Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024, 1:32:21 πμ
Σάββατο, 02 Φεβρουαρίου 2008 07:31

Ένταξη στο πρόγραμμα εξισωτικής αποζημίωσης

Όσοι αγρότες-παραγωγοί επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης για το έτος 2007 πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιλκίς όπου είχαν υποβάλλει και την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ).
Τα σχετικά έντυπα αιτήσεων παρέχονται από την ΕΑΣ και η προθεσμία υποβολής λήγει στις 15 Φεβρουαρίου 2008. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ένταξη στο πρόγραμμα Εξισωτικής Αποζημίωσης είναι τα ακόλουθα:
Όσοι αγρότες-παραγωγοί επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης για το έτος 2007 πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιλκίς όπου είχαν υποβάλλει και την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ).
Τα σχετικά έντυπα αιτήσεων παρέχονται από την ΕΑΣ και η προθεσμία υποβολής λήγει στις 15 Φεβρουαρίου 2008. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ένταξη στο πρόγραμμα Εξισωτικής Αποζημίωσης είναι τα ακόλουθα:
1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
2. Αντίγραφο του ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος.
3. Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία ΔΟΥ) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη ΔΟΥ ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος (εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος).
4. Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους:
- Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του νομού (αγροτικό κτηνιατρείο) από όπου γίνεται μετακίνηση (υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση),
- Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση  αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του νομού (αγροτικό κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί από τη συπλήρωση της πεντάμηνης παραμονής
5. Για τους νέους Γεωργούς:
- Απόφασησ ένταξης στο πρόγραμμα νέων αγροτών,
- Πράσινο πιστοποιητικό του Οργανισμού Δήμητρα (μόνο στην περίπτωση που είναι κάτοχοι του εν λόγω πιστοποιητικού)
6. Για τους δικαιούοχους γεωργούς δικαιούχων πρόωρης συνταξιοδότησης.
- Βεβαίωση από την ΑΤΕ με την οποία θα αποδεικνύεται η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών ορίστηκε διάδοχος γεωργός δικαιούχου Πρόωρης Συνταξιοδότησης.
7. Για τους μη ασφαλισμένους στον ΟΓΑ:
- Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των  ημερομισθίων σε εξωγεωργικούς τομείς.
8. Για τους δασεργάτες αλιεργάτες, εργάτες της γής, μικροεπαγγελματίες νόμιμους  κατοίκους δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων:
- Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου που να βεβαιώνει την ιδιότητα.