Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024, 5:00:11 μμ
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2008 09:42

Κάλυψη κενών θέσεων στα σχολεία

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη λειτουργία των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  και την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων για το σχολ. έτος  2008-09 προγραμματίζει να προβεί σε διορισμό μόνιμου εκπ/κού προσωπικού των κλάδων ΠΕ70-δασκάλων και ΠΕ 60-νηπιαγωγών
: A) από υποψήφιους,  που συμπλήρωσαν πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπ/κού τουλάχιστον 30 μηνών μέχρι 30-6-2008, B) από υποψήφιους, που συμπλήρωσαν πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπ/κού 24 μηνών και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ , Γ) από υποψήφιους , που είναι εγγεγραμμένοι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών του άρθρου 6, παρ. 2ββ΄ του Ν. 3255/2004, σε ποσοστό 40% των κενών οργανικών θέσεων και Δ) από υποψήφιους,  που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2006 του άρθρου 1, παρ. 7 του Ν. 2834/2000(ΦΕΚ 160/7-7-2000 τ.Α΄) σε ποσοστό 60% .
Η Αίτηση-Δήλωση που  χορηγείται από τις Δ/νσεις και τα Γραφεία Πρω-τοβάθμιας  Εκπ/σης, θα υποβληθεί σε μία μόνο Διεύθυνση ή σε ένα μόνο Γραφείο, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 28-7-2008 έως 31-7-2008.Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Δ/νσης Π.Ε. Kιλκίς : 2341022439