (ΕΣΚ), Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κιλκίς» με Κωδικό ΟΠΣ 5037643.

 

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κιλκίς

Έχοντας  υπόψη:

 • Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), ως ισχύει,
 • Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265/23/12/2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
 • Την ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) σε αντικατάσταση της YA 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ),
 • Το άρθρο 235 παρ. 3 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94/27.5.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,
 • Την υπ' αριθμ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014», όπως ισχύουν,
 • Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο,
 • Τη με αρ. πρωτ 4321/1483/Α3/28.06.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» καθώς και τη με αρ. πρωτ. 6014/Β1/1234/15.10.2019 Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης των 65 Ενταγμένων Πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδ. 098 «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» για διόρθωση στοιχείων των ΣΑ (ενάριθμοι), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
 • Την από 14/12/2020 Απόφαση Δ.Σ. του ΕΣΚ για την αποδοχή των όρων ένταξης της προαναφερθείσας Πράξης, την εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή κάθε εγγράφου που θα αφορά στην υλοποίηση της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κιλκίς» με Κωδικό ΟΠΣ 5037643,
 • Την από 20/09/2021 Απόφαση Δ.Σ. του ΕΣΚ για την Αποδοχή της 1ης τροποποίησης του ΤΔΠ με το νέο Υποέργο 9: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης από τον Συνδικαιούχο»
 • Την από 22/09/2021 Απόφαση Δ.Σ. του ΕΣΚ για τον ορισμό των Επιτροπών Διενέργειας/Αξιολόγησης, Ενστάσεων και Παραλαβής,
 • Την από 27/09/2021 Απόφαση υλοποίησης  με ίδια μέσα του Υποέργου 9: «Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για τον Συνδικαιούχο» της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κιλκίς»
 • Την από 02/12/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΚ για την έγκριση της παρούσας Ανοιχτής Πρόσκλησης για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κιλκίς» με Κωδικό ΟΠΣ 5037643

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης συνεργάτη για την υποστήριξη του ΕΣΚ  στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 9: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης από τον Συνδικαιούχο» της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κιλκίς».

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα.

Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων αναβάθμισης της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και οργάνωσης της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών. Η περιοχή μελέτης, όπου χωροθετείται το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κιλκίς, αποτελεί το διοικητικό και οικονομικό κέντρο του Δήμου, εσωκλείεται από τις οδούς Θεσσαλονίκης, Τσιρογιάννη, 21ης Ιουνίου και Ελ. Βενιζέλου και περιλαμβάνει μια έκταση περίπου 52.400 τ.μ.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κιλκίς ως Συνδικαιούχος της Πράξης θα υλοποιήσει τα παρακάτω Υποέργα, συνολικού προϋπολογισμού 399.960,00€:

 • Υποέργο  6: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής
 • Υποέργο 7: Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής
 • Υποέργο 8: Έκδοση Αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις
 • Υποέργο  9: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης για τον Συνδικαιούχο

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με το νόμο Ν.4314/2014 (Α'265) Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 (εποπτεία του ΑΣΕΠ) και της ΠΥΣ 33/2006 καθώς πρόκειται για συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για κάλυψη αναγκών του έργου κατά συνέπεια έχουν συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο, μετά από ανοικτή διαδικασία πρόσκλησης προσωπικού με την ανάλογη δημοσιότητα και τήρηση της νομοθεσίας που απαιτεί η ΥΠΑΣΥΔ και προφανώς τήρηση των αρχών διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης (κριτήρια).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 • Να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα.
 • Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΜΟΙΒΗ - ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Το υπό πρόσληψη στέλεχος  θα παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

Πακέτο Εργασίας 1 : Εργασίες παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου:

 • Διαχείριση, παρακολούθηση και επίβλεψη του φυσικού αντικειμένου στα Υποέργα 6: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής», 7: «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής», 8: «Έκδοση αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις» και 9: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Συνδικαιούχο» που υλοποιεί ο Συνδικαιούχος, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και της ποιότητας των παραδοτέων των επιμέρους εργασιών
  • Σύνταξη και υποβολή αναφορών προς τον Υπεύθυνο της Πράξης για την πορεία υλοποίησης του έργου του Συνδικαιούχου, ως προς το φυσικό του αντικείμενο
  • Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου του Συνδικαιούχου, διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσής του
  • Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου συμβάσεων με αναδόχους
  • Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων με αναδόχους
  • Υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου στην παραλαβή των παραδοτέων των αναδόχων, μεταξύ άλλων με σύνταξη αναφορών και εισηγήσεων προς αυτήν αναφορικά με την παραλαβή του έργου και την πληρωμή των αναδόχων

