Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024, 5:43:53 πμ
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2008 12:10

Διασυνοριακή Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού

Ο Δήμος Αξιούπολης, ξεκίνησε τη υλοποίηση του Έργου με τίτλο «Διασυνοριακή Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» - Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIA / ΕΤΠΑ – CARDS «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ – Π.Γ.Δ.Μ.».
Στόχος του Δήμου Αξιούπολης είναι να υποστηριχθεί το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό και να αναπτυχθεί η τοπική αγορά εργασίας ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών και τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Το Έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Γευγελή της π.Γ.Δ.Μ. και αποτελείται από 2 Υποέργα:
A) «Δράσεις Κατάρτισης σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)»
B) «Παρακολούθηση της τοπικής αγοράς εργασίας, καταγραφή τάσεων προσφοράς / ζήτησης εργασίας για συγκεκριμένες ειδικεύσεις & διακρατική συνεργασία για τη βέλτιστη διαχείριση του εργατικού δυναμικού που δραστηριοποιείται εκατέρωθεν των συνόρων»
Το 1ο Υποέργο υλοποιείται σε συνεργασία με το ΚΕΚ Επιμορφωτική Κιλκίς ΕΠΕ και περιλαμβάνει 4 προγράμματα κατάρτισης, από τα οποία 2 για ανέργους και 1 για εργαζομένους του Δήμου Αξιούπολης, ενώ το 4ο απευθύνεται σε εργαζόμενους από το Δήμο Γευγελή.
Αναλυτικά τα προγράμματα είναι τα εξής:

Το πρόγραμμα «Διαχείριση Απορριμμάτων σε ΜΜΕ» που απευθύνεται σε εργαζόμενους από το Δήμο Γευγελή πρόκειται να ξεκινήσει στις 21 Ιουλίου 2008.
Τα προγράμματα που απευθύνονται σε Έλληνες εργαζόμενους και ανέργους είναι επιδοτούμενα.
Ο Δήμος Αξιούπολης θα ενημερώνει έγκαιρα και αναλυτικά τους δημότες για την υποβολή αιτήσεων στα προαναφερόμενα προγράμματα μέσω καταχωρήσεων στον τύπο και με ανακοινώσεις σε δημόσιους χώρους.
Όλα τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (75%) και από Εθνικούς πόρους (25%).