Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024, 2:17:03 πμ
Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010 21:45

Αναπληρωτές ΣΜΕΑΕ στη Δευτεροβάθμια

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), τα Τμήματα Ένταξης, την Παράλληλη Στήριξη, τη Διδασκαλία στο σπίτι και τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ)  διδακτικού έτους 2010-2011.

Προθεσμία υποβολής αίτησης ορίζεται από 13-07-2010 μέχρι  21-07-2010.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

I Για τον πίνακα Α΄
οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων, που είναι τυφλοί, κωφοί και γενικά άτομα  με μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67 %) και εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας και έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα  για συμμετοχή στο διαγωνισμό πρόσληψης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΙΙ.Για τον πίνακα Β΄
οι εκπαιδευτικοί  
οι οποίοι:
- Είναι κάτοχοι πτυχίου του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες) ή αναγνωρισμένου – ισότιμου και αντίστοιχου  - τίτλου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.
- Είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου (ισότιμου και αντίστοιχου) πτυχίου της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», την «Ειδική Φυσική Αγωγή», την «Ειδική Φυσική Αγωγή – Θεραπευτική Γυμναστική», την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή», την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε Χρόνιες Παθήσεις και Αναπηρία».
καθώς και οι εκπαιδευτικοί  όλων των κλάδων που έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για συμμετοχή στο διαγωνισμό πρόσληψής τους ως εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης  και οι οποίοι:    
- Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή τη Σχολική Ψυχολογία.
- Είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή τη Σχολική Ψυχολογία.
- Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης ετήσιου σεμιναρίου επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευσης από Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα που εποπτεύεται από το ΥΠΔΒΜΘ, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.
- Είναι γονείς παιδιών με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ύστερα από σχετική πιστοποίηση των αρμόδιων διαγνωστικών υπηρεσιών.
- Έχουν διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους (10 μηνών) σε ΣΜΕΑΕ του ΥΠΔΒΜΘ ή κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά το χρόνο ένταξης και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που έχει αποκτηθεί και στην Ελλάδα.
- Διαθέτουν κάποιο από τα παραπάνω προσόντα και επιπλέον εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα για τις ΣΜΕΑΕ Κωφών και Βαρηκόων και/ή στη γραφή Braille για τις ΣΜΕΑΕ Τυφλών και Αμβλυώπων.    
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ως αναπληρωτές σε είκοσι (20) περιοχές προτίμησης με απασχόληση πλήρους ωραρίου και πέρα από αυτές, σε επιπλέον είκοσι (20) περιοχές προτίμησης για πρόσληψη με μειωμένο ωράριο. Ως ωρομίσθιοι  οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν τις περιοχές πρόσληψης μίας (1) μόνο  Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Το ίδιο ισχύει και για την πρόσληψη ωρομισθίου σε Ολοήμερα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης , 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς. Τηλέφωνο: 23410-26046.