Παραδοτέα:

Π.1: Μηνιαία  αναφορά του στελέχους προς τον Υπεύθυνο του έργου με συνοπτική παρουσίαση των θεμάτων που εξετάστηκαν κατά την παρακολούθηση του Φυσικού αντικειμένου καθώς και προτάσεων επιτάχυνσης/βέλτιστης διαχείρισης

Π1.1: Κατάρτιση και παρακολούθηση επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος ενεργειών

Π1.2: Τήρηση φακέλου συμβάσεων

Πακέτο Εργασίας  2: Εργασίες παρακολούθησης οικονομικού αντικειμένου:

 • Παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου και συνεργασία με τον Υπεύθυνο Οικονομικής Διαχείρισης του φορέα για την παραγωγή των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων και αναφορών
 • Επίβλεψη των ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου του Συνδικαιούχου
 • Σύνταξη και υποβολή αναφορών προς τον Υπεύθυνο της Πράξης για την πορεία υλοποίησης του έργου του Συνδικαιούχου, ως προς το οικονομικό του αντικείμενο
 • Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου, διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσής του

Παραδοτέα:

Π2: Μηνιαία αναφορά προς τον Υπεύθυνο έργου ως προς το οικονομικό αντικείμενο του έργου

Π2.1: Κατάρτιση cash flow Έργου

Π2.2: Τήρηση φακέλου συμβάσεων

Πακέτο Εργασίας 3: Εργασίες σχετικές με την προετοιμασία/προεργασία, έλεγχο και πληρότητα δικαιολογητικών:

 • Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την προετοιμασία/προεργασία, έλεγχο και πληρότητα δικαιολογητικών του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) και τυχόν τροποποιήσεων αυτού, όσον αφορά στα Υποέργα: 6: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής», 7: «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής», 8: «Έκδοση αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις» και 9: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Συνδικαιούχο».
 • Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την προετοιμασία/προεργασία, έλεγχο και πληρότητα δικαιολογητικών Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών Πράξης (ΔΔΔΠ) όσον αφορά στα Υποέργα: 6: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής», 7: «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής», 8: «Έκδοση αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις» και 9: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Συνδικαιούχο».
 • Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την προετοιμασία/προεργασία, έλεγχο και πληρότητα δικαιολογητικών των Αιτημάτων Χρηματοδότησης στα Υποέργα: 6: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής», 7: «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής», 8: «Έκδοση αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελόυμενες επιχειρήσεις» και 9: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Συνδικαιούχο».
 • Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την προετοιμασία/προεργασία, έλεγχο και πληρότητα δικαιολογητικών Δελτίων Προόδου Πράξης (ΔΠΠ) όσον αφορά στα Υποέργα: : 6: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής», 7: «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής», 8: «Έκδοση αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις» και 9: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Συνδικαιούχο»
 • Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την προετοιμασία/προεργασία, έλεγχο και πληρότητα δικαιολογητικών Τεχνικών Δελτίων Υποέργου (ΤΔΥ) και τυχόν τροποποιήσεων αυτών, στα Υποέργα: : 6: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής», 7: «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής», 8: «Έκδοση αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις» και 9: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Συνδικαιούχο».
 • Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την προετοιμασία/προεργασία, έλεγχο και πληρότητα δικαιολογητικών της Έκθεσης Ολοκλήρωσης της Πράξης και όλων των συνοδευτικών αυτής εγγράφων, στα Υποέργα: 6: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής», 7: «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής», 8: «Έκδοση αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε ωφελούμενες επιχειρήσεις» και 9: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Συνδικαιούχο».

Παραδοτέα:

Π3: Συμπερίληψη στις μηνιαίες αναφορές ως ιδιαίτερου κεφαλαίου για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν και τις εκκρεμότητες με της Διαχειριστική.

