Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, 7:11:25 μμ
Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2016 20:04

3ο Γυμνάσιο Κιλκίς: Ολοκλήρωση προγράμματος ERASMUS+

Τη διετία 2014-2016 το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς υλοποίησε το τέταρτο κατά σειρά Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στα πλαίσια του Erasmus+ που είχε ως θέμα  την εκπαίδευση  μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Η επιλογή αυτού του θέματος έγινε γιατί αφορούσε την πιο ευαίσθητη ομάδα μαθητών, η οποία αντιμετωπίζει  μεγάλη δυσκολία ένταξης στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο κοινωνικό σύνολο και θεωρείται πιο  επιρρεπής  να εγκαταλείψει το σχολείο.


Στο υλοποιημένο σχέδιο επιλέχθηκε να συμμετάσχουν σχολεία στα οποία φοιτούν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες από χώρες με διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης. Με το σχέδιο αυτό προσπαθήσαμε να βρούμε τις κατάλληλες διαδικασίες και τα κατάλληλα μέσα για να τους δώσουμε ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για την ευκολότερη ένταξη τους στο τυπικό σχολείο.
Στη διάρκεια του σχεδίου πραγματοποιήθηκαν, όπως είχε προβλεφθεί, τρεις (3) συναντήσεις των υπευθύνων για τον συντονισμό και την αξιολόγηση των εργασιών και τέσσερις (4) εκπαιδευτικές συναντήσεις. Στις  συναντήσεις αυτές διδάχθηκαν επιλεγμένες ενότητες στα μαθήματα, Μαθηματικά, Τέχνες, Πληροφορική και Φυσική. Η επιλογή αυτών των μαθημάτων έγινε για να δούμε ποια είναι η ανταπόκριση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες σε διαφορετικά είδη μαθημάτων διαφορετικής μαθησιακής αντιληπτικής ικανότητας των μαθητών. Τα μαθήματα έγιναν από ειδικευμένους καθηγητές των πέντε συμμετεχουσών χωρών στο πρόγραμμα και η κάθε διδασκαλία αφορούσε την ίδια ενότητα μαθήματος. Οι διδακτικές μέθοδοι και ο τρόπος παρουσίασης του μαθήματος κάθε καθηγητή αξιολογήθηκε στο τέλος κάθε συνάντησης από τους συμμετέχοντες καθηγητές και μαθητές. Η ανταλλαγή εμπειριών στη διάρκεια των εκπαιδευτικών συναντήσεων αλλά και μετά από αυτές και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης οδήγησαν σε μία πρόταση διδακτέας ύλης και μεθόδου διδασκαλίας κατάλληλα προσαρμοσμένης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μόνο στα Μαθηματικά και στη Φυσική, αφού στις Τέχνες και στους Υπολογιστές διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές αυτοί ανταποκρίνονται το ίδιο με τους μαθητές των τυπικών τάξεων.
Μέχρι το τέλος του σχεδίου παραδόθηκαν όπως είχε προβλεφθεί:
• Βιντεοσκοπημένα όλα τα μαθήματα.
• Βίντεο κλιπ για την προώθηση του σχεδίου.
• Βιβλίο (172σελ.) σε έντυπη μορφή αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή.
• Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα του σχεδίου που ενημερώνεται συνεχώς.
• Κατατέθηκε πρόταση προσαρμοσμένης ύλης και διδακτικής μεθόδου στα Μαθηματικά.
• Κατατέθηκε πρόταση προσαρμοσμένης ύλης και διδακτικής μεθόδου στη Φυσική.
• Παρουσιάσθηκαν και τέθηκαν υπόψη των υπευθύνων τα εκπαιδευτικά συστήματα, για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες,  των 5 χωρών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.
• Αξιολόγηση από όλους τους συμμετέχοντες στις εκπαιδευτικές συναντήσεις του συνολικού σχεδίου, της οργάνωσης της κάθε συνάντησης και της διδασκαλίας των μαθημάτων από τους πέντε (5) καθηγητές.
Τα αποτελέσματα  αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα διάδοσης αποτελεσμάτων του Erasmus+, στην ιστοσελίδα του σχεδίου, στις ιστοσελίδες των συμμετεχόντων σχολείων στον τοπικό τύπο και παρουσιάσθηκαν σε εκδηλώσεις ανοικτές στην εκπαιδευτική και τοπική κοινότητα.
Στις 28/6/2016 πραγματοποιήθηκε στο Κιλκίς το προβλεπόμενο multiplier event με προσκεκλημένους καθηγητές, σχολικούς συμβούλους, γονείς και τον τοπικό Τύπο. Στην εκδήλωση αναλύθηκαν τα αποτελέσματα και συζητήθηκαν οι προτεινόμενες αλλαγές στα προγράμματα σπουδών των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Ακόμη τέθηκαν σε συζήτηση τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα των συμμετεχουσών χωρών και τέθηκαν υπόψη των υπευθύνων, για ένα εκπαιδευτικό σύστημα προσανατολισμένο στην ευκολότερη προοπτική  ένταξης αυτών των μαθητών στην «τυπική» εκπαίδευση.