Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024, 12:50:02 πμ
Τρίτη, 06 Ιουλίου 2010 15:31

Υποτροφίες του ιδρύματος «Χρυσόστομος Βογιατζής»

Το κοινωφελές Ίδρυμα «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ» θα χορηγήσει (4) τέσσερις υποτροφίες, για σπουδαστές στα Α.Ε.Ι. καθώς και (1) μια υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
Δικαίωμα υποτροφίας έχουν οι απόφοιτοι του Β’ Λυκείου Κιλκίς, που σπουδάζουν:

α) στα Α.Ε.Ι. της χώρας ή
β) σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και διακρίνονται για την επιμέλειά τους, την υψηλή τους επίδοση και το ήθος τους, αλλά στερούνται οικονομικών πόρων. Κατά προτίμηση θα προηγούνται μαθητές καταγόμενοι από την Ανατολική Ρωμυλία, εφόσον βέβαια συγκεντρώνουν τα προαναφερόμενα προσόντα.
Η επιλογή και ανακήρυξη των υποτρόφων θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης του ιδρύματος, του παρόντος οργανισμού, του Α.Ν.2039/39 και του από 18-8-1941 Καν Δ/ντος (ΦΕΚ 286/Α/23-8-1941) και ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Καθηγητών του Β’ Λυκείου Κιλκίς, η οποία θα έχει καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στα  γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Κιλκίς,  μέχρι τις 15 Ιουλίου 2010 (ώρες 09:00 – 13.00), αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά: πληροφορίες στο τηλ. 23410-22248 κ. Δημοσθένη Κουσκούκη
Για τους προπτυχιακούς φοιτητές:
1. Απολυτήριο Λυκείου,
2. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Α.Ε.Ι. (από την Γραμματεία της Σχολής), όπου να αναγράφεται η σειρά επιτυχίας κατά τις εισιτήριες εξετάσεις.
Για τους  μεταπτυχιακούς σπουδαστές:
Αντίγραφο πτυχίου συνοδευόμενο από πιστοποιητικό εγγραφής σε μεταπτυχιακό τμήμα σχολής Α.Ε.Ι. της χώρας ή του εξωτερικού ακολουθούμενο από επίσημη μετάφραση.
3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί των περιουσιακών στοιχείων αυτού και της οικογενείας τους.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν παίρνει άλλη υποτροφία.
6. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
7. Πιστοποιητικό από τα Μητρώα ή Δημοτολόγια του Δήμου, από όπου να προκύπτει ότι υπάρχει καταγωγή από την Ανατολική Ρωμυλία.
8. Βεβαίωση από τον Δήμο, από όπου να προκύπτει, μόνιμη διαμονή σε Δήμο ή Κοινότητα της Επαρχίας Κιλκίς.
Συνολική βεβαίωση του Συλλόγου Καθηγητών, η οποία θα ζητηθεί από το Ίδρυμα, από όπου να προκύπτει για κάθε ένα μαθητή που έχει εισαχθεί τα Α.Ε.Ι.,
α) το έτος αποφοίτησής του.
β) η συνεχής φοίτησή του στο Β’ Λύκειο, κατά τα τρία τελευταία χρόνια.
γ) η αναλυτική βαθμολογία του, κατά τις εισαγωγικές στα Α.Ε.Ι. εξετάσεις.
δ) ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών τάξεων του Λυκείου.
ε) το ήθος, η διαγωγή και η επιμέλειά του.
Όσο αφορά τους προπτυχιακούς σπουδαστές, το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται σε 200,00 ευρώ και για εννιά (9) μήνες για κάθε Ακαδημαϊκό έτος σπουδών μέχρι τη λήξη των κανονικών τους σπουδών. Και σε 300,00 ευρώ μηνιαίως και για εννιά (9) μήνες για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 για τους μεταπτυχιακούς.