Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021, 3:36:18 μμ
etpa
Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021 12:21

Πρόγραμμα προμήθειας στεγάστρων στο δήμο Παιονίας

Συντάκτης:

Με απόφαση της διεύθυνσης οικονομικής & αναπτυξιακής πολιτικής , τμήμα αναπτυξιακών προγραμμάτων & διαχείρισης   Π.Δ.Ε.  του υπουργείου εσωτερικών  της 10 Μαρτίου 2021 Α.Π. : 18385  εντάχθηκε ο δήμος Παιονίας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

 

Η απόφαση ένταξης προέκυψε μετά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3668/27-02-2020 αίτημα ένταξης του Δήμου Παιονίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

 Αποφασίζουμε την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V, της παρακάτω Πράξης: «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Παιονίας» συνολικού προϋπολογισμού 48.988,68€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Παιονίας (Ν. Κιλκίς).

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

 ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 48.988,68 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 48.988,68 €