Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023, 9:13:48 μμ
Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2008 13:00

Σ. Συμεωνίδου : Κανείς δεν είναι δυνατόν να με αναγκάσει να παρανομήσω

Ζητήσαμε τη θέση - απάντηση της Δημάρχου Αξιούπολης σε όσα αναφάρονται στο έγγραφο του Υπουρεγείου Εσωτερικών.
Η κ. Συμεωνίδου εμμένει στις θέσεις της και υποστηρίζει τα εξής:
Κύριε διευθυντά,
Στο Κ.Ε.Π. του δήμου Αξιούπολης υπηρετούσαν μέχρι τις 13-11-2007 οπότε και έληξε η σύμβαση τους δύο συμβασιούχες.  
Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου λύονται είτε με καταγγελία για σπουδαίο λόγο είτε με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του νόμου 2527/97 ανανέωση η παράταση της σύμβασης μίσθωσης έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη.
Οι δύο πρώην συμβασιούχες Κ.Ε.Π.,  στο κατά του Δήμου δικόγραφό τους, ισχυρίζονται ότι η σύμβασή τους δεν είναι σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, όπως το Υπουργείο Εσωτερικών τονίζει με έμφαση στα έγγραφα και τις εγκυκλίους του, αλλά σύμβαση εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Δεν μπορώ επομένως να αποδεχτώ την άποψη, που διατυπώνουν οι πρώην συμβασιούχες, στο κατά του δήμου δικόγραφό τους και να προβώ ουσιαστικά στη μη νόμιμη ανανέωση της σύμβασής, τους όπως επιμένουν.
Γι’ αυτό, λειτουργώντας ως αιρετός άρχοντας στο Δήμο Αξιούπολης και όχι ως υπάλληλος του Δημοσίου, δεν θα προβώ άμεσα στη σύναψη νέων συμβάσεων μαζί τους, όπως εντόνως μου υποδεικνύεται(!!) σε έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά θα αναμείνω την κρίση της Ανεξάρτητης Δικαιοσύνης στο θέμα που δημιουργήθηκε, η οποία είμαι βέβαιη ότι θα δικαιώσει το Δήμο Αξιούπολης. Άλλωστε όλοι υποκείμεθα στους νόμους και κανείς δεν είναι υπεράνω αυτών.
Εάν, παρά την εκτίμηση του έργου που επιτελεί το Κ.Ε.Π Αξιούπολης, το Υπουργείο προτίθεται να το καταργήσει, όπως απειλεί, για μόνο το λόγο ότι δεν συμφωνώ με τις απόψεις των δύο πρώην συμβασιούχων και δεν σπεύδω ουσιαστικά σε μη νόμιμη ανανέωση της σύμβασής τους, η ευθύνη για τις αντιδράσεις των δημοτών θα είναι αποκλειστικά του Υπουργείου.
Κανείς δεν είναι δυνατόν να με αναγκάσει να παρανομήσω. Αναλαμβάνω ακέραια την ευθύνη που μου αναλογεί για τις ενέργειες μου, ως Δήμαρχος Αξιούπολης και πιστεύω ότι μπορώ να εκτιμήσω καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας για το έργο και την συμπεριφορά μου, έχοντας την πρόθεση να τεθώ εκ νέου υπό την κρίση των συνδημοτών μου.

Η Δήμαρχος Αξιούπολης
Σόνια Συμεωνίδου