Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024, 5:28:27 μμ
Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010 14:04

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για ΕΣΠΑ

Tαχεία απελευθέρωση των κοινοτικών κονδυλίων και διοχέτευσή τους σε έργα και δράσεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος επιτυγχάνεται με το σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αφορά στην «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς, (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013».


Βασικό στοιχείο των ρυθμίσεων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της επιτάχυνσης της απελευθέρωσης των κοινοτικών κονδυλίων είναι οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης, που θα συναφθούν μεταξύ του υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των υπουργών και γενικών γραμματέων των Περιφερειών, στους οποίους υπάγονται οι διαχειριστικές αρχές και ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
Μετά την υπογραφή των Επιχειρησιακών Συμφωνιών Υλοποίησης θα ακολουθήσει η εκχώρηση αρμοδιοτήτων και πόρων στις ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων και με τον τρόπο αυτόν περιορίζεται η εμπλοκή των κεντρικών φορέων κατά τις διαδικασίες διαχείρισης των πόρων του ΕΣΠΑ.
Οι νέες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις που θα προέλθουν από τη νέα αρχιτεκτονική της διοικητικής δομής της χώρας, θα έχουν ενεργό και καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό των πολιτικών και τη διαχείριση των πόρων της τρέχουσας και των μελλοντικών προγραμματικών περιόδων που αφορούν τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, δεδομένου ότι με τη θέση σε ισχύ του Προγράμματος «Καλλικράτης» την 1η Ιανουαρίου 2011, περιέρχεται στις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις η αρμοδιότητα για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, όπως αυτή οριοθετείται για τα περιφερειακά όργανα (στις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως ισχύει).
Παράταση ενός έτους στα επενδυτικά σχέδια του νόμου 3299/2004 προβλέπει τροπολογία στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του ΕΣΠΑ
Επεκτείνεται το δικαίωμα παράτασης κατά ένα έτος σε όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 κατά τη δεύτερη φάση του, δηλαδή από τη 1η Ιουλίου 2007 και έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με τροπολογία που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του ΕΣΠΑ ενώ προβλέπεται ότι οι αξιολογήσεις επενδύσεων που ανατίθενται σε εκτός της αρμόδιας υπηρεσίας αξιολογητές θα υποβάλλονται απευθείας στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία θα ελέγχει την πληρότητα της έκθεσης αξιολόγησής τους.
Η ρύθμιση της χορήγησης παράτασης του ενός έτους θα εφαρμοσθεί, αυτοδίκαια, δηλαδή χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, σε όλες τις εγκριτικές πράξεις, που είτε εμπεριέχουν την αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης, είτε έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη παράταση του άρθρου 5 παράγραφος 5 του νόμου 3299/2004.
Στο μεταξύ παραμένει σε εκκρεμότητα μεγάλος αριθμός επενδυτικών σχεδίων που επιδιώκουν να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004. Ειδικότερα στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ο αριθμός των εκκρεμών αιτήσεων έχει ανέλθει σήμερα στα 3.305 επενδυτικά σχέδια, συνολικού κόστους επένδυσης 10,2 δισ ευρώ περίπου και αιτούμενης επιχορήγησης 3,8 δισ ευρώ. Με σκοπό λοιπόν την ταχεία αξιολόγησή αυτών των εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων, προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης υπουργικής απόφασης για την ένταξή τους σε διακριτές κατηγορίες επενδύσεων που θα εισάγονται χωριστά των λοιπών επενδυτικών σχεδίων, είτε αυτοτελώς είτε παράλληλα, στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του νόμου 3299/2004, τηρώντας ωστόσο την απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές.
Επίσης, για την εξυπηρέτηση του ίδιου σκοπού, δύναται να τίθενται σε είδη επενδυτικών σχεδίων, που ομαδοποιούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και χαρακτηριστικών, όρια συνολικού κόστους επένδυσης.