Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2022, 6:11:17 μμ
Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022 15:58

Το Δασαρχείο Κιλκίς διευρύνει τις δυνατότητες καυσοξύλευσης

Το Δασαρχείο Κιλκίς, μετά και τις κυβερνητικές αποφάσεις, διευρύνει τις δυνατότητες  υλοτομίας-συλλογής δασικών προϊόντων και καυσοξύλευσης,  για την  κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων των περιοχών ευθύνης του.

 

Συγκεκριμένα, στην απόφαση του Δασάρχη Γιώργου Βούρτσα, αναφέρεται:

  • Επιτρέπουμε στους κατοίκους όλων των χωριών της περιοχής δικαιοδοσίας μας την υλοτομία ατελώς, αλλά μετά από αίτηση και έγκριση της Δασικής Αρχής:

α) Τα εντός κήπων, αυλών, ελαιώνων και αμπέλων φυόμενα οποιαδήποτε δένδρα.

β) Τα εντός γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργούμενων εκτάσεων φυόμενα είτε οπωροφόρα ή καρποφόρα είτε τεχνητώς φυτευθέντα, είτε αυτοφυή οιαδήποτε μεμονωμένως μέχρι πέντε κατά στρέμμα φυόμενα δένδρα, ως και οι τεχνητές ή αυτοφυείς δασικές λωρίδες επί των ορίων των καλλιεργειών πλάτους μέχρι 10 μέτρων εφόσον οι δασικές λωρίδες ανήκουν αποδεδειγμένα σε ιδιώτες. Τα αυτοφυή όμως δένδρα , εφ’ όσον διατίθενται στο εμπόριο συνοδεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα(άδεια υλοτομίας, δελτίο μεταφοράς).

  • Επιτρέπουμε στους κατοίκους όλων των χωριών της περιοχής δικαιοδοσίας μας τη συλλογή, υλοτομία και μεταφορά βεργών αποξήρανσης καπνού, περιέλιξη κηπευτικών φυτών, ξυλείας προς περίφραξη ποιμνιοστασίων, αγρών, αμπελιών, πασσάλων προς προστασία γεωργικών κτημάτων, ξυλεία για γεωργικά εργαλεία για κάλυψη των ατομικών αναγκών τους, ατελώς και με επίβλεψη υπαλλήλου μας, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και έγκρισή μας η οποία θα δίνεται μετά από αυτοψία δασικού υπαλλήλου.

Β) Επιτρέπουμε τη συλλογή και διαμόρφωση καυσόξυλων από ξερά κατακείμενα και από ξερά ιστάμενα δένδρα οιουδήποτε είδους με τις παρακάτω ρυθμίσεις.

  • Η συλλογή θα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο από τους μόνιμους κατοίκους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, εντός των Δημοσίων δασών και των Δημοτικών δασών (κατόπιν αδείας του Δήμου Κιλκίς) της περιοχής, και μόνο μέσα στα διοικητικά όρια των Δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων, απαγορευμένης της υλοτομίας σε κατοίκους γειτονικών κοινοτήτων.
  • Η υλοτομία ξερών ισταμένων δένδρων θα γίνεται αποκλειστικά κατόπιν υπόδειξης και συνεννόησης με τα δασικά όργανα. Αυτό επιβάλλεται από το γεγονός ότι, σε πολλές περιοχές αρκετά δένδρα πήραν χρώμα ξήρανσης, χωρίς όμως να ξηραθούν και τα οποία θα ξαναβλαστήσουν.

Γ)  Επιτρέπουμε στους μόνιμους κατοίκους όλων των χωριών της περιοχής δικαιοδοσίας μας,   που στα όρια τους υπάρχουν δασικά συμπλέγματα, την συλλογή και μεταφορά κατακείμενων καυσοξύλων καθώς και υπολειμμάτων υλοτομιών από τις υλοτομούμενες συστάδες, μετά την αποκομιδή των δασικών προϊόντων και κατόπιν ανακοίνωσης της υπηρεσίας μας που θα ορίζει τον τόπο και τον χρόνο και με την παρουσία και έλεγχο δασικού οργάνου.

