Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021, 3:35:07 μμ
etpa
Πέμπτη, 05 Αυγούστου 2021 10:08

Πρόσληψη 33 ατόμων στο δήμο Κιλκίς

Συντάκτης:

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά 33 ατόμων προχωρά ο δήμος Κιλκίς για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς.

 

Η προκήρυξη του δήμου Κιλκίς δημοσιεύεται στην ΠΡΩΙΝΗ του Κιλκίς, στο φύλλο της Πέμπτης 5 Αυγούστου. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και οι ειδικότητες που θα προσληφθούν είναι:

  • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 5 άτομα.
  • ΔΕ Χειριστών Καλαθοφόρου Οχήματος (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 1 άτομο.
  • ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 2 άτομα.
  • ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας Συνοδών Απορριμματοφόρων, 25 άτομα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά,  είτε ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου Κιλκίς «e-kilkis.gr-> Ψηφιακές Υπηρεσίες-> Αίτηση ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων», είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κιλκίς, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,  Γ. Καπέτα 17, ΤΚ 61100 Κιλκίς, υπόψη κ. Τερζοπούλου Θεοδώρας  (τηλ. επικοινωνίας 23413/52164-165-167-120).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  είναι από 9/8/2021 έως 20/8/2021 και ώρα 24.00. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.kilkis.grβ) Στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Τα κριτήρια κατάταξης και η διαδικασία πρόσληψης αναγράφονται στην αναλυτική ανακοίνωση.