Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021, 12:09:38 μμ
etpa
Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017 19:26

Έξι εντεταλμένους συμβούλους όρισε ο δήμαρχος Παιονίας

Συντάκτης:

Με απόφαση του Δημάρχου Παιονίας Χρήστου Γκουντενούδη ορίστηκαν έξι δημοτικοί σύμβουλοι ως εντεταλμένοι σύμβουλοί του, ως εξής( αντιγράφουμε από την απόφαση)( :
1. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος στους τομείς Καθαριότητας, Ανακύκλωσης , Διαχείρισης - Κίνησης- Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (Αρμοδιότητες Γραφείου Καθαριότητας- Αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης υλικών, Αρμοδιότητες Γραφείου Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων,  Αρμοδιότητες Γραφείου Διαχείρισης Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων)  όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου καθώς επίσης και την περισυλλογή αδέσποτων ζώων, εντός των ορίων στην Δημοτική Ενότητα Πολυκάστρου και Ευρωπού.


Στον παραπάνω επίσης αναθέτουμε την θεώρηση γνησίου της υπογραφής των πολιτών, θεώρηση ακριβούς φωτοαντιγράφου καθώς επίσης και την βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πολιτών στην Δημοτική Ενότητα Ευρωπού.
2. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος στον Τομέα της Ανάπτυξης (Αρμοδιότητες Γραφείου Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων [πλην λαϊκών αγορών], Αρμοδιότητες Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού, αρμοδιότητες γραφείου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, αρμοδιότητες γραφείου Τεχνολογιών-Πληροφορικής και Επικοινωνιών)  όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων και την εποπτεία των αντιστοίχων υπηρεσιών (πλην χρηματικών ενταλμάτων.
3. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος στον Τομέα Υγείας – Πρόνοιας - Κοινωνικής Προστασίας (Αρμοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής , Αρμοδιότητες Γραφείου Προστασίας της Δημόσιας Υγείας)  όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων και την εποπτεία των αντιστοίχων υπηρεσιών (πλην χρηματικών ενταλμάτων).
4. Η δημοτική σύμβουλος κ. ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ορίζεται Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος στον Τομέα Γεωργίας-Κτηνοτροφίας (Αρμοδιότητες Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής, Αρμοδιότητες Γραφείου Αλιείας) όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων και την εποπτεία των αντιστοίχων υπηρεσιών (πλην χρηματικών ενταλμάτων).
5. Η δημοτική σύμβουλος κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ορίζεται Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος στον Τομέα Ισότητας και Εθελοντισμού (αρμοδιότητες Γραφείου Πολιτικής Ισότητας των Φύλων και αρμοδιότητες Γραφείου εθελοντισμού),  όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων και την εποπτεία των αντιστοίχων υπηρεσιών (πλην χρηματικών ενταλμάτων).
6. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος στον Τομέα Παιδείας – Αθλητισμού- Πολιτισμού (Αρμοδιότητες Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού),  όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, ορίζεται επίσης Υπεύθυνος για την έκδοση της Εφημερίδας του Δήμου και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων και την εποπτεία των αντιστοίχων υπηρεσιών (πλην χρηματικών ενταλμάτων).