Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024, 5:25:12 πμ
Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2007 09:00

Άτοκα δάνεια σε κτηνοτρόφους

Ίσως απότελεί το σημαντικότερο μέτρο που έλαβε η παρούσα κυβέρνηση υπέρ των κτηνοτρόφων. Η κραυγή αγωνίας που εκπέμπουν οι κτηνοτρόφοι εξαιτίας της σημαντικότατης αύξησης των τιμών των ζωοτροφών και άλλων έκτακτων φαινομένων που είχαν ως αποτέλεσμα τις αυξημένες ανάγκες των κτηνοτρόφων σε κεφάλαια κίνησης, οδήγησε την Κυβερνητική Επιτροπή στη χορήγηση άτοκων δανείων πενταετούς διάρκειας.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, βάσει της οποίας καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες χορήγησης των συγκεκριμένων δανείων.
Δικαιούχοι
Το ανώτατο ύψος δανείου ανά δικαιούχο-ιδιοκτήτη κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αποτελεί συνάρτηση του αριθμού των εκτρεφομένων ζώων σ’ αυτή και του ανά είδος ζώου καθορισμένου ποσού που είναι:
Αιγοπρόβατα ηλικίας άνω του έτους: 10 ευρώ, Αγελάδες γαλακτοπαρωγής: 300 ευρώ, Λοιπά βοοειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών 150 ευρώ, Χοιρομητέρες: 400 ευρώ, Χοιρομητέρες εκτατικής εκτροφής (υπαίθριας, βιολογικής κλπ) 100 ευρώ, Όρνιθες αναπαραγωγής και αβγοπαραγωγής 2 ευρώ, Πουλερικά πάχυνσης 0,2 ευρώ.
Ο αριθμός των ζώων θα καθορίζεται βάσει πρόσφατης βεβαίωσης της κτηνιατρικής υπηρεσίας στη δικαιοδοσία ελέγχου της οποίας υπάγεται η κτηνοτροφική εκμετάλλευση, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της ενιαίας ενίσχυσης ή άλλων διαθέσιμων πηγών.
Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου
Για τα ανωτέρω δάνεια παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για δανεισμό ύψους μέχρι 1.000.000 ευρώ ανά δικαιούχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2322/95.
Διάρκεια -αποπληρωμή δανείου
Η διάρκεια του δανείου θα καθορίζεται σε 5 χρόνια. Ο δικαιούχος του δανείου υποχρεούται να εξοφλήσει το δάνειο σε πέντε ισόποσες ετήσιες (χρεολυτικές) δόσεις με πρώτη δόση στις 31.11.2008 και τελευταία στις 31.12.2012.
Έξοδα έγκρισης δανείου δεν εισπράττονται
Χρόνος υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των συγκεκριμένων δανείων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί, μέχρι 31.1.2008.