Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023, 12:41:42 πμ
Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011 00:53

Σποροπαραγωγή από την ΕΑΣ Κιλκίς

eas
Σποροπαραγωγή σκληρού και μαλακού σταριού θα οργανώσει και φέτος η ΕΑΣ Κιλκίς και ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι μπορούν να απευθυνθούν στον γεωπόνο της ΕΑΣΣ Κιλκίς και υπεύθυνο σποροπαραγωγής Αντώνη Λασκάκη.
Πληροφορίες παρέχονται επίσης στα τηλ. 23410-25991 (Αντ, Λασκάκη 6973016888)
Νομιμοποίηση γεωτρήσεων
Η ΕΑΣ Κιλκίς ανακοινώνει επίσης ότι σύμφωνα με το νόμο του κράτους θα πρέπει να γίνει ως το τέλος του 2011 νομιμοποίηση όλων των γεωτρήσεων της ευρύτερης περιοχής του Κιλκίς. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν ή να επικοινωνήσουν με την ΕΑΣ Κιλκίς προκειμένου να λάβουν γνώση και εάν το επιθυμούν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να γίνει η νομιμοποίηση των γεωτρήσεών τους.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 23410-25991 κ. Φ. Κοτανίδης (διοικ. Σύμβουλος) 6980402323. Τιμή νομιμοποίησης: 300 ευρώ.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1. Αντίγραφο ταυτότητας του ενδιαφερομένου στο όνομα του οποίου θα βγει η άδεια χρήσης νερού, ΑΦΜ,ΔΥΟ,Ταχ, διεύθυνση, τηλ επικοινωνίας
2. Συμπλήρωση αίτησης – δήλωση με υπογραφή
3. Ένα τουλάχιστον αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού από δημόσια αρχή, όπως αντίγραφο παλιάς άδειας της γεώτρησης αν υπάρχει ή αντίγραφο σχετικής απόφασης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης νερού ή παραστατικά της ΔΕΗ (1η ηλεκτροδότηση) ή βεβαίωση – παραστατικό άρμόδιας δημόσιας αρχής (ΥΕΒ περιοχής, Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων) ή καταγεγραμμένη σε συμβόλαιο ιδιοκτησίας
Η απόδειξη παλαιότητας της γεώτρησης (πριν από 20 Δεκεμβρίου 2005) έστω και με ένα δικαιολογητικό είναι βασική προϋπόθεση για τη θεμελίωση δικαιώματος

1.Χάρτης αγροκτήματος – διανομής του αγροτεμαχίου θέσης της γεώτρησης και των αρδευόμενων γειτονικών αγροτεμαχίων μέγιστης απόστασης 800 μέτρων (κλίμακα 1:5000) με τις ενότητες και τους κωδικούς των αγροτεμαχίων όπου θα καταγράφονται οι γειτονικές πλησιέστερες υφιστάμενες γεωτρήσεις σε ακτίνα 200 μέτρων από τη θέση του έργου
2.    Πρόσφατες χημικές αναλύσεις νερού της γεώτρησης
3.    Ιδιοκτησιακό αποκλειστικής χρήσης του αγροτεμαχίου όπου υπάρχει η γεώτρηση όπως: α, συμβόλαιο ιδιοκτησίας από το οποίο προκύπτει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας, β, συμφωνητικό μίσθωσης 4 ετών και άνω γ, απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση (όταν απαιτείται) δ, απόφαση υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων για παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε περίπτωση χαρακτηρισμού έκτασης ως πλέον άγονης
4.Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης των αγροτεμαχίων που θα αρδεύονται με τριετή τουλάχιστον διάρκεια. Παράλληλα υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη ότι είναι αποκλειστικός κάτοχος των εν λόγω αγροτεμαχίων.
5.    Δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΕ έτους 2005 από ΟΠΕΚΕΠΕ ή εναλλακτικά ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης των αγροτεμαχίων που αρδεύονταν το 2005
Δεν μπορούμε να ζητήσουμε άρδευση περισσότερων στρεμμάτων από το 2005 γιατί απαγορεύεται η επέκταση χρήσης νερού
1. Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου (π.χ. εταιρεία). Σε περίπτωση ομαδικής γεώτρησης συμφωνητικό σύστασης της ομάδας.
2. Βεβαίωση φορέα (δήμος, ΤΟΕΒ) πε΄ρι ανυπαρξίας συλλογικού αρδευτικού δικτύου ή αδυναμίας εξυπηρέτησης του ενδιαφερομένου στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο και τήρηση απόστασης ,μεγαλύτερης των 500 μέτρων από υφιστάμενη δημοτική γεώτρηση.
3. Για την έκδοση άδειας χρήσης νερού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τοποθέτηση υδρομέτρου στο σωλήνα της γεώτρησης (εφόσον δεν υπάρχει)