Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024, 2:04:50 πμ
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2008 09:29

ΟΧΙ στην αύξηση επιτοκίων τραπεζών

Με υπόμνημά του προς τον υπουργό Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφη το Επιμελητήριο Κιλκίς ζητά ρύθμιση–πρόβλεψη, με την οποία να απαγορεύεται στις Τράπεζες να αυξήσουν μονομερώς το περιθώριο αύξησης του επιτοκίου που συμφωνήθηκε κατά την σύναψη των δανειακών συμβάσεων, που είχαν γίνει με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου για τους νομούς Κιλκίς, Φλώρινας και Καστοριάς.
Στο υπόμνημα αναφέρεται:

«Κύριε Υπουργέ, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/27281/08.08.2006 απόφασή σας, προβλέφθηκε η δυνατότητα ρύθμισης των μέχρι 30.06.2006 ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών, προερχομένων από δάνεια που χορηγήθηκαν για πάγιες εγκαταστάσεις και κεφάλαια κίνησης σε βιοτεχνικές, βιομηχανικές, μεταλλευτικές, κτηνοτροφικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στους Νομούς Κιλκίς, Φλώρινας και Καστοριάς, με ένα νέο δάνειο δεκαετούς διάρκειας, για την εξόφληση του οποίου παρασχέθηκε με την ίδια απόφαση η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.
    Στα πλαίσια της απόφασης αυτής, σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων του Νομού μας προέβησαν στη ρύθμιση των οφειλών τους προς τις Τράπεζες, συνάπτοντας με αυτές νέες δανειακές συμβάσεις σύμφωνα με τους όρους της απόφασης. Στις καταρτισθείσες δανειακές συμβάσεις προβλέπεται ότι ο τόκος που ο δανειολήπτης υποχρεούται να καταβάλει προς τις Τράπεζες θα υπολογίζεται με επιτόκιο Euribor τριμήνου, πλέον περιθωρίου των συμφωνηθέντων σε κάθε περίπτωση εκατοστιαίων μονάδων.
    Εν όψει του ότι σκοπός της παραπάνω ρύθμισης ήταν η παροχή διευκόλυνσης στις επιχειρήσεις των παραμεθορίων Νομών προκειμένου αυτές να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς τις Τράπεζες από δάνεια που έλαβαν, δεν θα πρέπει η διεθνής οικονομική ύφεση, που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό, να αποτελέσει αφορμή για την αύξηση του παραπάνω συμφωνηθέντος περιθωρίου των Τραπεζών, που θα έχει ως συνέπεια την αύξηση του αρχικά συμφωνηθέντος επιτοκίου, με βάση το οποίο κάθε επιχείρηση προέβη στον οικονομικό προγραμματισμό αποπληρωμής των νέων δανείων που έλαβε στα πλαίσια της παραπάνω ρύθμισης.
Ζητούμε επομένως κ. Υπουργέ να υπάρξει από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών ρύθμιση – πρόβλεψη, με την οποία να απαγορεύεται στις Τράπεζες να αυξήσουν μονομερώς το περιθώριο αύξησης του επιτοκίου που συμφωνήθηκε κατά την σύναψη των δανειακών συμβάσεων κατ’ εφαρμογή της παραπάνω αποφάσεώς σας, αφού εύλογο είναι ότι μια τέτοια αύξηση θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία πολλών από τις επιχειρήσεις που αναχρηματοδοτήθηκαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους από τα νέα δάνεια, γεγονός που θα οδηγήσει σε πολλές περιπτώσεις στην κατάπτωση της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου».