Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024, 11:46:23 πμ
Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2023 11:36

Εκποίηση ακινήτων από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό ν. Κιλκίς υπό εκκαθάριση (08-06-2023)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ   

 Ο  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ο οποίος τέθηκε σε εκκαθάριση, δυνάμει της με αρ. 120/2015 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, που εδρεύει στο Κιλκίς, επί της οδού Θεσσαλονίκης 20, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους εκκαθαριστές του  Αθανάσιο Νοτόπουλο  και Κυριακή Τομπουλίδου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με  ελεύθερη  εκποίηση  δυνάμει της  υπ’ αριθμ.  12/2016  απόφασης του Ειρηνοδικείου Κιλκίς (Εκουσίας Δικαιοδοσίας) σε συνδυασμό με τις υπ’ αριθμ. 36/2019, 204/2019 (απόφαση μεταρρύθμισης της υπ’ αριθμ. 12/2016, με την οποία παρασχέθηκε η άδεια εκποίησης χωρίς τις διατυπώσεις του πλειστηριασμού, με ελεύθερη εκποίηση) 207/2020 και 264/2020   106/2021 και 224/2022  Αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Κιλκίς καθώς και των υπ’ αριθμ. 102/6-7-2022, 103/11-7-2022, 105/21-7-2022, 109/4-1-2023, 110/17-2-2023 και 117/6-6-2023 πρακτικών του  συμβουλίου των εκκαθαριστών, με σφραγισμένες δεσμευτικές προσφορές για την πώληση των κατωτέρω περιγραφομένων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποτελούν μέρος του ενεργητικού ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ. 

 

Όλα τα προς πώληση ακίνητα βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς - Δήμου Κιλκίς  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ν. Κιλκίς υπό εκκαθάριση  και είναι αναλυτικά τα παρακάτω:

ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΕΚΠΟΙΗΣΗ

1) Το υπ’ αριθμ. 57 Οικόπεδο εντός σχεδίου, στο Ο.Τ. 10,  εμβαδού 6.396 τ.μ και σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση 6.382,10 τ.μ., στον συνοικισμό Μαυρονερίου, στο οποίο έχει ανεγερθεί ισόγεια σιταποθήκη χωρητικότητας 4.000 τόνων, συνολικής έκτασης 2.000 τ.μ. με οικίσκο ζυγιστηρίου,  εμβαδού 19,11 τ.μ. και γεφυροπλάστιγγα, έναντι τιμήματος ίσου με το 40% της αντικειμενικής αξίας αυτού (αξία οικοπέδου 40.350,19 ευρώ, αξία αποθήκης 210.000 ευρώ, αξία οικίσκου ζυγιστηρίου 11.351,34 ευρώ και αξία γεφυροπλάστιγγας 1.500 ευρώ  και συνολικά  263.201,53 ευρώ)   και με τιμή πρώτης προσφοράς 105.280,61  ευρώ.

2)  Το υπ’ αριθμ. 51 Οικόπεδο εντός σχεδίου, στο Ο.Τ. 9, εμβαδού 1.742 τ.μ στον συνοικισμό Ν. Γυναικοκάστρου στο οποίο έχει ανεγερθεί ισόγειο κτίριο, το οποίο αποτελείται  από σιταποθήκη  εμβαδού 393,02 τ.μ. χωρητικότητας 600  τόνων και από χώρο γραφείου εμβαδού 26,98 τ.μ., με οικίσκο ζυγιστηρίου εμβαδού 7,93 τ.μ. και γεφυροπλάστιγγα, έναντι τιμήματος ίσου με το 40% της αντικειμενικής αξίας αυτού  (αξία οικοπέδου 18.067,82 ευρώ, αξία αποθήκης 45.393,81 ευρώ,   αξία  γραφείου 13.588,15  ευρώ, αξία οικίσκου 5.181,46 ευρώ και αξία γεφυροπλάστιγγας 1.500 ευρώ και συνολικά 83.731,24 ευρώ) και με τιμή πρώτης προσφοράς  33.492,49  ευρώ .

3) Το υπ’ αριθμ. 236 Οικόπεδο εντός σχεδίου, στο Ο.Τ. 32, εμβαδού 1.911 τ.μ στον συνοικισμό Μεγάλης Στέρνας στο οποίο έχει ανεγερθεί ένα ισόγειο κτίριο, το οποίο αποτελείται από σιταποθήκη εμβαδού 393,02 τ.μ.   χωρητικότητας 600  τόνων και από χώρο γραφείου εμβαδού 26,98 τ.μ., έναντι   τιμήματος ίσου με το 40%  της αντικειμενικής αξίας αυτού (αξία οικοπέδου   16.688,02 ευρώ, αξία αποθήκης 41.267,10 ευρώ, αξία γραφείου 1.331,36 ευρώ και  συνολικά  59.286,48 ευρώ) και με τιμή πρώτης προσφοράς  23.714,59  ευρώ.

