Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024, 4:32:24 μμ
Τετάρτη, 02 Ιουνίου 2010 14:18

Αυξημένα κέρδη για όμιλο KLEEMANN

Με αύξηση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά, ενίσχυση της παρουσίας της στο εξωτερικό, μείωση του δανεισμού και νέα προϊόντα έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους για τον όμιλο KLEEMANN. Έτσι, οι πωλήσεις του ομίλου στην ελληνική αγορά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010 παρουσίασαν πτώση 8,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009, μείωση σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τη μείωση που σημείωσε η αγορά των ανελκυστήρων το ίδιο διάστημα, γεγονός που σηματοδοτεί την αύξηση του μεριδίου αγοράς της KLEEMANN στην Ελλάδα.

Την ίδια περίοδο, η εντατικοποίηση των ενεργειών προώθησης και διείσδυσης σε νέες και υφιστάμενες αγορές είχαν ως αποτέλεσμα τη συγκρατημένη πτώση των πωλήσεων στο εξωτερικό (2,7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2009). Περαιτέρω, κατά το τρίμηνο του 2010 ο όμιλος κατάφερε να βελτιώσει την κερδοφορία του σε επίπεδο μικτού περιθωρίου, να μειώσει τον δανεισμό του και ταυτόχρονα να διατηρήσει την ρευστότητά του σε υψηλά επίπεδα.
Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο τρίμηνο του 2010 διαμορφώθηκε στα 21,79 εκατ. ευρώ, έναντι 23,17 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2009, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,0%. Παρά την πτώση των πωλήσεων, τα μικτά κέρδη του ομίλου είναι αυξημένα κατά 6,8%, από 7,12 εκατ. ευρώ σε 7,60 εκατ. ευρώ, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση της παραγωγικότητας που επιχειρείται σε όλα τα επίπεδα. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν ποσοστιαία πτώση 16,3% (από 3,05 εκατ. ευρώ σε 2,55 εκατ. ευρώ). Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν από 1,58 εκατ. ευρώ σε 1,35 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14,6%.
Ιδιαίτερα θετική συμβολή στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου είχε η ελληνική θυγατρική KLEFER, της οποίας τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 40,1% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010. Επίσης, οι θυγατρικές ASANSOR και LIFT RO, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην τούρκικη και ρουμάνικη αγορά αντίστοιχα, συνέβαλαν σημαντικά στα θετικά αποτελέσματα του βορειοελλαδικού ομίλου είτε με τις αυξημένες πωλήσεις τους είτε με την ενισχυμένη κερδοφορία τους. Η ανοδική πορεία των εν λόγω θυγατρικών αποδεικνύει ότι οι συγκεκριμένες αγορές εισέρχονται σταδιακά σε φάση ανάπτυξης, καθώς επίσης και ότι ο όμιλος ακολουθεί επιτυχημένη επιχειρηματική στρατηγική στις εν λόγω χώρες.
Τέλος, η δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων, όπως η σειρά «KLEEMANN Design», η οποία αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας με τον παγκοσμίου φήμης βιομηχανικό σχεδιαστή Ανδρέα Ζαπατίνα, καθώς και σειρά άλλων νέων προϊόντων, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις πωλήσεις στην παγκόσμια αγορά.
Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ομίλου KLEEMANN, όπως είναι η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών του, η συνέπεια απέναντι στον πελάτη, η καινοτομία των προϊόντων και η υψηλή αποδοτικότητά του -η οποία του επιτρέπει να διαθέτει ανταγωνιστικό προϊόν- αποτελούν έναν ισχυρό αμυντικό μηχανισμό έναντι της σημαντικής πτώσης της ζήτησης στην αγορά των ανελκυστήρων.
Υπενθυμίζεται ότι για τη χρήση 2009, η διοίκηση της KLEEMANN θα εισηγηθεί στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της μέρισμα 0,12 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο σύμφωνα με την τιμή της μετοχής στις 31.12.2009 διαμορφώνει μερισματική απόδοση ίση με 5,2%.
Ο όμιλος KLEEMANN αξιοποιεί τις ευκαιρίες οι οποίες δημιουργούνται σε συνθήκες δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και εκμεταλλεύεται στο έπακρο τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα, προκειμένου να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση του τόσο στην ελληνική όσο και στην παγκόσμια αγορά.