Π 3.1 :   ΤΔΠ και τροποποιήσεις αυτού

Π 3.2 : Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών Πράξης (ΔΔΔΠ)

Π 3.3 : Δελτία Προόδου Πράξης (ΔΠΠ)

Π 3.4 : Τεχνικά Δελτία Υποέργου (ΤΔΥ) και τυχόν τροποποιήσεων αυτών

Π 3.5 : Έκθεση Ολοκλήρωσης της Πράξης και συνοδευτικά αυτής έγγραφα

Πακέτο Εργασίας  4 : Εργασίες σχετικές με διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης:

 • Σύνταξη φακέλου έργου («φάκελος δημόσιας σύμβασης» του άρθρου 45 του ν.4412) και Τευχών Διακήρυξης διαγωνισμού
 • Δημοσίευση του Τεύχους Διακήρυξης όπου προβλέπεται (π.χ. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διαδικτυακή πύλη του φορέα, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)
 • Υποδοχή, πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση και υποστήριξη της αρμόδιας Επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την κατακύρωση του έργου
 • Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την τελική επιλογή των συνεργατών
 • Υποστήριξη της διαδικασίας συμβασιοποίησης
 • Δημοσίευση των αποτελεσμάτων όπου προβλέπεται (π.χ. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διαδικτυακή πύλη του φορέα, ΕΣΗΔΗΣ, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)

Εργασίες σχετικές με Συνοπτικούς Διαγωνισμούς :

 • Σύνταξη Τευχών Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) διαγωνισμού,
 • Δημοσίευση του Τεύχους Διακήρυξης όπου προβλέπεται (π.χ. διαδικτυακή πύλη του φορέα, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)
 • Υποδοχή, πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση και υποστήριξη της αρμόδιας Επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την κατακύρωση του έργου
 • Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την τελική επιλογή των συνεργατών
 • Υποστήριξη της διαδικασίας συμβασιοποίησης
 • Δημοσίευση των αποτελεσμάτων όπου προβλέπεται (π.χ. διαδικτυακή πύλη του φορέα, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)

Εργασίες σχετικές με Απευθείας αναθέσεις:

 • Έρευνα αγοράς για τα υπό προμήθεια είδη ή υπηρεσίες
 • Σύνταξη προδιαγραφών και σχετικών εντύπων της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης
 • Δημοσίευση των σχετικών στοιχείων όπου προβλέπεται (π.χ. ΚΗΜΔΗΣ)
 • Υποδοχή, πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση και υποστήριξη της αρμόδιας Επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών έως και την ανάθεση του έργου
 • Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την τελική επιλογή των συνεργατών
 • Υποστήριξη της διαδικασίας συμβασιοποίησης

Παραδοτέα:

Π4: Συμπερίληψη στις μηνιαίες αναφορές ως ιδιαίτερου κεφαλαίου για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν και τις εκκρεμότητες των διαγωνισμών ειδικά.

Π 4.1:Τεύχη διαγωνισμών  

Π 4.2: Πρακτικά αξιολόγησης διαγωνισμών

Π 4.3: Συμβάσεις

Πακέτο Εργασίας  5: Εργασίες Συντονισμού/ Παρακολούθησης της Πράξης:

 • Συμμετοχή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
 • Τήρηση Φακέλου του έργου, έλεγχος πληρότητας αυτού
 • Συντονισμός των επικοινωνιών μεταξύ των στελεχών της Ομάδας Έργου, αλλά και με το εξωτερικό περιβάλλον του έργου
 • Μέριμνα για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Δικαιούχο. Υποστήριξη των διαδικασιών δημοσιότητας των αποτελεσμάτων της Πράξης (π.χ. αποστολή Δελτίων Τύπου, δημοσιεύσεις / αναρτήσεις στο διαδικτυακό τόπο του φορέα, δημοσιεύσεις / αναρτήσεις στις παρουσίες του φορέα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κ.λπ.)
 • Επικοινωνία με τρίτους φορείς του περιβάλλοντος του έργου για όλα τα θέματα
 • Υποστήριξη του Υπευθύνου της Πράξης στις ενέργειες συντονισμού των στελεχών της Ομάδας Έργου και στη διοργάνωση σχετικών συναντήσεων

Παραδοτέα:

Π.5: Συμπερίληψη στις μηνιαίες αναφορές/ απολογισμούς ως ιδιαίτερου κεφαλαίου σύνοψης της πορείας του έργου 

Π 5.1: Φάκελος Έργου

Η πρόσληψη προβλέπεται από την Πρόσκληση (Κατηγορία 8 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ) και στο πλαίσιο της Πράξης έχει προβλεφθεί και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 9: «Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για τον Συνδικαιούχο», συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€.

