Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020, 8:30:16 πμ
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 00:14

Έργα 9,4 εκατ. ευρώ σε Παιονία και Κιλκίς

Συντάκτης:

Με την αριθμ. 829/18.6.2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) εγκρίθηκε η « μεταφορά από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος I” στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών, 459 έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.090.382.473,29 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι συναινούν οι Δικαιούχοι των εν λόγω έργων ».


 Σημειώνουμε ότι στην εν λόγω απόφαση μεταφοράς των ερών περιλαμβάνονται και τέσσερα στους δήμους Κιλκίς και Παιονίας, συνολικού προϋπολογισμού 9,4 εκατ. ευρώ με την Παιονία μάλιστα να λαμβάνει τη "μερίδα του λέοντος¨σχεδόν με 6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του AIRETOS.GR, η Υ.Α. Θεοδωρικάκου, μετά την έκδοσή της, εστάλη εγγράφως από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σε όλους τους Δικαιούχους των έργων ανά την Ελλάδα (Δήμους, ΔΕΥΑ κλπ). 
Με τα έγγραφα του ΤΠΔ, ζητείται να ληφθεί Απόφαση του αρμόδιου οργάνου εκάστου Δήμου, ΔΕΥΑ κλπ, με την οποία Απόφαση να δοθεί συναίνεση για τη μεταφορά του/των έργου/έργων του, από το “Φιλόδημος Ι” στο “Τρίτσης”, επιπλέον να οριστεί και να εξουσιοδοτηθεί νόμιμος εκπρόσωπος κάθε Δήμου που θα υπογράψει τα απαιτούμενα έγγραφα (π.χ. τροποποίηση δανειστικού συμβολαίου, πρόσθετων πράξεων κλπ).   
 Τα 459 έργα, με τα αντίστοιχα στοιχεία τους (αριθμό Πρόσκλησης, τίτλο του έργου, δικαιούχο - κύριο του έργου, ποσό χρηματοδότησης) αποτυπώνονται αναλυτικά στους επτά Πίνακες της Υπουργικής Απόφασης,

Αναλυτικά τα τέσσερα μεταφερόμενα έργα των δυο δήμων του ν. Κιλκίς είναι τα εξής:
Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση)

Υδροδότηση πρώην Δήμων Πολυκάστρου – Αξιούπολης από πηγές Πάικου Δ.Ε.Υ.Α ΠΑΙΟΝΙΑΣ 3.000.000,00 €

Ύδρευση πολεοδομικού συγκροτήματος Κιλκίς - Διυλιστήριο Δ.Ε.Υ.Α ΚΙΛΚΙΣ 3.000.000,00 €

Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης)

Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων Κιλκίς και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο συμψηφισμού Δ.Ε.Υ.Α ΚΙΛΚΙΣ 551.039,07 €

Κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Αγίου Πέτρου, Βαφειοχωρίου και Ποντοηράκλειας Δήμου Παιονίας Δ.Ε.Υ.Α ΠΑΙΟΝΙΑΣ 2.862.615,98 €