4) Το υπ’ αριθμ. 139 Οικόπεδο εντός σχεδίου, στο Ο.Τ 31, εμβαδού 3.105 τ.μ στον συνοικισμό Πλαγιάς, στο οποίο έχει ανεγερθεί ένα ισόγειο κτίριο, το οποίο αποτελείται από σιταποθήκη  εμβαδού 393,02 τ.μ.,  χωρητικότητας 600  τόνων και από χώρο γραφείου εμβαδού 26,98 τ.μ., έναντι τιμήματος ίσου  με το 40%  της αντικειμενικής αξίας αυτού (αξία οικοπέδου 35.758,03 ευρώ, αξία αποθήκης 45.393,81 ευρώ, αξία γραφείου 12.464,70 ευρώ και συνολικά  93.616,54 ευρώ) με τιμή πρώτης προσφοράς 37.446,61 ευρώ.

5) Το υπ’ αριθμ. 76 αγροτεμάχιο, εμβαδού 14.055 τ.μ στον συνοικισμό Θεοδόσια στο οποίο έχει ανεγερθεί ισόγεια σιταποθήκη χωρητικότητας 1.000 τόνων, συνολικής επιφάνειας 392 τ.μ. με γεφυροπλάστιγγα 60 τόνων και οικίσκο ζυγιστηρίου εμβαδού 15,00 τ.μ., έναντι τιμήματος ίσου με το 40%  της αντικειμενικής αξίας αυτού (αξία οικοπέδου 130.352,46 ευρώ, αξία αποθήκης  45.276,00  ευρώ, αξία γεφυροπλάστιγγας 1.500 ευρώ, αξία οικίσκου  1.732,50  ευρώ και συνολικά  178.860,96 ευρώ) και με τιμή πρώτης προσφοράς  71.544,38  ευρώ.

 6) Το υπ’ αριθμ. 104 οικόπεδο εντός σχεδίου, στο Ο.Τ. 29, εμβαδού 2.981,70 τ.μ στον συνοικισμό Kαστανιές, στο οποίο έχει  ανεγερθεί ισόγεια  σιταποθήκη, εμβαδού 1.321,90 τ.μ. έναντι τιμήματος ίσου με το 40%  της αντικειμενικής αξίας αυτού (αξία οικοπέδου  22.739,6  ευρώ, αξία αποθήκης 152.679,45 ευρώ και συνολικά 175.419,05  ευρώ) και με τιμή πρώτης προσφοράς 70.167,62  ευρώ.

7)Το υπ ’αριθμ. 51 οικόπεδο εντός σχεδίου, στο Ο.Τ. 13, στον συνοικισμό Kαστανιές εμβαδού 2.740,96 τ.μ στο οποίο έχει ανεγερθεί ισόγεια σιταποθήκη  εμβαδού  1.201,90 τ.μ., έναντι τιμήματος ίσου με το 40%  της αντικειμενικής αξίας αυτού, (αξία οικοπέδου 6.906,06 ευρώ, αξία αποθήκης 138.819,45 ευρώ  και συνολικά 145.725,51  ευρώ) και με τιμή πρώτης προσφοράς  58.290,20  ευρώ.

                                 

                                   ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 1) Οι προσφορές για την αγορά των εν θέματι ακινήτων πρέπει να γίνουν  την εικοστή ενάτη  (29η) Ιουνίου  2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12.00 - 13.00 μ.μ. στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ν. Κιλκίς επί της οδού Θεσσαλονίκης 20 στο Κιλκίς και αν αποβεί άκαρπος  θα επαναληφθεί 2 φορές, από μία φορά κάθε επόμενη εβδομάδα δηλαδή την Πέμπτη  6η Ιουλίου 2023 και ώρα 12.00 – 13.00 μ.μ. και την Πέμπτη 13η Ιουλίου   2023 και ώρα 12.00 – 13.00 μ.μ.    στην έδρα του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, που εδρεύει στο Κιλκίς, επί της οδού Θεσσαλονίκης 20. 

2.Δεσμευτική Προσφορά: Η υποβολή δεσμευτικής προσφοράς συνεπάγεται γνώση και αποδοχή όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές καλούνται να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη δεσμευτική προσφορά, απαλλαγμένη από οποιαδήποτε αίρεση ή επιφύλαξη.

