Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021, 8:41:06 πμ
etpa
Τετάρτη, 07 Απριλίου 2021 20:00

Νέες αρμοδιότητες των αντιδημάρχων Παιονίας

Συντάκτης:

Η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), του δήμου Παιονίας επέφερε και αλλαγές στις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων, οι οποίες με απόφαση του δημάρχου Κώστα Σιωνίδη ορίζονται ως εξής:

 

Τον κ. ΤΖΟΥΡΤΖΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών – Διαφάνειας – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω, καθ΄ ύλην, αρμοδιότητες:- Για όλα τα θέματα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης).- Για όλα τα θέματα της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης, Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών)- Για όλα τα θέματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, Τμήμα Δαπανών, Ενταλμάτων και Μισθοδοσίας, Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης, Τμήμα Εσόδων και Αξιοποίησης Περιουσίας, Τμήμα Ταμείου).- Για όλα τα θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.- Για όλα τα θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας και Εσωτερικού Ελέγχου.

Τον κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω, καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:- Για όλα τα θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Τοπογραφίας, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και σηματοδότησης, Τμήμα συντηρήσεως τεχνικών έργων, Τμήμα οδικών έργων και έργων υποδομής, Τμήμα κτηριακών έργων και αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων, Τμήμα Γραμματείας)- Για όλα τα θέματα Αυτοτελούς Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης (Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών, Τμήμα ελέγχου κατασκευών, Τμήμα έκδοσης οικοδομικών αδειών)- Για όλα τα θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Αρμοδιότητες γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, αρμοδιότητες προστασίας καταναλωτή, αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών δραστηριοτήτων, αρμοδιότητες σε θέματα απασχόλησης) πλην των θεμάτων εμπορίου της ΔΕ Γουμένισσας και όλων όσων αφορούν στις λαϊκές αγορές.

Τον κ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω, καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:- Για όλα τα θέματα της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού (Τμήμα συντήρησης και διαχείρισης και διαχείρισης οχημάτων, Τμήμα Καθαριότητας Ακινήτων-κοιν. χώρων και ηλεκτροφωτισμού, Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης).- Για τα θέματα που αφορούν στη περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων για την ΔΕ Πολυκάστρου (αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος).

Τον κ. ΝΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως Αντιδήμαρχο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω, καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:- Για τα θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Εθελοντισμού - Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Γουμένισσας:- Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη ΔΕ Γουμένισσας- Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη ΔΕ Γουμένισσας- Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη ΔΕ Γουμένισσας- Συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της ΔΕ Γουμένισσας για την επίλυση των προβλημάτων τους - Χειρισμός των θεμάτων περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων για την ΔΕ Γουμένισσας (αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος).- Χειρισμός των θεμάτων εμπορίου στη ΔΕ Γουμένισσας (αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Τον κ. ΑΡΙΖΑΝΗ ΗΛΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ ως Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας & Εθελοντισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω, καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:- Για όλα τα θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας - Για τα θέματα Εθελοντισμού (αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Εθελοντισμού, Υγείας κ Ισότητας).- Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ευρωπού:- Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη ΔΕ Ευρωπού- Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη ΔΕ Ευρωπού- Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη ΔΕ Ευρωπού- Συνεργασία με τους Προέδρους κοινοτήτων στη ΔΕ Ευρωπού για την επίλυση των προβλημάτων τους- Χειρισμός των θεμάτων περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων για την ΔΕ Ευρωπού (αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος).

Τον κ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ως Αντιδήμαρχο Αγροτικής Πολιτικής & Περιβάλλοντος μεταβιβάζει τις παρακάτω, καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:-Για όλα τα θέματα Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος (Τμήμα Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, Τμήμα αστικού πρασίνου και πανίδας, Τμήμα αγροτικής ανάπτυξης) πλην της περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων στις ΔΕ Πολυκάστρου, Γουμένισσας και Ευρωπού.- Για όλα τα θέματα λαϊκών αγορών (αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).- Κατά τόπο αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες Αξιούπολης & Λιβαδίων:- Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις ΔΕ Αξιούπολης & Λιβαδίων- Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις ΔΕ Αξιούπολης & Λιβαδίων- Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις ΔΕ Αξιούπολης & Λιβαδίων- Συνεργασία με τους Προέδρους Κοινοτήτων στις ΔΕ Αξιούπολης & Λιβαδίων για την επίλυση των προβλημάτων τους- Χειρισμός των θεμάτων περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων για τις ΔΕ Αξιούπολης & Λιβαδίων.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τζούρτζος Αθανάσιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γεωργίτσαρο Γεώργιο.
Όλοι οι ανωτέρω οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι θα έχουν την δυνατότητα (εξουσιοδότηση) της έκδοσης και υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, των Διοικητικών Πράξεων και των εγγράφων, αδειών, βεβαιώσεων, συμβάσεων (πλην των προγραμματικών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) κλπ εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια λειτουργίας των υπηρεσιών των οποίων έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης, κατεύθυνσης και ελέγχου και των λοιπών αρμοδιοτήτων τους, πλην αυτών για τις οποίες υποχρεούται μόνο ο Δήμαρχος να υπογράφει.
Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι θα επιβλέπουν, θα κατευθύνουν και θα ελέγχουν τις υπηρεσίες με το αντίστοιχο προσωπικό, στα θέματα αρμοδιότητας του καθενός και θα μελετούν και θα εισηγούνται προτάσεις για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία τους.
Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι θα εκπροσωπούν το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή, για θέματα του τομέα-αντικειμένου των αρμοδιοτήτων τους.
Μεταβιβάζει στους Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων: Γουμένισσας κ. Νίτση Ευάγγελο του Δημήτριου, Αξιούπολης κ Λιβαδίων κ. Γεωργίτσαρο Γεώργιο του Κωνσταντίνου, Ευρωπού κ. Αριζάνη Ηλία του Θεοφάνη, την αρμοδιότητα της Τέλεσης των Πολιτικών Γάμων στην δημοτική ενότητά τους και τους αναθέτει την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με την πιο πάνω ανατιθέμενη αρμοδιότητα.
Η τέλεση των πολιτικών γάμων στην Δημ. Ενότητα Πολυκάστρου θα γίνεται από τον Δήμαρχο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών κ Οικονομικών κ. Τζούρτζο Αθανάσιο ή όταν κωλύεται τον Αντιδήμαρχο κ. Συμεωνίδη Ιωάννη.
Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Οι αντιδήμαρχοι από 1-04-2021 έως και την λήξη της θητείας τους 31-10-2021, ορίζονται με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.