Κυριακή, 14 Απριλίου 2024, 1:42:39 μμ
Τετάρτη, 05 Νοεμβρίου 2008 09:46

Εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Κιλκίς

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κιλκίς για την περίοδο 2008-2010, εγκρίθηκε απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε την περασμένη Πέμπτη 30 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα αφορά:


-τις υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας, με αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος
-την ψηφιακή σύγκλιση, επιχειρηματικότητα κι επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο
-την αειφόρο ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
-την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του δήμου
Πιο συγκεκριμένα, για τον πρώτο απ’ τους ανωτέρω στόχους το Σχέδιο περιλαμβάνει:
-την ολοκλήρωση των συστημάτων συγκοινωνίας και μεταφορών, με βελτίωση κι ολοκλήρωση του τοπικού οδικού δικτύου, ασφαλτοστρώσεις, δημιουργία ζωνών πρασίνου, δημιουργία χώρων στάθμευσης, αναπλάσεις κ.α.
-την εφαρμογή προγραμμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με παρεμβάσεις σε κτήρια, άϋλες δράσεις, εφαρμογή εναλλακτικών μορφών ενέργειας κ.α.
-την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, με ολοκλήρωση των δομών επεξεργασίας λυμάτων, αποβλήτων κι απορριμμάτων, ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, προστασία βιοποικιλότητας κ.α.
Για τον δεύτερο στόχο το Σχέδιο περιλαμβάνει:
-την προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης, μ’ ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ευρυζωνικότητας κ.α.
-την ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και καινοτομικής ικανότητας
-την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, με λειτουργία ειδικών προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης κ.α.
Για τον τρίτο άξονα προτεραιότητας, το Σχέδιο προβλέπει:
-την αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών κι υπηρεσιών
-την ενίσχυση των δομών πρωτοβάθμιας υγείας
-την προστασία κι ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς
-την ανάπτυξη υποδομών τουρισμού
-την δημιουργία αθλητικών δομών
-τις παρεμβάσεις στο τομέα της Παιδείας, με αναβάθμιση των υποδομών κι εξοπλισμού, και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Τέλος, ο τέταρτος άξονας του Σχεδίου περιέχει:
-την εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου
-την βελτίωση της σχέσης δήμου-πολιτών
-την αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών κ.α.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο παρουσίασε στο Δ.Σ. ο ειδικός συνεργάτης του δήμου Δημήτριος Παυλίδης, ο οποίος έλαβε στο πρόσωπο του τα εύσημα για την ομάδα κατάρτισης του Σχεδίου. Εύσημα, που απένειμαν όλες οι πτέρυγες του Δημ. Συμβουλίου.
Πριν τη παρουσίαση του Προγράμματος, η μειοψηφία ζήτησε αναβολή της συζήτησης, προβάλλοντας την αιτιολογία της ανεπαρκούς προετοιμασίας της για την υποβολή προτάσεων. Απ’ την πλευρά του, ο δήμαρχος Δ. Τερζίδης, τόνισε ότι υπήρχε επαρκέστατος χρόνος για κάτι τέτοιο, πρότεινε ωστόσο στη μειοψηφία να καταθέσει τις όποιες προτάσεις της εντός 10ημέρου, με τη δέσμευση ότι θα συμπεριληφθούν όλες στο Σχέδιο.
Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, που κατέθεσε στη συνεδρίαση ο προϊστάμενος διοικητικών υπηρεσιών, Κ. Μηναρετζής. Εξ’ άλλου, ενέκρινε την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Λαογραφικού Μουσείου και τη μεταφορά του προσωπικού του στον δήμο.