Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024, 7:19:33 μμ
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 13:45

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας : Πρώτη πρόσκληση για έργα στο ΕΣΠΑ

Την πρώτη πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 εξέδωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η προκήρυξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 αφορά στον άξονα προτεραιότητας «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΚΜ», ενώ οι  προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν στην κατασκευή έργων για το περιφερειακό και τοπικό οδικό δίκτυο στην Κεντρική Μακεδονία. Η χρηματοδότηση της πρόσκλησης είναι συνολικά 48 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Δικαιούχοι είναι η Διεύθυνση Δημοσίων Εργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού της Περιφέρειας (Δήμοι, Κοινότητες, Νομαρχίες). Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:
- Σύνδεση και αντιμετώπιση των ασυνεχειών της Περιφέρειας με τα διευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα μεταφορών, οδικών και σιδηροδρομικών.
- Βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών, με σειρά συνεκτικών τεχνικών και λειτουργικών παρεμβάσεων.
Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Γιώργος Τσιότρας, «η πρώτη προκήρυξη για την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και ειδικά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης είναι γεγονός. Ξεκινούμε με μια σημαντική προκήρυξη, που αφορά στη χρηματοδότηση έργων για περιφερειακές και τοπικές οδούς, προκειμένου να δημιουργήσουμε καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες μετακινήσεων στην περιοχή και επιπρόσθετα να εκσυγχρονίσουμε το οδικό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας και να ολοκληρώσουμε τα απαιτούμενα έργα οδικών υποδομών που συμβάλουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, αλλά και στην άρση των ασυνεχειών στις διεθνείς, διαπεριφερειακές και διανομαρχιακές συνδέσεις. Η υποβολή των προτάσεων αρχίζει από σήμερα και καλώ όλους τους ενδιαφερόμενους δυνάμει δικαιούχους να συμμετάσχουν στη μεγάλη εθνική προσπάθεια για την περιφερειακή ανάπτυξη. Το ΕΣΠΑ ξεκίνησε στην Κεντρική Μακεδονία και μαζί του ξεκίνησε και η μεγαλύτερη αναπτυξιακή παρέμβαση που γνώρισε ποτέ η περιοχή, ύψους 4,77 δισεκατομμυρίων ευρώ».
Ο πρώτος κύκλος υποβολής των προτάσεων λήγει στις 11 Νοεμβρίου 2008 και αρχίζει η αξιολόγησή τους, ενώ η προκήρυξη θα παραμένει ανοιχτή μέχρι να εξαντληθεί το συνολικό κονδύλιο της δημόσιας δαπάνης των 48 εκ. ευρώ. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίστηκε το ποσό των 300.000 ευρώ.