3. Εγγύηση: Η προσφορά θα συνοδεύεται επί ποινή ακυρότητάς της από Επιταγή έκδοσης Τραπέζης που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διαταγή του προσφέροντος, ποσού ίσου με το 1/3 της αναφερόμενης στη διακήρυξη εκποίησης τιμής πρώτης προσφοράς, άλλως δεν θα γίνεται δεκτή. Οι επιταγές που θα συνοδεύουν την προσφορά για την συμμετοχή στο διαγωνισμό θα επιστρέφονται στους λοιπούς μετέχοντες (μειοδότες)  μετά  την κατακύρωση του ακινήτου. Όσο αφορά στον πλειοδότη στον οποίο θα κατακυρωθεί το ακίνητο, το ποσό της  επιταγής θα συμψηφιστεί στο τίμημα που θα επιτευχθεί αποτελώντας προκαταβολή αυτού.

4.Τρόπος υποβολής: Οι προσφορές μαζί με τις Επιταγές πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο αδιαφανή φάκελο. Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται σε περίπτωση φυσικού προσώπου ,αυτοπροσώπως ή άλλως από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή, σε περίπτωση εταιρείας, από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο δυνάμει απόφασης του αρμοδίου διοικητικού της οργάνου  ή ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, ήτοι,  ανάλογα με το τι προβλέπει το καταστατικό της εταιρίας.  Προσφορά υπέρ υποδειχθησομένου τρίτου θα ισχύει μόνο εάν δηλώνεται κατά την υποβολή της προσφοράς και αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του τρίτου και συνοδεύεται από ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (διά του οποίου χορηγείται στον υποβάλλοντα η σχετική εντολή από τον τρίτο).

5. Τιμή Πρώτης Προσφοράς:. Η τιμή πρώτης προσφοράς, όπως αυτή παραπάνω ορίζεται για έκαστο των παραπάνω ακινήτων, είναι δεσμευτική. Καμία προσφορά κάτω της τιμής πρώτης προσφοράς δεν θα λαμβάνεται υπόψη και ο ενδιαφερόμενος θα αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού.

6. Καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης τιμήματος και σύνταξης του συμβολαίου μεταβίβασης - Ποινική Ρήτρα: Ο πλειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί το εκποιούμενο ακίνητο υποχρεούται να οπισθογραφήσει την τραπεζική επιταγή προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ν. Κιλκίς υπό εκκαθάριση και οι εκκαθαριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι του, θα υποχρεούνται να καταθέσουν χωρίς καθυστέρηση το αντίστοιχο ποσό στον τηρούμενο λογαριασμό της εκκαθάρισης. Ως καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης του υπολοίπου τιμήματος και σύνταξης του συμβολαίου μεταβίβασης ορίζεται η επομένη από την πάροδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία της πλειοδοσίας και την ανακήρυξη του πλειοδότη.

 Εάν η εξόφληση του υπολοίπου τιμήματος και η σύνταξη του μεταβιβαστικού συμβολαίου δεν ολοκληρωθούν μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία εξαιτίας γεγονότων που δεν άπτονται της υπαιτιότητας του πλειοδότη (όπως ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά καθυστέρηση στην έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου, διεξαγωγή εκλογών κλπ.) τότε αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εκκαθαριστών.  Εφόσον ο πλειοδότης δεν προσέλθει κατά την παραπάνω δήλη ημερομηνία και ώρα ή κατά την ημερομηνία που τυχόν θα έχει παραταθεί ενώπιον του επιληφθέντος Συμβολαιογράφου για την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης, τότε αυτός θα εκπίπτει της διαδικασίας και το ως άνω καταβληθέν ποσό της τραπεζικής επιταγής (εγγύηση) θα καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ της εκκαθαρίσεως.

7.Δαπάνες Μεταβίβασης: Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες πάσης φύσεως για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, τη μεταβίβαση και κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται για την πραγμάτωση και ολοκλήρωση της μεταβίβασης (περιλαμβανομένων εντελώς ενδεικτικά: των αμοιβών και δικαιωμάτων συμβολαιογράφου, μηχανικού, δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, υποθηκοφυλάκων, έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου, Φ.Π.Α. και άλλων τυχόν φόρων κλπ) βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον πλειοδότη – αγοραστή.