Το  στέλεχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Στελεχών Υποστήριξης των Συνδικαιούχων Εμπορικών Συλλόγων στην υλοποίηση των έργων «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020» που έχει συστήσει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) για το σκοπό αυτό (Αρ. Πρωτ. 7107/06.06.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα συγκρότηση Μητρώου Στελεχών Υποστήριξης των Συνδικαιούχων  Εμπορικών Συλλόγων).

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

α) φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν σχέση συγγένειας α΄ και β΄ βαθμού με τα ενεργά (ή πρώην σε βάθος 10ετίας) μέλη ΔΣ των Εμπορικών Συλλόγων.

β) φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν σχέση συγγένειας α΄ και β΄ βαθμού με τα ενεργά μέλη του ΔΣ των Δήμων που συμμετέχουν ως Δικαιούχοι στην πρόταση.

 Α.2. ΑΜΟΙΒΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Το στέλεχος πρόκειται να απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, αποκλειστικά για την παρούσα πράξη και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η αυτοπρόσωπη παρουσία του είναι υποχρεωτική και θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Έργου και τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου. Το αντικείμενο της απασχόλησης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και το συμβατικό αντικείμενο αυτής αφορά σε υλοποίηση και παράδοση έργου.

Η διάρκεια της Σύμβασης ξεκινά με την υπογραφή της και ολοκληρώνεται με την λήξη του υποέργου, ήτοι έως 31/05/2022. Σε περίπτωση παράτασης του διαστήματος της Πράξης, η διάρκεια του έργου ενδέχεται να παραταθεί για αντίστοιχο διάστημα. Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης των στελέχους  είναι κατά μέγιστο τρία (3) έτη.

Η συνολική αμοιβή  του στελέχους θα υπολογιστεί βάσει του καθεστώτος ασφάλισής του. Σε κάθε περίπτωση η αμοιβή αυτή δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 750 ευρώ (καθαρές μηνιαίες αποδοχές) και συνολικά το ποσό των 12.000,00€. Η πληρωμή της αμοιβής του στελέχους θα γίνεται τμηματικά με βάση την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, όπως θα προκύπτει από τις μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων (παραδοτέα) οι οποίες θα εγκρίνονται και υπογράφονται από τον υπεύθυνο έργου και θα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής που έχει συσταθεί. Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις θα εξειδικευτούν μέσω της σχετικής σύμβασης  μίσθωσης έργου.

Α.3. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τόπος απασχόλησης θα είναι η έδρα του φορέα ή όπου αλλού υποδειχθεί από τον ΕΣΚ, ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης.

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού, με τριετή (3 έτη) τουλάχιστον εμπειρία σε επίβλεψη έργων μηχανικού.

Οι υποψήφιοι  θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι  στο Μητρώο Στελεχών Υποστήριξης των Συνδικαιούχων Εμπορικών Συλλόγων στην υλοποίηση των έργων «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020» που τηρεί η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.).

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω συνεργασία με τον ΕΣΚ καλούνται να επισκεφθούν την παρακάτω ιστοσελίδα της Ε.Σ.Ε.Ε. και να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική Πρόσκληση, που επίσης παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://esee.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B1/

Στο Μητρώο Στελεχών μπορούν να ενταχθούν όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαραίτητα κριτήρια και δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις της πρόσκλησης.

Σημείωση: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής και στην περίπτωση που ο /η υποψήφιος/α δεν τα πληροί, αποκλείεται από τη μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν λαμβάνει βαθμολογία.

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού επιβεβαιώσουν την επιτυχή εγγραφή τους στο Μητρώο Στελεχών Υποστήριξης της ΕΣΕΕ, θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον ΕΣΚ σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω στην παράγραφο Δ.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού που έχει συσταθεί με το πρακτικό της από 22/09/2021 συνεδρίασης του Δ.Σ.

