Τρίτη, 16 Απριλίου 2024, 4:43:20 μμ
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009 12:07

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για 10.000 άνεργους νέους

Aρχισε χθες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ειδικό πρόγραμμα προώθησης ανέργων νέων στην απασχόληση του ΟΑΕΔ το οποίο δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας μέχρι 30 ετών, αποφοίτους τουλάχιστον γυμνασίου, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως 50 άτομα προσωπικό.


Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 24 μήνες για τους 21 εκ των οποίων ο ΟΑΕΔ καταβάλει στον εργοδότη επιχορήγηση 18 ευρώ ημερησίως (ή 20 ευρώ αν η θέση καλυφθεί από μακροχρόνια άνεργο ή μητέρα με ανήλικο τέκνο) για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης (αυξημένη στα 22 ευρώ κατά το πρώτο δίμηνο της εργασιακής προσαρμογής).
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις μήνες ακόμη.
Για όλο το χρονικό διάστημα επιχορήγησης του προγράμματος ο επιχορηγούμενος θα έχει πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα σύμφωνα με τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις.
Σε περίπτωση που ο μισθωτός απασχολείται με καθεστώς μερικής απασχόλησης από 4 ώρες και άνω ημερησίως, το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης.
Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορηγείται από την ημερομηνία πρόσληψής του.
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε εργάσιμη ημέρα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημέρες κατ' ανώτατο όριο για κάθε μήνα εφόσον όμως υπάρχουν 20 τουλάχιστον ημερομίσθια το μήνα για κάθε επιχορηγούμενο εργαζόμενο.
Εφόσον προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης εργαζόταν λιγότερο από (20) ημέρες το μήνα και εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς απασχόλησής του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση.
Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης απασχόληση του μη επιχορηγούμενου προσωπικού) η επιχείρηση υποχρεούται να το απασχολεί τουλάχιστον για (20) ημερομίσθια κατά μήνα.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι δυνατόν επιχορηγούμενος ή μη μισθωτός να πραγματοποιήσει μόνο για έξι (6) μήνες κάτω των είκοσι (20) ημερομισθίων.
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ήτοι 24 μήνες.

Μείωση
προσωπικού
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της (προϋπάρχον και επιδοτούμενο) λόγω καταγγελίας σύμβασης ή λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή οικειοθελούς αποχώρησης και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό επιχορήγησης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.
Ως ειδικότητα νοείται η ειδικότητα του επιχορηγούμενου ατόμου που αποχώρησε (οικειοθελώς ή λόγω λήξης ή καταγγελίας της εργασιακής σχέσης).
Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιχορηγούμενου ατόμου με άνεργο διαφορετικής ειδικότητας.
- Επισημαίνεται ότι και για την αντικατάσταση επιχορηγούμενου ατόμου θα ακολουθηθεί η διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
- Σε περίπτωση που επιχορηγούμενος μισθωτός αποχωρήσει, είναι δυνατή η αντικατάστασή του από άνεργο οποιασδήποτε κατηγορίας εξαιρουμένης της περίπτωσης γ της παρ. 2.1. του παρόντος σύμφωνα με την οποία:
Μακροχρόνια άνεργος ή άνεργη γυναίκα μητέρα ανήλικου τέκνου μπορεί να αντικατασταθεί μόνο με άτομο ίδιας κατηγορίας εφόσον η θέση που καλύφθηκε οφείλετο σε: Οικειοθελή αποχώρηση, συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας, οικειοθελή μείωση του χρόνου εργασίας, καταγγελία της σύμβασης εργασίας μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη.
Εάν επιθυμεί την αντικατάστασή του με κοινό άνεργο θα είναι δυνατή η συνέχιση της επιχορήγησης μόνο αν συμπληρωθούν οι Ε.Μ.Ε (με άτομο χωρίς επιχορήγηση).
Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται για τα άτομα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους και μετά.

Απαραίτητες
προϋποθέσεις
Οι νέοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ και να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης. Η επιδοτούμενη θέση εργασίας θα πρέπει να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης, σε σχέση με το μέσο όρο των 12 τελευταίων μηνών πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα. Το 60% των θέσεων θα καλυφθεί από γυναίκες.
Επίσης το 67% του συνόλου των θέσεων θα καλυφθεί από ανέργους ηλικίας μέχρι 25 ετών εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ μέχρι 6 μήνες, ή ηλικίας 25 ετών και άνω εγγεγραμμένους για διάστημα μέχρι 12 μήνες. Το υπόλοιπο 33% των θέσεων θα καλυφθεί από άνεργους ηλικίας μέχρι 25 ετών εγγεγραμμένους από 6 μήνες και άνω, και ηλικίας 25 ετών και άνω εγγεγραμμένους από 12 μήνες και άνω.
Η δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του Κλάδου ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ και θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 101.250.000 ευρώ, εκ των οποίων 39,5 εκατ. ευρώ το 2009, 57 εκατ. ευρώ το 2010 και 4,75 εκατ. ευρώ το 2011.