Σάββατο, 18 Μαΐου 2024, 6:53:57 μμ
Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2009 04:37

Αίτηση για ISO από δήμο Πολυκάστρου

Στις 27-02-2009 ο Δήμος Πολυκάστρου έκανε αίτηση προς την TUV HELLAS για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης βάσει του προτύπου ISO 9001:2000 και αφορά την διαχειριστική επάρκεια τύπου Α (Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου).
Τα οφέλη του Δήμου Πολυκάστρου είναι:
- Οργάνωση με ένα από τα πιο σύγχρονα διεθνή μοντέλα Διοίκησης.
- Χρήση της Βεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
- Συμμετοχή σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαικής Ένωσης και του ΕΣΠΑ 2007-2013.
- Πλήρες λειτουργικό οργανόγραμμα και οδηγίες εργασίας.
- Ποιοτική εκπαίδευση των υπαλλήλων σε νέα συστήματα οργάνωσης και Διοίκησης Οργανισμών.
- Εισαγωγή Δεικτών Ποιότητας Υπηρεσιών για την ικανοποίηση του Πολίτη.
- Χρήση λειτουργικών εντύπων που απλοποιούν τις εσωτερικές διαδικασίες.
- Πολιτική Ποιότητας και Αντικειμενικοί Στόχοι, Παρακολούθηση και αναπροσαρμογές.
Ζ Μέτρηση – Ανάλυση Δεδομένων και βελτίωση Συστήματος Διοίκησης.
Στο κτίριο του Δήμου έχει αναρτηθεί το παρακάτω κείμενο που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της διοίκησης για την επίτευξη του στόχου της.
«Θεμελιώδης αρχή και δέσμευση της Διοίκησης του Δήμου μας είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη. Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που να πληρούν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πολιτών.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχουμε ορίσει όλες τις ενέργειες διασφάλισης της ποιότητας στη λειτουργία των υπηρεσιών της, οι οποίες στο σύνολό τους αποτελούν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο ISO 9001:2000.
Πάγια αρχή του Δήμου είναι η συνεχής βελτίωση της απόδοσης των διαδικασιών και της λειτουργίας των υπηρεσιών του, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα απαλλαγμένο από λάθη και στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Για την εκπλήρωση αυτών των αρχών έχουμε ορίσει διαδικασίες για:
- την εκπλήρωση όλων των νομοθετικών απαιτήσεων,
- την ανάλυση και πρόληψη των πιθανών αποκλίσεων,
- την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και τη σύγκρισή τους με τους στόχους με προοπτική τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης των διαδικασιών,
- τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
Υποχρέωση κάθε εργαζόμενου είναι η διασφάλιση της ποιότητας. Για το λόγω αυτό ισχύει η δέσμευση ότι όλοι οι εργαζόμενοι ανάλογα με τις υπευθυνότητες τους ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, εργάζονται και ενεργούν με αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες. Διαδικασίες και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.»
Η διαδικασία πιστοποίησης της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πολυκάστρου θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2009.