Μοριοδότηση επιθυμητών προσόντων υποψηφίων (πέραν των υποχρεωτικών τυπικών προσόντων ένταξης στο μητρώο στελεχών ΕΣΕΕ)

Η κατάταξη των υποψηφίων θα προκύψει σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα κριτηρίων:

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

1.

Επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο

5 βαθμοί για κάθε επιπλέον έτος εμπειρίας από την ελάχιστη απαιτούμενη

60

2.

Μεταπτυχιακός Τίτλος ειδίκευσης

5 βαθμοί

10

3.

Γνώση Αγγλικών

2 βαθμοί Β2/ 5 βαθμοί C1 / 10 βαθμοί C2

5

4.

Συνέντευξη

 

25

  

ΣΥΝΟΛΟ

100

Για την τεκμηρίωση της κάλυψης της ελάχιστης απαιτούμενης και της πρόσθετης βαθμολογούμενης εργασιακής εμπειρίας (βλέπε παρακάτω) θα πρέπει να υποβληθεί Πίνακας, σύμφωνα  με τα προβλεπόμενα της ενότητας ΣΤ 4.3 της παρούσης.

 

Δ .ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  έως την Δευτέρα,  20/12/2021 και ώρα 15:00, με συνημμένα τα παρακάτω έντυπα σε μορφή PDF:

 • Υπογεγραμμένη αίτηση (Παράρτημα Ι)
 • Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά της παραγράφου ΣΤ της παρούσας
 • Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας

και με την ένδειξη:

«Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Πρόσκληση Επιλογής Στελεχών Υποστήριξης

του Εμπορικού Συλλόγου Κιλκίς (ΕΣΚ), Συνδικαιούχου της Πράξης

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κιλκίς» με Κωδικό ΟΠΣ 5037643»

Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε από τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά απορρίπτονται και δεν αξιολογούνται.

Για πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν στην ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στα τηλέφωνα: 2341027762 και 6946332914

Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η υποβολή υποψηφιότητας συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της Πρόσκλησης. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής μίας και μοναδικής αίτησης.

Δεν λαμβάνονται υπόψη υποψηφιότητες που υποβάλλονται εκπρόθεσμα και δεν τηρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ως υποχρεωτικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Ε. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εμπορικού Συλλόγου Κιλκίς  https://el-gr.facebook.com/pages/category/Interest/%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82-727315214068287/,  στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς https://www.e-kilkis.gr/,  και σε τουλάχιστο μία  τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα, στις  03/12/2021 και θα παραμείνει αναρτημένη για τουλάχιστο  15 ημερολογιακές ημέρες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης μέχρι και πέντε (5) ημερολογιακές μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποβάλλοντας ερωτήσεις στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , είτε τηλεφωνικά στα τηλ.234027762 και 6946332914  και ώρες 10:00-15:00.

ΣΤ. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά που απαραίτητα θα συνοδεύουν την αίτηση υποψηφιότητας είναι τα κατωτέρω:

4 1. Αναλυτικό βιογραφικό Σημείωμα σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ

4.2 Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ / Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών / Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών.

Αντίγραφο τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.

4.3. Απόδειξη Ζητούμενης Επαγγελματικής Εμπειρίας

Αποδεικτικά της επαγγελματικής εμπειρίας που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος στον σχετικό πίνακα του Αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος (Παράρτημα ΙΙ).

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαιώσεων ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης, με βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε εργοδότη, με συμβάσεις εργασίας, με συμβάσεις έργου που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ο υποψήφιος ή με δελτία παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν την χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. Για τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή έργα, η απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται για κάθε έργο ή πρόγραμμα ο τίτλος, η διάρκεια απασχόλησης του υποψηφίου και η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με τον φορέα.

Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης που συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια αρχή.

Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση του Εργοδότη ή σχετικό παραστατικό από το οποίο να προκύπτει η προϋπηρεσία.

 

4.4 Απόδειξη Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (Φ.Ε.Κ. 115/9.6.2006/ τ.Α΄)»

 

4.5 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές και με την οποία βεβαιώνεται ότι:

α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως ,

β) τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

γ) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,

δ) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση,

ε) ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα,

στ) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε

ζ) ότι δεν υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

η) τα δηλωθέντα στοιχεία /εμπειρία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι ακριβή και αληθή,

θ) γνωρίζουν ότι, εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιονδήποτε έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα δηλώνουν στην υπεύθυνη δήλωση, τότε αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης συνεργατών/έκτακτου προσωπικού (στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης) και θα έχουν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις,

ι) έχουν ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου Κιλκίς , Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κιλκίς» με Κωδικό ΟΠΣ 5037643.

