Σάββατο, 18 Μαΐου 2024, 6:35:06 μμ
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009 12:05

Αίτηση υποψηφίων για τις πανελλαδικές

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2009 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ – Ομάδα Β΄) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πρέπει να υποβάλλουν στο Λύκειό τους σχετική Αίτηση – Δήλωση από 2 έως 20 Φεβρουαρίου. Υπόχρεοι για την υποβολή της συγκεκριμένης Αίτησης – Δήλωσης είναι:
1. οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων, που θα την υποβάλλουν στα Λύκεια που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά.


2. οι απόφοιτοι – κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ημερησίου ΓΕΛ που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ. Οι απόφοιτοι υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους. Συνυποβάλλουν : α) αντίγραφο του απολυτηρίου τους ή ισότιμου τίτλου άλλου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο που λειτουργεί στη Ελλάδα, εκτός των ανωτέρω, συνυποβάλλεται επιπλέον βεβαίωση της οικεία Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.  β) την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.
3. οι απόφοιτοι – κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ημερησίου ΓΕΛ που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων των ημερησίων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ υποβάλλουν την ανάλογη Αίτηση – Δήλωση χωρίς δικαιολογητικά στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους.
4. οι μαθητές της τελευταίας τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) ομάδας Β΄ υποβάλλουν ΜΟΝΟ την Αίτηση – Δήλωση χωρίς δικαιολογητικά στο σχολείο τους.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία (2-20 Φεβρουαρίου) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δε γίνεται δεκτή καμία Αίτηση – Δήλωση.