Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024, 2:59:39 πμ
Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024 11:19

Η Doppler ενισχύει τη θέση της στη διεθνή αγορά συνεργαζόμενη με την SMERC του Νίκου Καραμούζη

Διατηρώντας πάντα τον έλεγχο και τη διοίκηση της εταιρείας η οικογένεια Σταυροπούλου της Ντόπλερ αποφάσισε να πουλήσει το 35% στο Επενδυτικό Ταμείο SMERemediumCap (SMERC), το οποίο βρίσκεται υπό τη διαχείριση του Νίκου Καραμούζη, έναντι 1,3 εκατ.

 

Η Doppler, από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου με σημαντικές παραγωγικές υποδομές στο Κιλκίς, είναι κυρίως εξαγωγική εταιρία με πάνω από το 85% των εσόδων της να προέρχεται από πωλήσεις στο εξωτερικό, έχοντας υλοποιήσει σπουδαία έργα ανελκυστήρων όπως στην πλατεία Trafalgar του Λονδίνου, στο μετρό της Αθήνας, στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, στο ιστορικό κέντρο του Εκουαδόρ.

Η Οικογένεια Σταυροπούλου θα διατηρήσει τον έλεγχο και τη διοίκηση της Εταιρείας, η οποία διαθέτει έμπειρη διοίκηση και προσωπικό, καθώς και τεχνογνωσία (know-how), ενώ διακρίνεται για τη δυνατότητά της να παράγει εξατομικευμένες (custom-made) λύσεις για τους πελάτες της.

 

Η ανακοίνωση της Ντόπλερ

H εταιρεία Ντοπλερ Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία (εφεξής η «Εταιρεία») κατόπιν σχετικής ενημέρωσής της από τους μετόχους της, κ. Σταύρο Σταυρόπουλο και κ. Ανθή Σταυροπούλου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Ε.ΝΑ. και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι οι ανωτέρω μέτοχοι (χωρίς η Εταιρεία να είναι συμβαλλόμενο μέρος), υπέγραψαν σήμερα, 25.04.2024, δεσμευτική συμφωνία επένδυσης με το Επενδυτικό Ταμείο SMERemediumCap, το οποίο αποτελεί οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων που εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

Με την παραπάνω συμφωνία, καθορίστηκαν οι βασικοί όροι δυνάμει των οποίων η SMERC θα αποκτήσει στην Εταιρεία μειοψηφική συμμετοχή και συγκεκριμένα το 35% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου με αγορά μέρους εκ των κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών που κατέχει σήμερα στην Εταιρεία ο βασικός μέτοχός της, κ. Σταύρος Σταυρόπουλος. Το συνολικό τίμημα της σκοπούμενης συναλλαγής, θα ανέλθει σε 1.300.000 ευρώ, ήτοι €0,35 ανά πωλούμενη μετοχή.

Περαιτέρω στο πλαίσιο της συναλλαγής έχει συμφωνηθεί, με την κίνηση των απαραίτητων εταιρικών διαδικασιών και την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων, όπως προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκριση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των €500.000 με δημόσια προσφορά και συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων.

Η SMERC επίσης έχει συμφωνήσει να ενισχύσει τη ρευστότητα της Εταιρείας με κάλυψη, από την ίδια, της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού €4.000.000 και της έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) ποσού €1.350.000. Δεν σχεδιάζεται εισαγωγή των ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και των τίτλων κτήσης μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά, ούτε στην Ε.ΝΑ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η εξαγορά μετοχών από το βασικό μέτοχο, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών θα πραγματοποιηθούν στην ίδια τιμή, ήτοι €0,35 ανά μετοχή.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της συναλλαγής η Οικογένεια Σταυροπούλου θα διατηρήσει τον έλεγχο και τη διοίκηση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν είναι ακόμη σε θέση να εκτιμήσει την ακριβή οικονομική και επιχειρηματική επίπτωση της ως άνω απόφασης των μετόχων της, αλλά θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία και εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται η σκοπούμενη συναλλαγή να έχει θετικό αντίκτυπο στην Εταιρεία, στη θέση της στη διεθνή αγορά και στις χρηματορροές της. Σημειώνεται σχετικά ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της αναχρηματοδότησης του δανεισμού της Εταιρείας με την ΕΤΕ, η οποία είναι η βασική χρηματοδότρια τράπεζα της Εταιρείας.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία χρονικά τοποθετείται εντός του 2ου τριμήνου του 2024, καθώς και όλες οι επιμέρους ως άνω συμφωνίες των μετόχων, όπως είναι αυτονόητο, τελούν υπό την προϋπόθεση της λήψης όλων των απαιτούμενων εταιρικών αποφάσεων και της έγκρισης των περιγραφόμενων παραπάνω εταιρικών πράξεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της Εταιρείας, καθώς και της τέλεσης όλων των αναγκαίων διατυπώσεων που προβλέπονται από το νόμο.