Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, 6:51:17 μμ
Τετάρτη, 20 Μαϊος 2009 07:58

Παντελής έλλειψη πολιτικής από την Δημοτική Αρχή Κιλκίς

Με αφορμή την διεθνή ημέρα μουσείων δημοσιοποιούμε τις απόψεις μας για τα μουσεία που δεν είναι μόνο φορείς μνήμης και ιστορίας αλλά και κομμάτια της ζώσης πραγματικότητας.
Αποτελεί σημαντική υστέρηση για τον Δήμο Κιλκίς, η παντελής έλλειψη πολιτικής για τη διαφύλα-ξη της πολιτιστικής μας κληρονο-μιάς. Είναι ένας πλούτος που αναδεικνύει την πολιτισμικότητα του Δήμου Κιλκίς ως ένα πλεονέκτημα με πολλαπλές προεκτάσεις.

Ουδέ-ποτε έχουμε δει σχεδιασμό από τη Δημοτική Αρχή για την αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο απίστευτος πλούτος μένει στις αποθήκες πολιτιστικών συλλόγων και ιδιωτών χωρίς η Δημοτική Αρχή Κιλκίς να δείχνει το ελάχιστο ενδιαφέρον. Δυστυχώς για τον τόπο ο Πολιτισμός για την περιοχή μας αρχίζει και τελειώνει με πολιτιστικές εκδηλώσεις και κάποια εργαστήρια. Για εμάς δεν αρκούν μόνο αυτά.
Τι λέμε εμείς: Ο τοπικός μας πολιτισμός είναι κληρονομιά εξ αδιαιρέτου με την παρούσα και επόμενη γενιά.
Προγραμματίζουμε την κατασκευή ενός πολυμουσείου, που θα στεγάζει τον λαογραφικό πλούτο όλων των πληθυσμιακών μας ομά-δων. Αυτό θα αποτελέσει την κιβω-τό του πολιτισμού ενιαία ως Κιλκίς πλέον, αυτό που δημιουργήθηκε από την ώσμωση όλων των επιμέ-ρους ηθών και εθίμων κατά του προηγούμενου αιώνα.
Η σημασία του είναι πολλαπλή. Δείχνει την εξέλιξη της ζωής, οικο-νομικής και κοινωνικής, σε μία εδα-φική περιοχή, όπου έζησαν αρμονι-κά πόντιοι, Θρακιώτες, μικρασιάτες, στενημαχίτες, στρωμνιτσιώτες, σαρακατσανοι, βλάχοι. Μία τέτοια υποδομή θα είναι η μοναδι-κή στην Ελλάδα και θα έχει μεγάλη επισκεψιμότητα από όλη τη χώρα με υψηλές προστιθέμενες αξίες.
Τα αντικείμενα των μουσείων, τα μνημεία, οι αρχαιολογικοί τόποι, ανήκουν στην κοινωνία και όχι σε αυτούς που λόγω θέσης τα προ-στατεύουν, ώστε να τα παραδώ-σουν στις επόμενες γενιές. Η προ-στασία, η έρευνα και η μελέτη αποκτούν νόημα μόνο όταν τα πολιτι-στικά αγαθά γίνονται κτήμα της κοινωνίας. Για εμάς η ανάδειξη και προβολή της πολιπολιτισμικότητάς μας αποτελεί υποχρέωση προς την προηγούμενη, την παρούσα αλλά και τις επερχόμενες γενιές. Ο τοπι-κός μας πολιτισμός είναι κληρονο-μιά εξ αδαιρέτου!