Δ) Επιτρέπουμε ατελώς και μετά από έγκρισή μας κατόπιν αιτήσεως, όλο τον χρόνο την υλοτομία και μεταφορά μικρής ποσότητας χρήσιμης ξυλείας (και όχι περισσότερο από μισό κυβικό μέτρο) για τις περιπτώσεις άμεσης και επιτακτικής ανάγκης π.χ. στήριξη κινδυνεύοντος σπιτιού, σταύλου, καλύβας κ.λ.π.

Ε) Επιτρέπουμε την υλοτομία των δασικών ειδών Γάβρου, Φουντουκιάς, Πουρναριού, για την κάλυψη των ατομικών αναγκών για καυσοξύλευση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών του παρακάτω πίνακα, περιοχής ευθύνης μας από συστάδες των δασικών συμπλεγμάτων στις οποίες υπάρχουν  τα ανωτέρω είδη   και οι οποίες συστάδες βρίσκονται , εκτός μελέτης διαχείρισης και πάντα με έλεγχο και παρουσία δασικού οργάνου.

Η υλοτομία των ανωτέρω  ειδών θα   γίνετε επιλογικά με την υπόδειξη δασικού οργάνου και ο βαθμός συγκόμωσης της συστάδας, δεν θα κατέρχεται του 0,7.

Οι συστάδες που θα γίνουν οι παραπάνω υλοτομίες και ο χρόνος πραγματοποίησης είναι οι παρακάτω:

α/ α

Οικισμός

Δασικό Σύμπλεγμα

Συστάδες υλοτομίας

Δασοσκεπή έκταση σε Ha

Χρονικό διαχείρισης

Περίοδος Υλοτομίας

1

Ακρίτα

Ακρίτα-Χέρσου- Πευκοδάσους

27,79

Εκτός εγκεκριμένης διαχειριστικής μελέτης, δεν υλοτομήθηκε ποτέ

15-10 έως 29/10 2022

2

Μ. Στέρνα

«

73,80

Εκτός εγκεκριμένης διαχειριστικής

μελέτης, δεν υλοτομήθηκε ποτέ

15-10 έως 29/10 2022

3

Μεταμόρφωση

«

57,80

Εκτός εγκεκριμένης διαχειριστικής

μελέτης δεν υλοτομήθηκε ποτέ

15-10 έως 29/10 2022

4

Κορώνα

«

52,11

Εκτός εγκεκριμένης διαχειριστικής

μελέτης δεν υλοτομήθηκε ποτέ

15-10 έως 29/10 2022

5

Ειρηνικό

«

11δ

38,21

Εκτός εγκεκριμένης διαχειριστικής

μελέτης δεν υλοτομήθηκε ποτέ

15-10 έως 29/10 2022

6

Δροσάτο- Κορυφή

Εκτός διαχείρισης και διαχειριστικής μελέτης

-

45,00

Περιλαμβάνει την εκτός διαχείρισης έκταση που περικλείεται μεταξύ των δρόμων- Επαρχιακός ασφαλτοστρωμένος Δροσάτου Κορυφής-Παλιός επαρχιακός Κιλκίς Δροσάτου και

παλιός συμμαχικός προς κορυφή

8-10 έως 22/10 2022

Οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα του χρόνου υλοτομίας προκύψει λόγω ειδικών συνθηκών, θα γίνει με απόφαση του Δασαρχείου Κιλκίς.

ΣΤ). Οι μόνιμοι κάτοικοι των ανωτέρω οικισμών στην περίπτωση Ε, θα προμηθεύονται βάσει των καταστάσεων που θα υποβληθούν από τους Δήμους, εγκριτικό σημείωμα από  την  υπηρεσία μας. Ο ενδιαφερόμενος θα φέρει μαζί του τη σχετική έγκριση του Δασαρχείου επί της οποίας κατά τον έλεγχο από τα δασικά όργανα θα αναγράφεται η ημερομηνία υλοτομίας και η ποσότητα των υλοτομηθέντων καυσόξυλων, καθώς αυτή επέχει θέση δελτίου μεταφοράς. Μετά την ολοκλήρωση της υλοτομίας το εγκριτικό σημείωμα θα παραδίδεται στα δασικά όργανα.