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ.

Με την υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι/ες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΣΚ να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τη νομιμότητα του συνόλου των όρων της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και την αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Αξιολόγησης για την εξέταση της κάλυψης των ελάχιστων απαιτήσεων συμμετοχής, και των βαθμολογούμενων κριτηρίων.

Μετά την αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για τη ημερομηνία και τον τόπο πραγματοποίησης της συνέντευξης (σε περίπτωση αδυναμίας φυσικής παρουσίας η συνέντευξη μπορεί να γίνει και μέσω skype).

Η συλλογή και τήρηση των προσωπικών δεδομένων θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (Βλ. Παράρτημα ΙV).

Αποτελέσματα αξιολόγησης – κατάταξης: Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη διεξαγωγή της συνέντευξης, οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης (τα οποία επίσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΣΚ,  λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στον GDPR – ΓΚΠΔ (ΕΕ 2016/679). Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν γραπτή ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους. Μετά την αξιολόγηση τυχών ενστάσεων οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης τα οποία επίσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΣΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στον GDPR – ΓΚΠΔ (ΕΕ 2016/679).

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται το άτομο που συγκέντρωσε μεγαλύτερο βαθμό στο σύνολο των βαθμολογούμενων κριτηρίων αξιολόγησης πλην της συνέντευξης ενώ στην περίπτωση που υπάρχει και πάλι ισοβαθμία  θα γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

Τήρηση γενικών αρχών: Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης για επιλογή έκτακτου προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.

Εμπιστευτικότητα: Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την υπογραφή της σύμβασης το επιλεχθέν στέλεχος θα πρέπει να προσκομίσει τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα).

 

Παράρτημα Ι - Υπόδειγμα Αίτησης

Προς: Εμπορικό Σύλλογο Κιλκίς                                                                                Ημ/νία:  …..-…..-2021

Ταχ. Δ/νση: Στνεημάχου 2  

Κιλκίς , Τ.Κ: 611 00

Τηλέφωνο:  2341027762

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Πρόσκληση Επιλογής Στελεχών Υποστήριξης του  Εμπορικού Συλλόγου Κιλκίς (ΕΣΚ), Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κιλκίς» με Κωδικό ΟΠΣ 5037643

ΑΙΤΗΣΗ

Παρακαλώ δεχθείτε την αίτηση συμμετοχής μου ως συνεργάτη στην υλοποίηση της Πράξης.

Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο:           

Όνομα:

Όνομα πατρός:

Α. Δ. Ταυτότητας:           

Ημερομηνία Γέννησης  

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οδός, αριθμός:

Ταχ. Κώδικας:   

Δήμος: 

Σταθερό τηλέφωνο:      

Κινητό τηλέφωνο:          

E‐mail: 

Συνημμένα σας υποβάλλω:

1.

2.

3.

Ο/Η …………………………………………..

(Υπογραφή)

Η επεξεργασία των στοιχείων που καταγράφονται στο Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γίνεται από το από  τον Εμπορικό Σύλλογο Κιλκίς,  με αποκλειστικό σκοπό την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου Κιλκίς, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κιλκίς» με Κωδικό ΟΠΣ 5037643  

 

Παράρτημα ΙΙ - Υπόδειγμα Αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο

 

Όνομα

 

Όνομα πατρός

 

Όνομα μητρός

 

Ημερομηνία γέννησης

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση κατοικίας

(Οδός, αριθμός)

 

Ταχ. Κώδικας

 

Δήμος μόνιμης κατοικίας

 

Νομός

 

Περιφέρεια

 

Σταθερό τηλέφωνο

 

Κινητό τηλέφωνο

 

e-mail

 

 

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ

(Διευκρινίστε)

Τμήμα

Πόλη/Χώρα

Ακριβής Τίτλος Σπουδών

Ημερομηνία Απόκτησης Τίτλου Σπουδών

      
      
      
      

4. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Φορέας Επιμόρφωσης

Ακριβής Τίτλος Προγράμματος Επιμόρφωσης

Πόλη/Χώρα

Διάρκεια Προγράμματος

Ημερομηνία Απόκτησης Τίτλου Επιμόρφωσης

     
     
     

 

5. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Άνεργος

 

Χρόνος ανεργίας(σε μήνες)

 

 

Εργαζόμενος

 

 

Φορέας απασχόλησης / Εργοδότης

Τομέας

Καθεστώς απασχόλησης

Καθήκοντα / Αντικείμενο απασχόλησης

Από:

(μήνας/έτος)

Δημόσιος Τομέας

Ιδιωτικός Τομέας

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου

Σύμβαση έργου

Άλλο

         
         
         
            

ΠΡΟΣΟΧΗ

1.Σε περίπτωση που την τρέχουσα χρονική περίοδο εργάζεστε μόνο ως ελεύθεροι επαγγελματίες, τότε στη στήλη Φορέας Απασχόλησης/Εργοδότης συμπληρώνετε τα στοιχεία του Φορέα στον οποίο παρέχετε υπηρεσίες την τρέχουσα χρονική περίοδο και στη στήλη Καθεστώς απασχόλησης επιλέγετε Σύμβαση έργου. Εάν παρέχετε υπηρεσίες σε παραπάνω από έναν Φορέα, τότε προχωρήστε σε αντίστοιχο αριθμό ξεχωριστών εγγραφών ανά γραμμή.

2.Σε περίπτωση που την τρέχουσα χρονική περίοδο εργάζεστε ως ελεύθεροι επαγγελματίες και ταυτόχρονα ως μισθωτοί, τότε προχωρήστε σε ξεχωριστές εγγραφές ανά γραμμή.

6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(κατά την συγγραφή της επαγγελματικής/εργασιακής εμπειρίας, να σημάνετε κατάλληλα την εμπειρία η οποία αντιστοιχεί στην ζητούμενη από την Πρόσκληση εμπειρία και η οποία πρέπει να συμφωνεί απαραίτητα με τον πίνακα που δηλώνετε στην ΥΔ - Υπόδειγμα Γ)

Εργοδότης / Φορέας υλοποίησης

Θέση ή Έργο

Αντικείμενο / Καθήκοντα

Αντιστοιχεί στην ζητούμενη από την Πρόσκληση εμπειρία;

Διάρκεια Απασχόλησης

(αριθμός μηνών)

     
     
     
     
     
     
     
     

7. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ξένες γλώσσες

 

Οργανωτικές / επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες

 

Πρόσθετες πληροφορίες

Αναφέρετε πρόσθετα στοιχεία που θεωρείτε εσείς άξια αναφοράς σχετικά με τα προσόντα σας και τα οποία δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς στα προηγούμενα πεδία της αίτησης (μέγιστο όριο 200 λέξεις).

 

      

 


 

 

 

 
  


Παράρτημα ΙΙΙ - Υπεύθυνη δήλωση

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΙΛΚΙΣ

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

Τόπος Γέννησης:

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

 

Τηλ:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):

 
           

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω  ότι:

1. Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλω να καταβάλλω εισφορές είναι οι ακόλουθοι:…………………………………………………………………….

2.α) έχω λάβει γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους και αποδέχομαι πλήρως ,

β) τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

γ) έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,  (για τους  άνδρες)

δ) δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και δεν έχω λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση,

ε) δεν έχω καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα,

στ) δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε

ζ) δεν υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη

η) τα δηλωθέντα στοιχεία /εμπειρία που αναφέρονται στο βιογραφικό μου σημείωμα είναι ακριβή και αληθή,

θ) γνωρίζω ότι, εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιονδήποτε έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση, τότε αποκλείομαι από τη διαδικασία αξιολόγησης συνεργατών/έκτακτου προσωπικού (στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης) και θα έχω τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις,

ι) έχω ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του  Εμπορικού Συλλόγου Κιλκίς, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κιλκίς» με Κωδικό ΟΠΣ 5037643.

 
  

 

Ημερομηνία:….. /….. / 2021

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

 • Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
 • Αναγράφεται ολογράφως.
 • «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
 • Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

Παράρτημα ΙV

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL