Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2022, 12:51:05 μμ
Δευτέρα, 09 Μαϊος 2022 12:47

Προσλήψεις 49 ατόμων στο Δήμο Κιλκίς

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα εννέα (49) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς, που εδρεύουν στο Κιλκίς και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα, όπως αναγράφονται στην αναλυτική ανακοίνωση.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

 

101

Δήμος Κιλκίς

          Κιλκίς

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

8 μήνες

1

 

102

Δήμος Κιλκίς

          Κιλκίς

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

(Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

 8 μήνες

10

 

103

Δήμος Κιλκίς

          Κιλκίς

ΔΕ Χειριστών Καλαθοφόρου Οχήματος

(Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

 8 μήνες

1

 

104

Δήμος Κιλκίς

          Κιλκίς

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

8 μήνες

2

 

105

Δήμος Κιλκίς

          Κιλκίς

ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας Συνοδών Απορριμματοφόρων

 8 μήνες

35

 
 

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση,  εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά,  είτε ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου Κιλκίς «e-kilkis.gr-> Ψηφιακές Υπηρεσίες-> Αίτηση ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων», είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κιλκίς, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,  Γ. Καπέτα 17, ΤΚ 61100 Κιλκίς  (τηλ. επικοινωνίας 23413/52164-165-167-120).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο δικτυακό τόπο του Δήμου Κιλκίς (www.kilkis.gr)  καθώς και στο κατάστημα του Δήμου Κιλκίς, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Συγκεκριμένα από 11/05/2022 έως και 20/05/2022 και ώρα 24.00. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη),  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.kilkis.grβ) Στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται στην ΠΡΩΙΝΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ στο φύλλο της Τρίτης 10 Μαΐου.

Τα κριτήρια κατάταξης και η διαδικασία πρόσληψης αναγράφονται στην αναλυτική ανακοίνωση.