Η διάρκεια της υλοτομίας για κάθε χωριό βρίσκεται εντός των γενικών ορίων που ορίζεται με την παρούσα, και προσδιορίζεται ακριβώς για κάθε οικισμό για να επιτυγχάνεται ο καλλίτερος έλεγχος και η εποπτεία από το δασικό προσωπικό. Η μέγιστη ποσότητα που δύναται να υλοτομείται από κάθε ενδιαφερόμενο ανέρχεται στα 4 χ.κ.μ.(περίπου 2 τόνοι).

Σε περίπτωση μη επάρκειας των ανωτέρω δασικών ειδών προς υλοτομία θα επιτρέπεται η υλοτομία στους δικαιούχους με σειρά προτεραιότητας ως εξής: Άνεργοι-Πολύτεκνοι-Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες- Συνταξιούχοι ΟΓΑ-Στρατευμένοι Γονείς-Μονογονεϊκή οικογένεια.

Ζ) Επιτρέπουμε ατελώς και χωρίς άδεια υλοτομίας τις κλαδεύσεις όλο τον χρόνο δενδροστοιχιών  κατά μήκος δημοσίων οδών ή και αγροτικών οδών, με αίτημα του Δήμου που υπάγονται ή της Π.Ε. Κιλκίς και κατόπιν δικής μας αδείας που θα ορίζει τον τόπο τον χρόνο και την παρουσία του δασικού οργάνου μας καθώς επίσης και την διάθεση των παραγόμενων καυσόξυλων για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων.

Η) Απαγορεύουμε για λόγους προστασίας των παραρεμάτιων δασικών εκτάσεων την υλοτομία οποιουδήποτε ξερού ή κατακείμενου δένδρου στην περιοχή που βρίσκεται εντός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Καστανεών Δήμου Κιλκίς.

Θ) Γενικές ρυθμίσεις

  • Η συνολική ποσότητα των συλλεγόμενων καυσόξυλων από όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν δύναται να υπερβαίνει τα 8 (οκτώ) Χωρικά Κυβικά Μέτρα κατά δικαιούχο.
  • Η βεβαίωση της μόνιμης κατοικίας θα προκύπτει από κατάσταση που θα υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τους αντίστοιχους Δήμους –Κιλκίς και Παιονίας.
  • Η μεταφορά των συλλεγόμενων καυσόξυλων επιτρέπεται μόνο μέσα στην περιφέρεια όπου ανήκουν τα δάση (δημόσια και δημοτικά). Μεταφορά των δασικών αυτών προϊόντων από οικισμό σε άλλο οικισμό για οποιοδήποτε λόγο απαγορεύεται.
  • Ορίζουμε αυστηρά τον χρόνο υλοτομίας και συλλογής των καυσοξύλων των περιπτώσεων Β, Γ, ως ανωτέρω το διάστημα από 26-09-2022 έως και 03-12-2022 από 08:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ. κάθε μέρα εκτός Κυριακών και εορτών.
  • Η συλλογή ξερών, κατακειμένων και   υπολειμμάτων υλοτομίας εντός των Δημοτικών Δασών θα γίνεται μετά από άδεια του Δήμου Κιλκίς.

Οι παραβάτες της παρούσας Δασικής Ρυθμιστικής Αστυνομικής Διάταξης διώκονται ποινικά και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

Η εφαρμογή της διάταξης αυτής αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της, δια τοιχοκολλήσεως στα Δημοτικά καταστήματα(έδρες Δήμων),τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της περιοχής του Δασαρχείου Κιλκίς και την ανάρτηση της στην Διαύγεια.

Η τήρηση της ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, την Αστυνομία και κάθε φιλόνομο πολίτη, ισχύει για

ένα χρόνο έως 25-09-2023   και καταργεί κάθε προηγούμενη σχετική διάταξη.

Μ.Ε. Γ.Γ. Δασών

Ο Δασάρχης Κιλκίς

 

 

 

Βούρτσας Γεώργιος

M.Sc. Δασολόγος