 8. Ευθύνη. Ο υπό εκκαθάριση συνεταιρισμός και οι εκκαθαριστές αυτού δεν εγγυώνται ούτε διαβεβαιώνουν την πραγματική και νομική κατάσταση όλων των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων που εκποιούνται και δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα ή ελλείψεις ιδιοτήτων, την ύπαρξη των οποίων άλλωστε δεν υπόσχονται, των μεταβιβαζόμενων και εκποιούμενων περιουσιακών στοιχείων. Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα πρέπει να διεξάγουν τη δική τους αξιολόγηση και έρευνα και τον δικό τους νομικό, φορολογικό και τεχνικό έλεγχο για τα περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στην παρούσα τον καθώς και για το νομικό, πολεοδομικό και πραγματικό τους καθεστώς και τον έλεγχο καταλληλότητας για την χρήση που το προορίζουν, με τη βοήθεια των νομικών, φορολογικών και τεχνικών συμβούλων τους. Τα ακίνητα πλειστηριάζονται στην κατάσταση (πραγματική, πολεοδομική κλπ.) που βρίσκονται την οποία οφείλει να ελέγξει με δικές του δαπάνες πριν από την πλειστηρίαση ο κάθε ενδιαφερόμενος, καθώς και να καταβάλλει τυχόν πρόστιμο τακτοποίησης που θα προκύψει από αυθαίρετα κτίσματα.

9. Αποσφράγιση:  Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τους προαναφερόμενους εκκαθαριστές, στα γραφεία του συνεταιρισμού, την ίδια μέρα μετά το πέρας του χρόνου για την κατάθεση των προσφορών. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παραστούν και να υπογράψουν τη σχετική έκθεση αποσφράγισης που θα συνταχθεί, όσοι πλειοδότες έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη δεσμευτική προσφορά.

10.Δικαίωμα Πλειοδοσίας: Σε περίπτωση που για κάποιο από τα παραπάνω ακίνητα υπάρχουν άνω του ενός ενδιαφερόμενου υποψήφιοι αγοραστές, μετά την αποσφράγιση των προσφορών παρουσία των ενδιαφερόμενων-πλειοδοτών και αφού αυτοί ενημερωθούν από τους εκκαθαριστές για το ύψος των προσφορών όλων των συμμετεχόντων (εννοείται ως προς το ακίνητο του ενδιαφέροντος τους και μόνον) ξεκινά η διαδικασία της πλειοδοσίας , η οποία θα διεξαχθεί υπό τους εξής όρους:

 Αν υποβλήθηκε μία μόνο γραπτή προσφορά, το ακίνητο που πλειστηριάζεται κατα­κυρώνεται στον μοναδικό πλειοδότη.   Αν υποβλήθηκαν δύο ή περισσότερες γραπτές προσφορές, ο πλειστηριασμός συνεχίζεται μέσω της υποβολής προ­φορικών προσφορών .  Οι προφορικές προσφορές υποβάλλονται αμέσως μετά το άνοιγμα των γραπτών προσφορών, προς τους εκκαθαριστές, χωρίς χρονικό περιορισμό. Η κατακύρωση γίνεται προς τον πλειοδότη που προσφέ­ρει τη μεγαλύτερη τιμή, αφού πρώτα γίνει τρεις φορές πρόσκληση για μεγαλύτερη προφορική προσφορά. Αν δεν υπάρξει προφορική προσφορά το ακίνητο που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται σε όποιον υπέβαλε γραπτή προσφορά με τη μεγαλύτερη τιμή . 

11. Εάν το προς εκποίηση ακίνητο είναι ήδη μισθωμένο από τον πλειοδότη-αγοραστή, αυτός υποχρεούται να συνεχίσει να καταβάλλει κανονικά το μίσθωμα έως και την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης του εν λόγω ακινήτου.

 12.Αποδοχή των όρων της Προκήρυξης: Η κάθε προσφορά για να θεωρηθεί έγκυρη πρέπει πέραν των ανωτέρω να περιέχει και δήλωση περί γνώσης και αποδοχής του περιεχομένου της παρούσης διακήρυξης.

Η σύμβαση μεταβίβασης δεν υπόκειται σε κανένα σχόλιο, καμία επιφύλαξη ή αίρεση και θα υπογραφεί ως έχει. Η διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και η σύμβαση πώλησης των περιουσιακών στοιχείων διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει αναλυτικό Υπόμνημα των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων, των τίτλων ιδιοκτησίας, των τοπογραφικών, των τυχόν εκθέσεων των μηχανικών και των όρων Υποβολής προσφορών, των οποίων οφείλει να λάβει πλήρη γνώση, παρακαλείται να απευθύνεται στους παραπάνω εκκαθαριστές, οδός Θεσσαλονίκης 20 - Κιλκίς,  τηλ. 2341024880, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 Κιλκίς,8Η Ιουνίου 2023

Οι Εκκαθαριστές

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