Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024, 2:16:31 μμ
Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009 05:01

Πρόταση για αναβάθμιση δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς

Ο ισχύων κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς καταρτίστηκε το 1997 επί Δημαρχίας Αν. Αμανατίδη και προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Ι. Τσογγίδη. Ωστόσο, μετά από έντεκα χρόνια εφαρμογής του είναι ασύμβατος με τον Νέο Κώδικα περί Δήμων και Κοινοτήτων, που ισχύει από 1/1/2007, και τις εξελίξεις στο κοινωνιο-οικονομικό γίγνεσθαι. Εκ των πραγμάτων λοιπόν χρειάζεται συμπλήρωση και εναρμόνιση με το νέο θεσμικό πλαίσιο.
Με την πρωτοβουλία μας αυτή, θεωρούμε ότι το κυρίαρχο πολιτικό όργανο του Δήμου θα πρέπει να είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, γεγονός που κατά τη γνώμη μας δεν ισχύει στο Δήμο Κιλκίς.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αντί να λειτουργεί ως κυρίαρχο πολιτικό όργανο διοίκησης έχει μετατραπεί σε διεκπεραιωτικό όργανο επικύρωσης πράξεων και αποφάσεων της δημοτικής αρχής.
Η ενημέρωση, κυρίως με την παροχή αξιόπιστων στοιχείων, προς τους Δημοτικούς Συμβούλους εξαρτάται από την εκάστοτε διάθεση της Δημοτικής Αρχής και όχι, ως θα έπρεπε, από τον πρόεδρο και την αρμόδια υπηρεσία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δεν λειτουργούν οι (ακόμη και από τον απαρχαιωμένο ισχύοντα κανονισμό), μόνιμες επιτροπές στις οποίες θα πρέπει να συζητούνται τα μεγάλα θέματα και έργα του Δήμου πριν αυτά έρθουν προς επικύρωση στο Συμβούλιο ή και την Δημαρχιακή Επιτροπή.
Είναι σ' όλους φανερό ότι η μηνιαία, φορτωμένη με πλήθος θεμάτων που απαιτούν την τυπική και μόνο επικύρωση, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπει τη σωστή πολιτική λειτουργία του. Με τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (Ν.3463/2006), που είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων αγώνων των θεσμικών της οργάνων (ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚ), είναι πλέον καιρός να αλλάξουν και οι κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία των οργάνων του Δήμου,
Ο κ. Πασσαλίδης έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και με στόχο:
1. Την ανάδειξη του Δημοτικού Συμβουλίου ως κυρίαρχου πολιτικού οργάνου του Δήμου.
2. 2.Την αναβάθμιση του ρόλου των Δημοτικών Συμβούλων και τη θεσμοθέτηση και αναγνώριση του ρόλου των Δημοτικών Παρατάξεων.
3. Την εξασφάλιση προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της άμεσης Δημοκρατίας σε Τοπικό επίπεδο και την ενθάρρυνση συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση των αποφάσεων του Δήμου,
κατέθεσε προς επεξεργασία, συζήτηση και τελική έγκριση Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό προτείνεται σειρά διατάξεων με τις οποίες εκσυγχρονίζονται και αποσαφηνίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και ειδικότερα:
- οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών του Προεδρείου του.
- καθορισμός του τρόπου σύγκλησης του τόπου Συνεδρίασης των απαιτούμενων απαρτίων στη λήψη αποφάσεων, του τρόπου τήρησης πρακτικών και η δημοσίευση των αποφάσεων του.
- εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
- οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Δημοτικών Συμβούλων
- λειτουργία μόνιμων και έκτακτων επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν και συμπολίτες μας.
- αναγνώριση της θεσμικής λειτουργίας των Δημοτικών Παρατάξεων και καθορισμός κανόνων λειτουργίας τους εντός του Δ.Σ.
- αρμοδιότητες προώθησης της τοπικής Δημοκρατίας και λαϊκής συμμετοχής.
- ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της προβλεπόμενης από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου «Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου».
Ευελπιστούμε ότι το προτεινόμενο Σχέδιο θα τύχει της άμεσης συζήτησης, στα πλαίσια Διαπαραταξιακής Επιτροπής, ώστε το συντομότερο δυνατόν να αποτελέσει Καταστατικό κείμενο που θα αναβαθμίσει τις λειτουργίες του Δημοτικού Συμβουλίου ως κατ' εξοχήν πολιτικού οργάνου του δήμου μας.
Η πρωτοβουλία μας αυτή προέκυψε από την αδράνεια και την έλλειψη ενδιαφέροντος και ευθύνης της Δημοτικής Αρχής Κιλκίς παρά το γεγονός ότι επανειλημμένα έχουμε θέσει το θέμα της εναρμόνισης του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.