Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023, 2:54:33 πμ
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2009 04:12

Πρώτη συνεδρίαση της «Δήμος Α.Ε.»

Συνήλθε σήμερα, πρώτη φορά από τη σύστασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας  «ΔΗΜΟΣ Α.Ε.». Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξελέγη στη θέση του προέδρου της «ΔΗΜΟΣ Α.Ε.» ο Κ. Τζανακούλης, δήμαρχος Λαρισαίων. Επίσης  προγραμματίστηκαν οι άμεσες δράσεις της εταιρείας που είναι η προετοιμασία των τευχών προκήρυξης για την κάλυψη της θέσης του Τεχνικού Συμβούλου της εταιρείας καθώς και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Γενικού Διευθυντή.


Η σύσταση της ΔΗΜΟΣ Α.Ε. οριστικοποιήθηκε με την υπογραφή κοινής απόφασης των υπουργών Εσωτερικών Π. Παυλόπουλου και Οικονομίας και Οικονομικών Ι. Παπαθανασίου, στις 12 Ιουνίου.
Με την ίδια απόφαση επικυρώθηκε  το καταστατικό λειτουργίας της «ΔΗΜΟΣ Α.Ε.». Επίσης ορίστηκε το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι τριετούς θητείας. Πέντε μέλη του, περιλαμβανομένου του προέδρου, προτάθηκαν από την ΚΕΔΚΕ, δύο μέλη από το υπουργείο Εσωτερικών και δύο από το υπουργείο Οικονομίας  και Οικονομικών.
Το πρώτο Δ.Σ. της «ΔΗΜΟΣ Α.Ε.» απαρτίζεται από τα εξής μέλη:
1. Κωνσταντίνος Τζανακούλης, δήμαρχος Λαρισαίων,
2. Ιωάννης Καζάκος, δήμαρχος Ζωγράφου,
3. Ιωάννης Κουράκης, δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης,
4. Ιωάννης Μουράτογλου, δημοτικός σύμβουλος Έδεσσας,
5. Χρήστος Κίσσας, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων,
6. Αντώνιος Τομαράς, πρώην αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
7. Αναστασία Λαγουδάκη, πολεοδόμος μηχανικός, σύμβουλος Δημάρχου Αθηναίων
8. Εμμανουήλ Κατσιαδάκης, πολιτικός μηχανικός, γενικός διευθυντής Αναπτυξιακού Προγράμματος Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,
9. Κωνσταντίνος Κουκολιάς, οικονομολόγος, προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
Σύμφωνα λοιπόν με την κοινή υπουργική απόφαση η Ανώνυμη μη κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΗΜΟΣ Α.Ε.»  έχει έδρα την Αθήνα και εννεαετή διάρκεια λειτουργίας. Λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας με έσοδα προερχόμενα κυρίως από ανταποδοτικούς πόρους, εποπτεύεται από τους υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών και διέπεται από τις διατάξεις των νόμων 3614/2007, 849/1978 (άρθρο 36) και 2190/1920.
Σκοπός της ΔΗΜΟΣ Α.Ε. είναι:
Ζ Η προετοιμασία και η σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων για την ένταξη έργων των ΟΤΑ α΄ βαθμού
Ζ Η ωρίμανση μέχρι και το στάδιο της δημοπράτησης της κατασκευής τεχνικών έργων υποδομής
Ζ Η ανάθεση και ευθύνη εκτέλεσης έργων
Στη ΔΗΜΟΣ Α.Ε., εκτός των δήμων που δεν έχουν διαχειριστική επάρκεια, μπορούν να απευθυνθούν και δήμοι που επιβεβαιώνουν διαχειριστική επάρκεια, εφόσον το ζητήσουν από το Δ.Σ. της εταιρείας.
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 1 εκ. ευρώ και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι πόροι της ΔΗΜΟΣ Α.Ε. προέρχονται από τις εξής πηγές:
Την αποζημίωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες της, την ετήσια επιχορήγηση του ΠΔΕ, τα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους προγράμματα τεχνικής υποστήριξης, τη χρηματοδότηση της ΚΕΔΚΕ, τις επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές κ.λπ.
Η εταιρεία υπόκειται σε ετήσιο κατασταλτικό έλεγχο από ορκωτούς λογιστές.