Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020, 6:34:31 μμ
Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017 20:38

Διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Συντάκτης:

Ανακοινώνεται  από την Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (Δ.Α.Ο.Κ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ότι εκδόθηκε η με αριθμό 109/122248/17-11-2017 διευκρινιστική εγκύκλιος σε θέματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (ΑΔΚΕ)  (ΑΔΑ: ΩΞΘ54653ΠΓ-ΞΤΜ) με την οποία διευκρινίζονται τα εξής:

 

1) Η διαδικασία έκδοσης ΑΔΚΕ αφορά σε υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4056/2012, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών. Δυνατότητα ένταξης στη διαδικασία έκδοσης ΑΔΚΕ έχουν όλες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το γήπεδο της εγκατάστασης.

2)  Οι βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη μιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στη διαδικασία έκδοσης ΑΔΚΕ είναι:

- η κτηνοτροφική εγκατάσταση να ήταν, κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4056/2012, εγκαταστημένη και να διέθετε ζωικό κεφάλαιο σε συγκεκριμένο γήπεδο το οποίο βρίσκεται είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών.

- Ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ο οποίος υποβάλλει την αίτηση και στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η ΑΔΚΕ είναι εκείνος ο οποίος κατείχε το ζωικό κεφάλαιο και λειτουργούσε την κτηνοτροφική εγκατάσταση κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4056/2012.

Κατ’ εξαίρεση, φορέας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στον οποίο έχει μεταβιβαστεί με νόμιμο τρόπο το ζωικό κεφάλαιο μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της με αριθμό 940/81279/26-07-2017 Κ.Υ.Α. (04/08/2017), μπορεί να υποβάλλει αίτηση για ΑΔΚΕ και η άδεια διατήρησης θα εκδοθεί στο όνομα του φορέα αυτού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στη διαδικασία έκδοσης ΑΔΚΕ είναι η 04/12/2017.