Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023, 12:52:15 πμ
Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2016 09:59

Κιλκίς: Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης από αμίαντο

Ο Δήμαρχος Κιλκίς και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) Δημήτρης Σισμανίδης, παρουσία και του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Ηλία Αβραμίδη, υπέγραψε τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου σύμβαση με τον ανάδοχο Αθανάσιο Μεταλλινό για την ανάληψη κατασκευής του έργου ''Αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης από αμίαντο στην πόλη του Κιλκίς''.


 Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής που συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς είναι η πρώτη φορά μετά από περίοδο τριάντα ετών όπου θα πραγματοποιηθεί οργανωμένη παρέμβαση αντικατάστασης των αγωγών από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες με νέους αγωγούς από πολυαιθυλένιο, υλικό το οποίο είναι περισσότερο φιλικό στο περιβάλλον και στον καταναλωτή. Ένα πρόσθετο όφελος από την κατασκευή του έργου θα είναι και η μείωση  των διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης.
 Οι εργασίες αντικατάστασης των αγωγών θα γίνουν  στην περιοχή των Στενημαχίτικων, πάνω από το ύψος της οδού Βενιζέλου καθώς και στην περιοχή του Ζωοπάζαρου και θα είναι εκτεταμένες αφού θα αλλάξουν οι σωληνώσεις σε ζώνη δεκαπέντε περίπου χιλιομέτρων.
Ο κ. Σισμανίδης δήλωσε ότι με αυτή την παρέμβασή της η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ενισχύει και εκσυγχρονίζει τις υποδομές ύδρευσης στην πόλη του Κιλκίς προς όφελος των δημοτών.      
Σύμφωνα με το διάγραμμα των εργασιών προβλέπονται:
- χωματουργικές εργασίες (εκσκαφή και επίχωση σκάμματος)
- τοποθέτηση 14.800μ. περίπου δικτύου ύδρευσης ΡΕ, ονομαστικής διαμέτρου Φ90,Φ125 και Φ315, ονομαστικής πίεσης 10 atm
- τοποθέτηση κεντρικών φρεατίων ελέγχου του δικτύου
- συνδέσεις ιδιωτικών παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης
- αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στη θέση ορύγματος υπογείου δικτύου.
Για την κατασκευή του έργου θα γίνει εκσκαφή κατά μήκος του εσωτερικού υφιστάμενου οδικού δικτύου, μέσου βάθους περίπου 1,40m. Το υλικό του αγωγού θα είναι από πολυαιθυλένιο Ρ5 100 με συμπαγές τοίχωμα.
 Αξίζει να σημειωθεί ότι στο μειοδοτικό διαγωνισμό, που προηγήθηκε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, δήλωσαν συμμετοχή δεκαοκτώ εταιρίες. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία ''Μεταλλινός Αθανάσιος ΕΔΕ'' με ποσοστό έκπτωσης 55,67%. Η συμβατική αξία του έργου, αρχικού προϋπολογισμού 1.480.000ευρώ, ανέρχεται με βάση την προσφορά του αναδόχου στο ποσό των 656.067,50ευρώ. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της κατασκευής των εργασιών αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ ενώ συγχρόνως καταβάλλεται προσπάθεια να επιχορηγηθεί από το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης.
Παράλληλα η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα και για την αντικατάσταση του υπολοίπου υδρευτικού δικτύου της πόλης και έχει ολοκληρώσει  τη σύνταξη της σχετικής μελέτης και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.