Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024, 2:49:43 πμ
Τετάρτη, 03 Ιουλίου 2024 21:28

Σε στάδιο προετοιμασίας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κιλκίς

Εργαλείο ορθολογικού σχεδιασμού και ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης, το Στρατηγικό Σχέδιο και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κιλκίς βάζει τη σφραγίδα του στην περίοδο 2024 – 2028, στηριζόμενο στη δημοκρατική συμμετοχή και στις προτάσεις των φορέων και των πολιτών. 

 

Η διεργασία εκπόνησής του, εκτεινόμενη σε πολλά επίπεδα, ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες υπό την εποπτεία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Ανέστη Πογέλη, τη συμμετοχή του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης καθώς και τη συμβουλευτική – τεχνική υποστήριξη της Αναπτυξιακής Κιλκίς.

Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κιλκίς δεν αποτελεί για την Δημοτική Αρχή του Δημάρχου Δημήτρη Κυριακίδη μία αναπόφευκτη γραφειοκρατική συνθήκη ή μια τυπική κανονιστική υποχρέωση, που επιβάλλεται από τον Νόμο. Ίσα – ίσα συνιστά  κορυφαία πολιτική λειτουργία, έναν αξιόπιστο οδικό χάρτη για την περίοδο αναφοράς, που αναμένεται να διαμορφώσει ένα ρεαλιστικό, ουσιαστικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης καθώς και διαρκούς βελτίωσης της διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου, προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις που επιτάσσει η ανάγκη αειφόρου ανάπτυξης και ευημερίας του τοπικού πληθυσμού.

Σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό, το νέο Στρατηγικό Σχέδιο και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2024-2028 θα προσδιορίσει στόχους, στρατηγικές και πολιτικές δράσης του Δήμου Κιλκίς στους  άξονες:

 - Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

- Κοινωνική Πολιτική- Παιδεία- Πολιτισμός και Αθλητισμός

- Τοπική οικονομία – Απασχόληση και

- Βελτίωση της Διοικητικής και της Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου.

Στο πλαίσιο της κατάρτισής του, πραγματοποιήθηκαν ήδη δύο συναντήσεις εργασίας με τους Αντιδημάρχους, τις οργανωτικές μονάδες (Διευθύνσεις - Τμήματα)  του Δήμου καθώς και με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Κοινότητας Κιλκίς. Μέσα από διαλογική συζήτηση αναλύθηκαν η φιλοσοφία, οι στόχοι, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες εκπόνησης του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος και διανεμήθηκαν τα ειδικά ερωτηματολόγια στα οποία θα αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση, θα προσδιορισθούν τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, η στρατηγική ανάπτυξης και οι προτεραιότητες του Δήμου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια αλλά και τα συγκεκριμένα έργα και δράσεις που απαιτούνται για βελτίωση των υπηρεσιών και, εν κατακλείδι, μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.

Με την πεποίθηση ότι στη διαδικασία κατάρτισης του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος πρέπει να εμπλακούν και να συμμετέχουν ενεργά και δημοκρατικά όλοι οι πολίτες, θα δοθεί, στο επόμενο στάδιο, η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο: ‘’Η γνώμη σου μετράει’’ ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή αποτύπωση και καταγραφή των αναγκών και των αιτημάτων των τοπικών κοινωνιών που θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν έτσι ώστε  να τεθούν από πλευράς του Δήμου Κιλκίς και οι ανάλογοι αναπτυξιακοί στόχοι και σχεδιασμοί.