Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024, 4:41:46 πμ
Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2008 08:29

Ο δήμος Ευρωπού στην Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων

 Ομόφωνα αποφασίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Ευρωπού, στην τελευταία του συνεδρίαση, η συμμετοχή του Δήμου Ευρωπού στην υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Κιλκίς, που θα είναι ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων του νομού.
Ομόφωνα αποφασίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Ευρωπού, στην τελευταία του συνεδρίαση, η συμμετοχή του Δήμου Ευρωπού στην υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Κιλκίς, που θα είναι ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων του νομού.
Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας  είναι η εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης  απορριμμάτων του ν Κιλκίς, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις φάσεις της διαχείρισης, προσωρινή αποθήκευση, συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση και διάθεση.
Για τη λειτουργία του Συστήματος Μεταφόρτωσης, προβλέπεται η κατασκευή και λειτουργία ενός σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην περιοχή της Αξιούπολης, με τελική διάθεση στο ΧΥΤΑ της Μαυροράχης.
Ο σταθμός της Αξιούπολης θα εξυπηρετεί τους Δήμους Αξιούπολης, Ευρωπού, Πολυκάστρου και κοιν.Λειβαδίων.
Η διάρκεια της εταιρείας θα είναι 50 χρόνια, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας ανέρχεται σε 60 χιλιάδες ευρώ.
Ακόμη, παραχωρήθηκε το δημοτικό κτίσμα  ΚΑΠΗ  Αγίου Πέτρου, στο Ν.Π.Δ.Δ  ΚΑΠΗ  Δήμου Ευρωπού.
- Έγινε  απ’ ευθείας ανάθεση μικρών έργων, αφού αρμόδιο για την ανάθεση έργων μέχρι 12.220.00 Ε  θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι η Δημαρχιακή επιτροπή.
- Από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  κατατέθηκε ποσό  5.100,00 Ε για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
- Συζητήθηκε το θέμα  ένταξης των εργαζομένων στην Αμιγή Επιχείρηση  στο προσωπικό του Δήμου. Τονίσθηκε ότι για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να προηγηθεί η λύση ή η μετατροπή της επιχείρησης και στη συνέχεια να ακολουθήσει η ένταξη του προσωπικού.
Ο Δήμαρχος Ευρωπού Ευθύμιος Κουρτζανίδης αναφέρθηκε στις εργαζόμενες, οι οποίες έκαναν επίσχεση εργασίας εις βάρος του Δήμου και τώρα δικαστικώς ζητούν τα δεδουλευμένα για όσο διάστημα εργαζόντουσαν  καθήμενες στο σπίτι.
Αποφασίσθηκε η αγορά 4,5 στρεμμάτων αγρού στην Τούμπα για την επεξεργασία των λυμάτων  του βιολογικού καθαρισμού με την μέθοδο τεχνιτών υγροτόπων.
Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για το Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, το οποίο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 5, 6 & 7 Νοεμβρίου 2008, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ»,  με θέμα «η Διοικητική μεταρρύθμιση του Κράτους με αποτελεσματικότητα για τους πολίτες και την κοινωνία».