Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, 12:07:31 πμ
Τετάρτη, 21 Μαϊος 2008 05:42

Αναπληρωτές μουσικοί

Η Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς, στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών από το ΥΠΕΠΘ για το σχολικό έτος 2008-2009,  
κ α λ ε ί τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ16.01 (Μουσικής), ΠΕ16.02 (Μουσικής) και ΤΕ16 (Μουσικής)  να υποβάλουν τις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

α) όσους έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΤΕ16, ή μόρια πάνω από τη βαθμολογική βάση από το διαγωνισμό μουσικών έτους 2001 ή  και τα δύο,
β) όσους επιθυμούν να εγγραφούν στον πίνακα με μηδενικά μόρια (πίνακα Γ΄) βάσει του πτυχίου τους.
γ) τους εμπειροτέχνες ιδιώτες που  έχουν  γνώση στις μουσικές ειδικεύσεις που προβλέπονται στην παρούσα εγκύκλιο να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξή τους στους πίνακες μουσικών ειδικεύσεων εμπειροτεχνών για το σχολικό έτος 2008-2009.
Προθεσμία υποβολής ορίζεται: από 19-5-2008 μέχρι 30-5-2008.
 Ι. Για τον κλάδο ΠΕ16.01 μουσικής απαιτείται: Πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985.
ΙΙ. Για τον κλάδο ΠΕ16.02 μουσικής απαιτείται: Πτυχίο του τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985».
ΙΙΙ. Για τον κλάδο ΤΕ16 μουσικής απαιτείται: πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α’) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, και απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Αν οι υποψήφιοι δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985.
Η Αίτηση-Δήλωση, σε έντυπο μηχανογραφικής επεξεργασίας, που χορηγείται από τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα υποβληθεί σε μία μόνο Διεύθυνση ή σε ένα μόνο Γραφείο (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η Αίτηση- Δήλωση αποτελεί και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986.  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης στον 3ο Όροφο από τις 8:30 μέχρι τις 13:30 , 21ης Ιουνίου 141, Κιλκίς.
Τηλέφωνο 2341026046, Ελένη Στεφανίδου.